Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować funkcję Sieć i przełącznik wirtualny?

Wprowadzenie:

Funkcja Sieć i przełącznik wirtualny łączy w sobie zarządzanie łącznością IPv4, IPv6, Wi-Fi* i Thunderbolt w powiązaniu z przełącznikiem wirtualnym. Sieć i przełącznik wirtualny stanowi centralne miejsce, w którym można tworzyć i konfigurować połączenia sieciowe oraz nimi zarządzać. W ten sposób można podłączyć komputer lub inne urządzenie do sieci lokalnej albo zdalnej. Łatwy i intuicyjny w obsłudze graficzny interfejs użytkownika umożliwia szybką orientację w stanie połączeń sieciowych. W tym artykule przedstawiono czynności związane z administrowaniem funkcją Sieć i przełącznik wirtualny.

* Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

1. Przegląd

Aby uzyskać dostęp do funkcji Sieć i przełącznik wirtualny, zaloguj się na serwerze NAS jako administrator i przejdź do obszaru Panel sterowania > Sieć > Sieć i przełącznik wirtualny.

Na stronie Przegląd można wyświetlić bieżący stan połączenia sieciowego, szybkość przesyłania i pobierania danych oraz topologię sieci. Jak pokazano na poniższym diagramie, brama domyślna systemu jest skonfigurowana na karcie sieciowej numer 1, a połączenia z Internetem są nawiązywane za pośrednictwem tego interfejsu. Na diagramie widać także, że karty 2 i 3 są podłączone do innych urządzeń. Przełączniki wirtualne utworzone przez aplikacje Container Station i Virtualization Station są również tutaj wyświetlone.

Więcej informacji na temat kart sieciowych można wyświetlić, klikając przycisk Więcej po prawej stronie.

W serwerze TBS-453A karta sieciowa nr 2 ma wbudowany przełącznik fizyczny i jest wyświetlana następująco:

Aby zobaczyć lokalizację karty sieciowej, kliknij ją.

Możesz także uzyskać informacje o przepustowości każdego portu LAN karty.

2. Interfejsy

Prezentowane są tu podstawowe ustawienia karty sieciowej, takie jak adres IP, adres serwera NAS, trunking portów i ustawienia protokołu IPv6. Przy użyciu przełączników wirtualnych można tworzyć mostki między połączeniami sieciowymi umożliwiające ich komunikację. Można na przykład utworzyć mostek między połączeniem internetowym a połączeniem z siecią lokalną, aby umożliwić innym urządzeniom łączenie się z Internetem.

a. Konfiguracja karty sieciowej

Aby skonfigurować ustawienia karty sieciowej (na przykład adres IP i przynależność do sieci VLAN), kliknij ikonę „edytuj” .

Wybierz uzyskanie adresu IP z serwera DHCP lub wprowadź ręcznie adres IP.

Można także skonfigurować identyfikator VLAN ID interfejsu sieciowego, aby przypisać go do logicznie posegmentowanej sieci. Ponieważ funkcja VLAN jest traktowana jako oddzielna sieć logiczna, ruch w łączności z urządzeniami należącymi do różnych sieci VLAN musi być kierowany. Tworzenie sieci VLAN może zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność sieci.

Uwaga: identyfikator VLAN ID musi być liczbą z zakresu od 1 do 4094.

b. Określanie serwera DNS

Przypisz serwer DNS lub automatycznie uzyskaj adres serwera DNS.

c. Konfiguracja trunkingu portów

Trunking portów umożliwia łączenie wielu interfejsów LAN w celu zwiększenia przepustowości, równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego ruchu, aby można było utrzymać łączność w razie awarii portu sieciowego.

Uwaga: niektóre tryby trunkingu portów wymagają odpowiedniej obsługi oraz konfiguracji połączonych przełączników. Na przykład w przełącznikach musi być włączona łączność IEEE 802.3ad, aby można było używać dynamicznej agregacji łączy IEEE 802.3ad.

