QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder VJBOD (Virtual JBOD) för att dela lagringskapaciteten för flera QNAP-NAS-enheter

1. Introduktion

Virtual JBOD låter dig allokera ledigt utrymme på QNAP-NAS-enheter till en annan NAS för att maximera total tillgänglig lagringskapacitet.

QNAP
Hur Virtual JBOD fungerar: använd det lediga utrymmet på en NAS för att skapa en iSCSI LUN, och lägg till den här LUN-enheten till en lokal NAS som en hårddisk.

När du använder VJBOD finns inga fysiska begränsningar för utökning av NAS-lagringsutrymmet, och inga expansionskabinett krävs. Med flexibel nätverksöverföring kan du upprätta ett nätverkslagringsutrymme med en 1/10/40 GbE-anslutning ihop med säkerhetskopieringsanslutningar så att varje NAS kan användas med maximal effektivitet och NAS-enheter av ingångsmodell kan användas för att komplettera avancerade NAS-enheter.

 
VJBOD
JBOD
Anslutning
Ethernet (1/10/40 GbE) USB 3.0 eller SAS 6/12 Gbit/s
Antal
8 virtuella JBOD-diskar Beror på NAS-modell
Anslutningskedja
Ej tillämpl Kedjekoppling för SAS JBOD
Säkerhetskopieringsanslutning
Porttrunkning Nej
Användningsscenarier
När flera NAS-enheter med överskottsutrymme finns tillgängliga. För närvarande stöder inte VJBOD direkt utökning av en lagringspool. När direkt utökning av lokalt lagringsutrymme krävs.

*Virtual JBOD-diskar stöder inte utökning av en lokal lagringspool.

2. Systemkrav

2.1. Maskinvara

De modeller som stöder VJBOD kan hitta på: https://www.qnap.com/solution/vjbod. Version 4.2.2 (eller senare) av den inbyggda programvaran krävs. Vilken QNAP-NAS som helst som stöder iSCSI och lagringspooler kan användas som fjärr-NAS. Emellertid rekommenderar vi att version 4.2 (eller senare) av den inbyggda programvaran används och att NAS-enheten har ett ledigt utrymme på minst 154 GB.

För mer information och uppgifter om modeller som kommer att stödas i framtiden besöker du QNAP:s webbplats och läser programvaruspecifikationerna för respektive produkt.

2.2. Nätverkskrav

Båda NAS-enheterna måste kunna identifiera och ansluta till varandra. För större anslutningsstabilitet och för automatisk återställning från anslutningsfel rekommenderar vi att både fjärr-NAS-enheten och den lokala NAS-enheten är på samma lokala nätverk och att fjärr-NAS-enheten använder en statisk IP-adress.

Om fjärr-NAS-enheten inte behöver alla sina Ethernet-portar rekommenderar vi också att porttrunkning aktiveras för fjärr-NAS-enheten. Därigenom säkras anslutningen och förhindras eventuella förluster av data i händelse av att det uppstår fel på en port.

QNAP
Alternativet för porttrunkning hittar du i nätverksinställningarna. Ändra den första anslutningen till en statisk IP-adress.
QNAP
Markera båda anslutningarna så att de kan använda samma IP-adress för att få ökad prestanda och för att få skydd vid nätverksfel.*

*För anslutning via en normal växel kan du välja Balance-rr (avlastnings-rr, resursallokering) eller Active Backup (redundansväxling). För växlar som stöder länkaggregering kan du även använda 802.3ad för att förbättra den totala prestandan.

*Lägg märke till att porttrunkning för närvarande inte kan användas med direkt anslutning på grund av begränsningar med funktionen Network & Virtual Switch.

2.3. SSD-cache

Eftersom prestandan för direktläsning och direktskrivning för Virtual JBOD:s lagringspool kan komma att minska från 20 procent till 30 procent jämfört med värd-NAS-enhetens lagringspool på grund av dataöverföringsprocessen mellan enheter rekommenderar vi att du använder en Virtual JBOD i första hand för fildelning med sekventiell läs- och skrivåtkomst som dess allmänna användningsmönster. För andra tillämpningar rekommenderar vi att du använder ett SSD-cacheminne på värd-NAS-enheten för att öka prestandan för Virtual JBOD:s lagringspool.

För mer information om SSD-cachelagring går du till https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/sv-se/index.php

QNAP
Användning av ett SSD-cacheminne för att förbättra Virtual JBOD:s prestanda.

3. Använda VJBOD

3.1. Använda VJBOD:s guide för att skapa en disk

I vårt exempel använder vi en TVS-882 och en TS-87. På TVS-882 går du till "Storage Manager" > "Disks" (Diskar) och klickar på "Virtual JBOD" > "Create Virtual JBOD" (Skapa Virtual JBOD) högst upp till vänster. I det andra steget av guiden kan du ange IP-adressen för fjärr-NAS-enheten direkt eller låta den hittas automatiskt. Det finns även alternativet "Local Host" (lokal värd) som låter dig montera en befintlig iSCSI LUN på värden för att hämta dess data om den tidigare fungerat som en Virtual JBOD-disk.

