Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak używać aplikacji Q’center do centralnego zarządzania i monitorowania wielu pamięci masowych NAS QNAP?

“Q’center informuje użytkownika o stanie wszystkich urządzeń NAS!”

 

Informacje o Q’center

Q’center jest narzędziem do zarządzania serwerami Turbo NAS marki QNAP i oferuje w tym zakresie potężne możliwości. Stan systemu i informacje o systemie wielu serwerów Turbo NAS można jednocześnie wyświetlać z poziomu jednego urządzenia. Narzędzie to sprawia, że zadania takie jak kontrola wykorzystania zasobów systemowych, monitorowanie stanu dysku/wolumenu oraz inne czynności związane z zarządzaniem stają się zupełnie łatwe. Dzięki narzędziom do scentralizowanego zarządzania, Q’center jest w stanie lepiej wspierać administratorów IT i użytkowników serwerów Turbo NAS w przydzielaniu zasobów systemowych oraz planowaniu przyszłej pojemności.

Serwer

Ekran “Server” (Serwer) pozwala kontrolować serwery Turbo NAS, zarządzać nimi i dodawać nowe urządzenia do listy zarządzanych serwerów. W tym miejscu można podejrzeć stan działania każdego z zarządzanych serwerów. Użytkownik może też przejść do strony logowania danego serwera – wystarczy kliknąć ikonę .
Aby wywołać menu, należy wybrać opcję “Server” (Serwer) na pasku zadań.

Dodawanie nowych serwerów

Należy wybrać zakładkę “Add” (Dodaj).

System oferuje dwa sposoby dodawania nowych serwerów do listy: dodawanie pojedynczego serwera przez adres IP lub nazwę hosta, dodawanie pojedynczego serwera/kilku serwerów przez zaimportowanie pliku CSV oraz dodawanie nowego serwera (lub kilku serwerów) w obrębie podsieci.

Aby nawiązać połączenie z serwerem, trzeba wprowadzić adres IP/nazwę hosta serwera, numer portu i hasło konta administratora.

Uzyskiwanie informacji o serwerze

Na ekranie “Server” (Serwer) należy wybrać serwer, aby wyświetlić dane na temat jego stanu i inne informacje.

Wyświetlone zostaną następujące informacje o serwerze: "General" (Ogólne), "Storage" (Pamięć masowa), "Online User " (Użytkownik online), "Shared Folder" (Folder udostępniony), "Capacity" (Pojemność), "Performance" (Wydajność), "Server logs" (Logi serwera) oraz "Server Connection" (Połączenie serwera).

Ekran logowania do systemu QTS

Użytkownik może też przejść do strony logowania danego serwera – wystarczy kliknąć .


W nowej zakładce pojawia się wtedy strona logowania do wskazanego serwera Turbo NAS.

Aby zalogować się do serwera QNAP NAS, nadal trzeba podać nazwę konta i hasło.

Dodawanie własnych atrybutów

Atrybut jest pewną charakterystyką serwera, której można nadawać różne wartości. Aby dodać atrybut do serwerów, należy wybrać opcję “Custom Attribute” (Własny atrybut). W celu przypisania serwerowi wartości atrybutu należy wybrać serwer i kliknąć opcję "Edit" (Edytuj) w menu “Server” (Serwer). Należy wybrać zakładkę “Custom Attribute” (Własny atrybut) i aby wprowadzić jego wartość, dwukrotnie kliknąć odpowiednie pole wartości. Powyższych atrybutów można używać jako filtrów w funkcji “Report” (Raport).

Aby dodać atrybut, należy wybrać opcję “Custom Attribute” (Własny atrybut).

Aby przypisać wartość atrybutu wybranemu serwerowi, należy wybrać opcję "Edit" (Edytuj) w menu “Server” (Serwer), wybrać zakładkę “Custom Attribute” (Własny atrybut) i dwukrotnie kliknąć wartość atrybutu.