1. Kliknij przycisk Dodaj, aby rozpocząć konfigurację trunkingu portów.

2. Wybierz karty sieciowe i tryb trunkingu portów.

3. Kliknij przycisk Zastosuj.

* Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.
* Ta funkcja nie jest obsługiwana przez serwer TBS-453A.

d. Konfiguracja protokołu IPv6

Aby włączyć obsługę protokołu IPv6, kliknij pozycję IPv6 i zaznacz pole wyboru Aktywuj IPv6.

Po włączeniu ustawienia IPv6 system zostanie uruchomiony ponownie. Po ponownym uruchomieniu systemu na stronie IPv6 będą wyświetlane dostępne ustawienia konfiguracji IPv6. Na tej stronie można skonfigurować ustawienia IPv6 i serwera DNS lub włączyć usługę radvd (Router Advertisement Daemon) dla protokołu IPv6.

Uwaga: usługę radvd można skonfigurować tylko na karcie numer 1.

e. Tworzenie przełącznika wirtualnego

Przy użyciu funkcji przełącznika wirtualnego można tworzyć przełączniki wirtualne lub uzyskać informacje o przełącznikach wirtualnych utworzonych w aplikacjach Virtualization Station, Container Station i Linux Station. Istnieją dwa tryby przełącznika wirtualnego pomagające w nawiązaniu połączeń sieciowych w zależności od środowiska.

 • Tworzenie przełącznika wirtualnego w trybie sieci prywatnej

  Sieć prywatna ogranicza dostęp, aby umożliwiać komunikację tylko między komputerami należącymi do tej samej sieci fizycznej. Konfiguracja ta znakomicie nadaje się do przesyłania i udostępniania danych w sieci, kiedy połączenie z Internetem nie jest wymagane ani pożądane. Można na przykład zbudować odizolowane środowisko LAN w celu uzyskiwania dostępu do systemów monitoringowych na wyższym poziomie bezpieczeństwa danych.

  Aby utworzyć przełącznik wirtualny w celu utworzenia sieci prywatnej:

  1. Na karcie Przełącznik wirtualny kliknij przycisk Dodaj > Tryb sieci prywatnej.


  2. Wybierz karty, które chcesz dodać do tej sieci prywatnej. Wprowadź żądane parametry, takie jak zakres adresów IP i czas dzierżawy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

Urządzenia łączące się z tymi kartami otrzymają adres IP. Będą one mogły jednak komunikować się tylko z innymi urządzeniami należącymi do tego samego przełącznika wirtualnego.

 • Tworzenie przełącznika wirtualnego z trybem przełącznika

  Przełącznik wirtualny łączy sieć lokalną z inną siecią lub z połączeniem internetowym. Aby utworzyć przełącznik wirtualny w celu zbudowania mostka między sieciami:

  1. Na karcie Przełącznik wirtualny kliknij przycisk Dodaj > Tryb przełącznika.  2. Wybierz Łącze w górę w przypadku karty, która łączy się z inną siecią lub Internetem, lub Łącze w dół w przypadku urządzeń, które będą się łączyć z przełącznikiem wirtualnym.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

Skonfigurowane urządzenia można połączyć z inną siecią lub Internetem za pośrednictwem wyznaczonego portu łącza w górę przełącznika wirtualnego.

Uwaga: w trybie zarówno przełącznika, jak i sieci prywatnej należy unikać tworzenia topologii pętli. Jeżeli taka topologia powstanie, wszystkie urządzenia utracą zdolność do komunikacji w danej sieci.

f. Wbudowany przełącznik fizyczny TBS-453A

Serwer TBS-453A ma wbudowany przełącznik fizyczny oprócz zaawansowanej funkcji przełącznika wirtualnego. Portów LAN można domyślnie używać jako portów przełącznika sieciowego. Można też swobodnie skonfigurować wyznaczone porty jako bezpieczną sieć prywatną.

 • Aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem przełącznika fizycznego:

  1. Karta 2 przedstawia zintegrowany przełącznik i umożliwia konfigurację portów LAN od 2–1 do 2–4 jako portów przełącznika sieciowego.