QNAP
I vårt exempel visar vi hur det lediga utrymmet på en TS-879 kan användas av en TVS-882.
QNAP
Hitta fjärr-NAS-enheten.

Du kommer därefter att kunna välja fjärr-NAS-enhetens lagringspool för att skapa en ny Virtual JBOD-disk (blocknivå-iSCSI LUN) eller välja en befintlig iSCSI LUN och använda den som en disk. Tunt allokerade iSCSI LUN-enheter kan inte användas. När du skapar en ny Virtual JBOD-disk klickar du på "NAS Detail" (information om NAS-enheten) längst upp till höger för att kontrollera lagringsstatus för NAS-enheten. Värdbindning kan säkerställa datasäkerheten genom att endast TVS-882-enheten ges åtkomst till Virtual JBOD-disken. Eller så kan du använda iSCSI med CHAP-skydd i nästa steg. Båda alternativen kan bidra till att diskdata skyddas.*

*Om versionen av den inbyggda programvaran för fjärr-NAS-enheten är 4.2.2 (eller senare) och administratörslösenordet för fjärr-NAS-enheten ändras stängs anslutningen automatiskt för Virtual JBOD tills det nya lösenordet angetts.

QNAP
Skapa en ny Virtual JBOD-disk eller använd en befintlig iSCSI LUN som en disk.
QNAP
Välj lagringsutrymme som ska användas på den nya virtuella disken.

Om du skapar en ny disk tillfrågas du hur mycket utrymme som ska användas. Efter att du gått igenom hela guiden får du anvisningar för hur du använder VJBOD-disken samt förslag på åtgärder. Om du vill skapa en ny lagringspool eller volym dirigeras du till guiden för att skapa en ny lagringspool eller volym. Funktionen Recover Existing Data (återställ befintliga data) kommer då att genomsöka anslutna Virtual JBOD-diskar för att hämta datamängderna på dem. Du kan även när som helst läsa dessa anvisningar i QTS-hjälpen.

QNAP
Ställ in storleken på disken.
QNAP
Anvisningar för hur du använder VJBOD kommer att visas.

Om du väljer Do Nothing (gör ingenting) kan du nu använda den nya Virtual JBOD-disken under fliken "Storage Space" (lagringsutrymme) genom att välja "Create" (Skapa) > "New Storage Pool" (Ny lagringspool) eller "New Volume" (ny volym). Hur disken används skiljer sig inte från hur en fysisk disk används förutom följande begränsningar:
VJBOD stöder för närvarande endast enkel RAID-konfiguration och kan inte användas för att skapa en systemvolym eller för att utöka andra lagringspooler såvida inte sådana lagringspooler också består av Virtual JBOD-diskar som kommer från samma fjärr-NAS och samma lagringspool. Utökningen av storleken på LUN-enheten på fjärr-NAS-enheten kommer inte att återspeglas på Virtual JBOD-disken.

För att därför utöka en Virtual JBOD-enhets lagringspool måste du skapa en ny Virtual JBOD-disk på samma lagringspool, och sedan ansluta denna disk till lagringspoolen som en ny RAID.

QNAP
När anslutningen upprättats kan du kontrollera status för den nya Virtual JBOD-disken under "Disks" (diskar).
QNAP
Använda en Virtual JBOD-disk för att skapa en lagringspool.
QNAP
Virtual JBOD-diskens lagringspool kan användas som den lokala diskens lagringspool med funktioner aktiverade som tagning av ögonblicksbilder m.m.

4. Hantera VJBOD

4.1. Övervaka VJBOD

Det finns några funktioner du kan använda för att övervaka statusen för Virtual JBOD-anslutningen eller tillståndet för fjärr-NAS-enheten utan att några ytterligare verktyg behövs. Till att börja med kan du under "Disks" (diskar) välja en Virtual JBOD-disk och klicka på "Action" (åtgärd) för att kontrollera information om fjärr-NAS-enheten eller läsa loggen för lagringspoolen där Virtual JBOD-disken finns. Därigenom kan du lokalisera problemen med fjärrlagringspoolen om Virtual JBOD-disken börjar fungera onormalt.

Vidare kan du klicka på ikonen för Virtual JBOD Overview (Virtual JBOD-översikt) överst till höger i Storage Manager för att visa varje Virtual JBOD:s anslutning samt för att visa det allmänna tillståndet och diskkonfigurationer för varje fjärr-NAS-enhet.

QNAP
Användning av funktionen“Remote Log”(fjärrlogg) för att visa loggen för fjärrlagringspoolen för den valda Virtual JBOD-disken.
QNAP
På sidan Virtual JBOD Overview (Virtual JBOD-översikt) visas en sammanfattning av alla Virtual JBOD-anslutningar.

Om den inbyggda programvaran för fjärr-NAS-enheten är 4.2.2 (eller senare) kan du använda Storage Managers nya användargränssnitt för iSCSI-lagringsutrymme för att övervaka vad NAS-enheten har anslutit till en iSCSI LUN samt få varningar om iSCSI-anslutningen bryts. Om mer detaljerad övervakning krävs för flera NAS-enheter kan du använda Q'center för att övervaka både värd- och fjärr-NAS.