Panel sterowania

Ekran “Dashboard” (Panel sterowania) oferuje użytkownikowi narzędzia umożliwiające wygodną kontrolę i wygodne monitorowanie stanu systemu. Panele sterowania można indywidualnie dostosowywać, tak aby uzyskać szybki przegląd określonych informacji o systemie lub określonych stanów systemu (w tym m.in. wykorzystanie zasobów, wolumen dysku i jego stan).

Otwieranie panelu sterowania

Należy wybrać ikonę “Dashboard” (Panel sterowania) na pasku zadań i użyć listy “Open dashboard” (Otwórz panel sterowania).

Tworzenie nowego panelu sterowania

Należy wybrać ikonę "Dashboard" (Panel sterowania) na pasku zadań i wprowadzić nazwę panelu sterowania w polu "Dashboard Name" (Nazwa panel sterowania) w sekcji “Create new dashboard” (Utwórz nowy panel sterowania).

Po utworzeniu nowego panelu sterowania, można dodawać różne widżety oferowane na ekranie "Add” (Dodaj).

Dodawanie widżetów

Gdy użytkownik otworzy jakiś określony panel sterowania, może do niego dodać więcej widżetów – wystarczy w górnym lewym rogu wybrać opcję "Add” (Dodaj).

Zmiana układu

Wybór opcji “Layout” (Układ) pozwala przełączać między wyświetlaniem w dwóch i trzech kolumnach.

Raport

Ekran “Report” (Raport) oferuje rozmaite skumulowane raporty, dzięki którym administratorzy mogą łatwo uzyskać ogólny obraz różnych ustawień i stanów.

Otwieranie raportu

Kliknięcie opcji “Report” (Raport) na pasku zadań wywołuje menu i pozwala wybrać jeden z wielu szablonów raportów.

Otwieranie innych raportów

Kliknięcie przycisku otwiera inne typy raportów. Przełączanie między różnymi raportami jest bardzo wygodne.

Typ raportu wykres

Użytkownik może przełączać sposób wyświetlania między wykresami kołowymi i słupkowymi, odpowiednio do tematyki raportu.
Przełączanie z wykresów słupkowych na kołowe odbywa się przez wybranie przycisku , tak jak pokazano poniżej:

Eksportowanie raportu

Wybór opcji “Export” (Eksport) powoduje konwersję raportu do pliku CSV, który można pobrać na swój komputer.

Log

Ekran "Log" podaje historię operacji na serwerze i pozwala szybko analizować działania i połączenia wszystkich zarządzanych serwerów. Przechowywane są także dane dotyczące powiadomień ostrzegawczych i zdarzeń w systemie.

Wyświetlanie informacji o aktywności serwera

Wybór opcji “Server Log” (Log serwera) pozwala dla każdego zarządzanego serwera wyświetlać jego wszystkie aktywności. Użytkownik może używać funkcji wyszukiwania i filtrować wyniki na bazie ich zawartości wprowadzając w polu wyszukiwania słowa kluczowe.

Ponadto wpisy logów można klasyfikować jako informacje, ostrzeżenia lub błędy, co pomaga w przeglądaniu listy.

Zasada

Ekran "Rule" (Zasada) pozwala administratorom określać zasady dzięki którym można wydajnie zarządzać wieloma serwerami używającymi tej samej konfiguracji. Użytkownik może ustawić wiele parametrów konfiguracyjnych w formie jednej zasady i może tę zasadę zastosować do wybranych serwerów. Serwery, którym przypisano zasadę zostają automatycznie skonfigurowane zgodnie z ustawieniami zasady.

Dodawanie zasady

W menu “Rule” (Zasada) wybierz element “Add” (Dodaj) a potem opcję “Rule” (Zasada).

Wpisz nazwę i opis zasady i wybierz opcję “Next” (Dalej).

Następnie wybierz serwery, do których ma być zastosowana zasada i kliknij przycisk “Next” (Dalej).

Serwery Turbo NAS można skonfigurować z użyciem zdefiniowanych ustawień systemu i przywilejów. Użytkownik może określić jak będą one kontrolowały usługi sieciowe. Wybrane serwery powinny zostać automatycznie skonfigurowane z ustawieniami wybranymi przez użytkownika.
Na przykład, można skonfigurować serwer DNS, którego będzie można używać na wszystkich wybranych serwerach.