  2. Przejdź do sekcji Sieć i przełącznik wirtualny > Interfejsy > Przełącznik fizyczny.  3. Domyślnym trybem jest tryb przełącznika. Połącz jeden z tych portów (od 2–1 do 2–4) z Internetem, a pozostałych portów użyj do łączenia się z innymi urządzeniami.

 • Aby utworzyć sieć prywatną:

  1. Sprawdź, czy porty od 2–1 do 2–4 nie są połączone z inną siecią.

  2. Kliknij kartę Interfejsy i wybierz pozycję Przełącznik fizyczny.  3. Kliknij przycisk Zastosuj. Teraz połącz się z portem od 2–1 do 2–4, aby utworzyć bezpieczną sieć lokalną.

Uwaga: w trybie zarówno przełącznika, jak i sieci prywatnej należy unikać tworzenia topologii pętli. Jeżeli taka topologia powstanie, wszystkie urządzenia utracą zdolność do komunikacji w danej sieci.

3. Wi-Fi

Podłącz adapter Wi-Fi USB do serwera NAS w celu połączenia go z siecią bezprzewodową. Następnie serwer NAS zacznie wykrywać sieci bezprzewodowe znajdujące się w jego zasięgu. Poniżej przedstawiono dwa sposoby tworzenia połączenia z siecią bezprzewodową.

a. Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową, która jest widoczna i w zasięgu

Większość punktów dostępowych można skonfigurować tak, by rozgłaszały identyfikator SSID lub go nie rozgłaszały. Jeżeli punkt dostępowy sieci bezprzewodowej rozgłasza identyfikator, serwer NAS może go wykryć. Na liście Wi-Fi zostaną wyświetlone wszystkie wykryte zgodne sieci bezprzewodowe, moc sygnału oraz informacje, czy dana sieć jest chroniona hasłem. Aby połączyć się z siecią widoczną i w zasięgu:

1. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz.

2. System określi wymagania związane z zabezpieczeniami, np. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) oraz inne obsługiwane metody szyfrowania. Jeżeli sieć wymaga klucza zabezpieczeń, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie.

b. Nawiązywanie połączenia z niewidoczną siecią bezprzewodową

Z punktem dostępowym, który nie rozgłasza identyfikatora SSID, można nadal się połączyć, wprowadzając ręcznie identyfikator SSID oraz informacje dotyczące zabezpieczeń.

Aby połączyć się ręcznie z siecią bezprzewodową, kliknij Połącz z siecią bezprzewodową. Następnie wprowadź informacje potrzebne do nawiązania połączenia. Można także zbudować sieć „ad hoc”, która umożliwia węzłom bezpośrednią komunikację komputer-komputer bez punktu dostępowego.

Uwaga: system obsługuje tylko jedną kartę sieci bezprzewodowej USB jednocześnie.

4. Serwer DHCP

Na serwerze NAS można skonfigurować funkcję serwera DHCP. Serwer NAS może pełnić funkcję serwera DHCP w sieci. Serwer DHCP automatycznie przydziela adres IP każdemu komputerowi i innym urządzeniom w sieci. Aby włączyć usługę DHCP na serwerze NAS:

1. Kliknij kartę Serwer DHCP, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

2. Wybierz kartę sieciową usługi DHCP i wprowadź odpowiednie ustawienia, takie jak zakres adresów IP klienta i czas dzierżawy adresu przez klienta. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

3. Zostanie wyświetlona strona z informacjami o serwerze DHCP.

5. Brama domyślna

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować bramę domyślną, która zapewnia kontakt między serwerem NAS a siecią zdalną (np. Internetem) lub hostem.

1. Kliknij pozycję Brama domyślna.

2. System automatycznie wykryje karty, które mogą łączyć się z Internetem, i ustawi jedną z nich jako interfejs, z którego będą wysyłane pakiety.

3. Jeśli chcesz ręcznie wybrać bramę domyślną, użyj polecenia Wybierz ręcznie bramę domyślną systemu. Wybierz też drugi interfejs na wypadek, gdyby podstawowy interfejs nie mógł nawiązać połączenia z wyznaczoną siecią zdalną.

Data wydania: 2016-01-19
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
26% ludzi uważa, że to pomaga.