För mer information om Q'center går du till: http://www.qnap.com/solution/qcenter/index.php?lang=sv-se

QNAP
Med början från 4.2.2 kan det på sidan iSCSI Storage (iSCSI-lagringsutrymme) för NAS-enheten visas mer information om den anslutna iSCSI-initieraren.
QNAP
Q'center kan användas när det föreligger behov av att kunna övervaka mer än en NAS-enhet samtidigt.

4.2. Koppla från/överföra VJBOD

Varje Virtual JBOD-disk kommer att listas under "Disks" (diskar) i Storage Manager, och olika åtgärder kommer att kunna väljas beroende på vilket tillstånd Virtual JBOD-disken är i. För en Virtual JBOD-disk som nyss skapats och som är ledig kan du klicka på“New Volume”(ny volym), redigera disknamnet eller koppla från Virtual JBOD-disken. Om disken använts för att skapa en virtuell volym eller lagringspool kommer du inte att direkt kunna koppla från disken såvida inte den är i ett onormalt tillstånd eller du väljer "Safely Detach" (säker frånkoppling) under fliken“Storage Space”(lagringsutrymme). Efter att du kopplat från en Virtual JBOD-disk kommer den inte omedelbart att sluta visas under "Disks" (diskar). Istället visas statusen "Disconnected" (frånkopplad) för den. Endast frånkopplade Virtual JBOD-diskar kan tas bort från listan. Eller så kan du välja att återansluta den.

QNAP
Den frånkopplade Virtual JBOD-disken kommer att markeras som Disconnected (frånkopplad) under fliken Disks (diskar).

Som tidigare nämnts kan Virtual JBOD-diskar användas för att utföra dataroaming för överföring av data från en NAS till en annan utan att fysiskt behöva koppla från och återansluta enheter. För att göra detta väljer du först "Safely Detach" (säker frånkoppling) för en Virtual JBOD-disk, och går sedan till den NAS du vill flytta datamängderna till, öppnar Virtual JBOD-guiden och väljer den befintliga iSCSI LUN-enheten på fjärr-NAS-enheten för att montera datamängderna på Virtual JBOD-disken.

QNAP
Välj alternativet "Safely Detach Pool" (säker frånkoppling av lagringspool) för att koppla från en Virtual JBOD-disk och starta processen med att flytta lagringspoolen till en annan NAS-enhet.
QNAP
Återupprätta en anslutning för en Virtual JBOD-disk genom att välj "Choose an existing iSCSI LUN on the remote NAS" (välj en befintlig iSCSI LUN på fjärr-NAS-enheten).
QNAP
Välj en tidigare använd Virtual JBOD-disk.
QNAP
När den virtuella disken återanslutits till en NAS väljer du "Recover" (Återställ) > "Scan All Free Disks" (Genomsök alla lediga diskar) för att hämta diskens data.
QNAP
När genomsökningen slutförts kommer den virtuella diskens lagringspool, volym, ögonblicksbilder och relevant information att vara tillgängliga för denna NAS.

4.3. Felhantering

Virtual JBOD-enhetens iSCSI-anslutning har en mekanism för automatisk återanslutning. Om systemet inte kan få tillgång till en Virtual JBOD-disks lagringspool inom 30 sekunder förhindrar lagringspoolens felskyddsmekanismer att ytterligare åtgärder utförs genom att Virtual JBOD-disken kopplas från. Systemet försöker då automatiskt att återansluta disken. Var uppmärksam på att denna mekanism för automatisk återanslutning endast fungerar om fjärr-NAS-enheten har en statisk IP-adress. Om IP-adressen för fjärr-NAS-enheten ändras måste du välja den frånkopplade Virtual JBOD-disken, klicka på“Action”(åtgärd) och sedan välja "Edit the Target" (redigera målet) för att ange den nya IP-adressen.

QNAP
Om fjärr-NAS-enheten inte är åtkomlig aktiveras lagringspoolens felskyddsmekanismer för att undvika ytterligare I/O-fel. Om fjärr-NAS-enheten använder en statisk IP-adress återansluter systemet automatiskt till den virtuella disken så snart som nätverket återställts.
QNAP
Välj "Edit Target" (redigera mål) för att skriva in den nya IP-adressen för Virtual JBOD-disken och återansluta manuellt.

Om portnumren för webbhanteringen på fjärr-NAS-enheten ändras kan lagringsutrymmet fortfarande användas även om det kan hända att en del NAS-information då inte stämmer. Om detta inträffar går du till "Disks" (diskar), väljer disken, och går sedan till "Action" (Åtgärd) > "Re-login" (Logga in igen) för att ange den nya informationen. Du kan även ange det nya administratörslösenordet om fjärr-NAS-enhetens lösenord ändras när Virtual JBOD-disken är frånkopplad.

QNAP
Uppdatera autentiseringsinformationen eller portnumren när du loggat in igen.
Lanseringsdatum: 2016-06-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.