Dodawanie zestawu zasad

Zestaw zasad składa się z kilku zasad. Na przykład, w zestaw zasad można połączyć następujące zasady:

Aby dodać nowy zestaw zasad, w menu “Rule” (Zasada) kliknij element “Next” (Dodaj).

Wpisz nazwę zasady oraz jej opis i wybierz opcję “Next” (Dalej).

Wybierz serwery, do których ma być zastosowany zestaw zasad i kliknij przycisk “Next” (Dalej).

Z listy ”All Rules” (Wszystkie zasady) przenieś zasady na listę “Selected Rules” (Wybrane zasady) metodą przeciągnij i upuść.

Zostanie utworzony zestaw zasad.

Jeżeli dwie zasady zawierają te same parametry konfiguracyjne, priorytet ma ta zasada, która znajduje się z przodu. Na przykład, w następującej konfiguracji jako adresu serwera DNS system użyje adresu 172.17.17.17, a nie tej drugiej opcji.

Biblioteka oprogramowania firmowego

Ekran "Firmware Lib" (Biblioteka oprogramowania firmowego) pozwala zarządzać oprogramowaniem firmowym zainstalowanym na serwerach Turbo NAS. Użytkownik może wyświetlać wersję oprogramowania firmowego na wszystkich serwerach i natychmiast pobierać najnowsze wersje oprogramowania firmowego od firmy QNAP.

Wysyłanie oprogramowania firmowego

Aby wysłać oprogramowanie firmowe z komputera użytkownika na wskazane serwery, należy wybrać serwery z listy i kliknąć przycisk “Upload” (Wyślij).

Aby wskazać oprogramowanie firmowe, które ma być wysłane, użytkownik może przeglądać zasoby swojego komputera.

Pobieranie oprogramowania firmowego

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania firmowego, należy wybrać serwery z listy i kliknąć przycisk “Download” (Pobierz).

System będzie wyświetlał informację o postępie pobierania. Pobieranie można w każdej chwili przerwać.

Usuwanie oprogramowania firmowego

Należy wybrać niechciane oprogramowanie firmowe z listy i kliknąć przycisk “Delete” (Usuń).

Sprawdzanie aktualizacji

Aby sprawdzić, czy są dostępne jakieś aktualizacje oprogramowania firmowego, należy wybrać opcję "Check for Update" (Sprawdź aktualizacje).

Powiadomienie

Ekran "Notification" (Powiadomienie) pozwala konfigurować wysyłanie powiadomień przez e-mail gdy w systemie wystąpią określone, uprzednio zdefiniowane warunki.

Dodawanie polityki alarmów

Aby dodać nową politykę alarmów, na ekranie “Notification” (Powiadomienie) wybierz opcję “Add” (Dodaj).

Wprowadź nazwę i opis oraz adres e-mail, na który ma być wysyłane powiadomienie, a następnie wybierz opcję “Next” (Dalej).

Wybierz na liście serwery, które mają być monitorowane i kliknij przycisk “Next” (Dalej).

Wybierz opcję “Add” (Dodaj), aby dodać nowe kryterium.

Kryterium alarmu dla polityki alarmów można ustalić na podstawie użycia procesora, użycia pamięci, użycia wolumenu, użycia puli, pobierania przez sieć, wysyłania przez sieć lub anomalii występujących na serwerze (w tym usterek dysku lub zbyt wysokiej temperatury systemu). Zauważmy, że jeżeli użytkownik ustawi dla polityki różne kryteria, wówczas powiadomienia będą wysyłane w sytuacji, gdy spełnione zostanie co najmniej jedno z kryteriów.

Zauważmy też, że aby otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną, należy przedtem skonfigurować serwer SMTP w zakładce "SMTP Server" (Serwer SMTP).

Konfigurowanie serwera SMTP

W menu "Notification" (Powiadomienie) należy wybrać opcję "SMTP Server" (Serwer SMTP). Aby otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną, należy skonfigurować serwer SMTP. Poprawne ustawienia SMTP należy uzyskać od swojego dostawcy poczty elektronicznej.

