QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur konfigurerar jag automatisk överlämning vid fel (katastrofåterställning) mellan två virtuella servrar med hjälp av Double-Take® Availability™?

Vad är Double-Take® Availability™?

Double-Take® Availability™ för Windows är världens första lösning för hög tillgänglighet i realtid och katastrofåterställning som erbjuder alternativ för fysiska och virtuella servrar samt molnservrar (Vision Solutions® 2015). Till exempel ges möjligheten för en produktiv server att antingen fullständigt migreras till Virtualization Station som en virtuell server eller att använda en virtuell server som dess säkerhetskopieringsserver.

OBS! Double-Take® Availability™ har olika metoder för katastrofåterställning, till exempel automatisk felöverlämning vid serverfel samt felöverlämning på program- och filnivå. Klicka här för mer information om Double-Take® Availability™.

Hur konfigurerar jag katastrofåterställning mellan två virtuella servrar?

Double-Take® Availability™ registrerar och replikerar ändringar i realtid på bytenivå från den produktiva servern (källservern) till den icke-produktiva servern (målservern). Dessa speglings- och replikeringsfunktioner möjliggör replikering av aktiva filer utan att behöva ta ner servern. Om den produktiva servern oväntat kraschar tar den icke-produktiva säkerhetskopieringsservern över de befintliga programtjänsterna, vilket säkerställer konsekventa data.

 1. Experimentmodell
 2. Installera Double-Take® Availability™-agenten på käll- och målsystemet
 3. Hantera servrar och skapa ett felöverlämningsjobb i Double-Take Console (klient)
 4. Hur Double-Take® Availability™ fungerar för felöverlämning
 5. Om du vill göra så att källsystemet körs på den ursprungliga servern, virtuell server 1, och målsystemet körs på virtuell server 2
 6. Slutsats

 

1. Experimentmodell

I den här handledningen demonstrerar vi hur Double-Take® Availability™ möjliggör katastrofåterställning mellan två virtuella servrar från två olika QNAP-NAS-enheter. En av de virtuella servrarna fungerar som produktiv server (källserver) medan den andra fungerar som säkerhetskopieringsserver (målserver). Under automatisk felöverlämning vid serverfel kan de program som körs på källservern skyddas mot nedtid genom att säkerhetskopieringsservern tar över.

I den här handledningen används ”Source System” (källsystem) för att beteckna den produktiva servern, medan ”Target System” (målsystem) betecknar säkerhetskopieringsservern.

Krav:

 • Två nätverkskort för en virtuell server: det första används för program som körs på den virtuella servern medan det andra används för synkronisering av data mellan käll- och målservern.
 • Förbered samma Windows Server-version för målsystemet. Lägg märke till att du inte behöver installera samma program på målsystemet som finns på källsystemet. Alla program kommer att vara förberedda för målsystemet under felöverlämningsjobbet.
 • Double-Take® Availability™-licenser (rådfråga dina lokala återförsäljare för att få licensinformation).
QNAP

1.1 Virtuell server 1: Källsystem

Eftersom Double-Take® Availability™ behöver två nätverk för programtjänster och datasynkronisering krävs två virtuella växlar i Virtualization Station. Lägg till två nätverkskort på källsystemet och anslut till de virtuella växlarna.

QNAP

I Virtualization Stations ”Network Setting” (nätverksinställning) kontrollerar du att nätverkskorten är anslutna till de virtuella växlarna (programtjänst: 172.17.22.xxx/datasynkronisering: 192.168.0.xxx).

QNAP

För att lättare kunna skilja de olika systemkomponenterna åt kallar vi virtuell server 1 för källsystem.

QNAP

1.2 Virtuell server 2: Målsystem

Samma nätverksinställningar som för virtuell server 1.

QNAP
QNAP

För att lättare kunna skilja de olika systemkomponenterna åt kallar vi virtuell server 2 för målsystem.

QNAP

1.3 Double-Take Console (klient)

I den här handledningen används en virtuell server med Windows 7 installerad ihop med olika klientkomponenter av Double-Take® Availability™ för att hantera hög tillgänglighet och katastrofåterställning. Du kan lägga till servrar som käll- eller målsystem och skapa felöverlämningsjobb i Double-Take® Console.

QNAP

2. Installera Double-Take® Availability™-agenten på käll- och målsystemet

För automatisk felöverlämning vid serverfel ska Double-Take®-agenten ha installerats på både käll- och målsystemet. Om en katastrof inträffar kommer den att identifieras och Double-Take utföra felöverlämningen.