Konfigurowanie komunikatu Trap SNMP

W menu “Notification” (Powiadomienie) należy wybrać opcję “SNMP Trap” (Trap SNMP). Należy wprowadzić adres IP serwera SNMP z zainstalowanym programem SNMP i z portem komunikacyjnym. W polu "Community" (Społeczność) należy wprowadzić nazwę społeczności SNMP (która jest zazwyczaj publiczna lub prywatna), do której ma być wysyłany komunika trap. W tym miejscu użytkownik może też wyeksportować plik MIB (Management Information Base), a potem zaimportować go do swojego programu zarządzającego SNMP.

Ustawienia

Ekran “Settings” (Ustawienia) oferuje użytkownikowi kompleksowy zestaw funkcji do zarządzania aplikacją Q’center, w tym funkcje służące do obsługi konta, konfigurowania LDAP, konfigurowania AD, aplikowania łat (patch), eksportowania/importowana ustawień oraz zdalnego backupu.

Konto

Na ekranie “Account” (Konto) wybierz opcję “Add” (Dodaj).

Wypełnij pola Nazwa, Opis, E-mail, Uwierzytelnianie, Hasło, Rola, Strefa czasowa i Kod rejestru, a potem kliknij przycisk “OK”.

Kod rejestru jest to metoda uwierzytelniania oferowana przez Q’center. Gdy użytkownik chce dodać NAS do aplikacji Q’center w środowisku routera NAT, można użyć asystenta Q’center Assistant w celu zainstalowania agenta Q’center Agent z adresem IP, portem i kodem rejestru Q’center, a potem można dodać NAS do Q’center za pomocą agenta Q’center Agent.

Na liście kont użytkownik może sprawdzić rolę, uwierzytelnianie, czas utworzenia i czas ostatniego logowania.

Konfigurowanie usługi LDAP

Jeśli do celów uwierzytelniania kont użytkownik zamierza korzystać z usługi LDAP, na tej stronie należy skonfigurować ustawienia LDAP. Aby zagwarantować, że serwer LDAP włączy usługę LDAP, należy po wprowadzeniu wszystkich ustawień wybrać opcję “Test”, a potem nacisnąć przycisk “Apply” (Zastosuj).

Konfigurowanie usługi AD

Jeśli do celów uwierzytelniania kont użytkownik zamierza korzystać z usługi AD, na tej stronie należy skonfigurować ustawienia AD. Aby zagwarantować, że serwer AD włączy usługę AD, należy po wprowadzeniu wszystkich ustawień wybrać opcję “Test”, a potem nacisnąć przycisk “Apply” (Zastosuj).

Łata

Aby wysłać pliki łat dostarczane przez QNAP w celu uaktualnienia aplikacji Q’center, na ekranie “Łata” należy wybrać opcję “Wyślij”.

Eksportowanie/importowanie ustawień

Aby wyeksportować ustawienia zawierające wszystkie ustawienia systemowe aplikacji Q’center i wszystkie dane historyczne, należy wybrać opcję “Export” (Eksport).

Aby wysłać ustawienia, można też wybrać opcję “Browse” (Przeglądaj).

Zdalny Backup

Zdalny Backup pozwala użytkownikowi wykonać kopie zapasowe wszystkich ustawień systemu Q’center oraz danych historycznych i zapisać je na zdalnym serwerze.
Zaznacz opcję “Enable remote backup” (Włącz zdalny backup) i wprowadź informacje na temat połączenia.

Wybierz opcję “Get folder” (Pobierz folder), aby pobrać listę folderów zdalnego serwera.

Ustaw opcje “Destination folder” (Folder docelowy), “Backup file name” (Nazwa pliku backupu) i “Backup frequency” (Częstotliwość backupu), a następnie naciśnij przycisk “Apply” (Zastosuj), aby włączyć zdalny backup.

Data wydania: 2014-12-31
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
22% ludzi uważa, że to pomaga.