 1. Utför installationen av Double-Take och klicka på ”Unzip” (packa upp).
  QNAP
 2. Efter att filen packats upp klickar du på ”Install Double-Take Availability” (installera Double-Take Availability). Välj språk för installationen och klicka på ”OK”.
  QNAP
 3. Klicka på ”Install” (installera).
  QNAP
 4. Välj ”No, skip this step and continue the current installation” (nej, hoppa över det här steget och fortsätt med den aktuella installationen) och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 5. Läs igenom och godkänn licensavtalet, och klicka sedan på ”Next” (nästa).
  QNAP
 6. Klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 7. Välj ”Server Components Only” (endast serverkomponenter) och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 8. Double-Take kommer att använda port 6320, 6325 och 6326 för att kommunicera med källservern, målservern och klientsidan. Välj ”Open only the ports that are not in use” (öppna endast de portar som inte används) och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 9. Ange licensnyckeln och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 10. Välj ”Limit disk space for queue (MB)” (begränsa diskutrymme för kö) och ange kapaciteten 2048 MB. Klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 11. Klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 12. Klicka på ”Install” (installera).
  QNAP
 13. Klicka på ”Finish” (slutför).
  QNAP

3. Hantera servrar och skapa ett felöverlämningsjobb i Double-Take Console (klient)

Följ anvisningarna i avsnitt 2 för att installera Double-Take Console på klienten (Windows 7). Lägg märke till att du måste välja ”Client Components Only” (endast klientkomponenter) i steg 7. Efter att klienten installerats kan du hantera servrar och skapa felöverlämningsjobb i Double-Take® Console.

 1. Starta Double-Take® Console.
  QNAP
 2. Klicka på ”Get Started” (kom igång) i Double-Take® Console.
  QNAP
 3. Klicka på ”Add servers” (lägg till servrar).
  QNAP
 4. I den här handledningen använder källsystemet IP-adressen 192.168.0.111 medan målsystemet använder IP-adressen 192.168.0.222. Ange ”User name” (användarnamn) och ”Password” (lösenord).
  QNAP
 5. Efter att du lagt till käll- och målservrarna klickar du på ”OK” för att bekräfta.
  QNAP
 6. Käll- och målsystemet kommer då att läggas till.
  QNAP
 7. För att skapa ett felöverlämningsjobb för katastrofåterställning klickar du först på ”Get Started” (kom igång), och väljer sedan ”Double-Take Availability”. Klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 8. Välj ”Protect files and folders, an application, or an entire Windows or Linux server” (skydda filer och mappar, ett program eller en hel Windows- eller Linux-server) och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 9. Välj ”Source_System” (källsystem) som källserver och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 10. Välj ”Full Server” (hela servern) så kommer systemenheten att väljas som standard. Klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 11. Välj ”Target_System” (målsystem) som målserver och klicka på ”Next” (nästa).
  QNAP
 12. Följande alternativ ges för att konfigurera ett felöverlämningsjobb:
  • ”General” (allmänt)
   Ange ett jobbnamn.
  • ”Failover Monitor” (övervakning för felöverlämning)
   Ställ in den tidsgräns som ska gälla för utlösning av felöverlämning när inte källsystemet svarar. Markera kryssrutan för "Network monitoring" (nätverksövervakning) och välj källserverns IP-adress.
   QNAP
  • ”Failover Options” (alternativ för felöverlämning)
   För att manuellt initiera felöverlämning markerar du kryssrutan för "Wait for user to initiate failover" (vänta på att användaren initierar felöverlämning). Om kryssrutan inte markeras utlöses felöverlämning automatiskt.
  • ”Failover Identity” (felöverlämning av arbete och inställningar)
   För att använda källserverns nätverksinställningar markerar du kryssrutan för "Apply source network configuration to the target (recommended for LAN configurations)" (använd källserverns nätverkskonfigurationer för målservern (rekommenderas för LAN-konfigurationer)). Till exempel kommer källsystemets IP-adress 172.17.22.187 att behållas och användas av målservern efter felöverlämning.
  • ”Reverse Protection” (återställningsskydd)
   Om du vill återställa målsystemet till den ursprungliga servern markerar du kryssrutan för "Enable reverse protection" (aktivera återställningsskydd). För att aktivera återställningsskydd måste du välja en befintlig IP-adress för att käll- och målsystemet ska kunna identifieras. Till exempel används IP-adressen 192.168.0.111 för källsystemet, medan IP-adressen 192.168.0.222 används för målsystemet.
   Mer information om återställningsskydd.
   QNAP
  • ”Network Adapter Options” (alternativ för nätverkskort)
   Kontrollera att nätverksinställningarna mellan käll- och målsystemet överensstämmer med varandra. Till exempel ska nätverkskortet för källsystemet [172.17.22.187] vara associerat med målserverns nätverkskort [172.17.22.173].
   QNAP
  • (Valfritt) Mirror, Verify & Orphaned Files/ Staging Folder Options/ Target Services/Snapshots/Compression/Bandwidth/Scripts (Spegelfiler, verifieringsfiler och övergivna filer/Alternativ för mellanlagringsmapp/Måltjänster/Ögonblicksbilder/Komprimering/Bandbredd/Skript)
   De här alternativen passar bra för felöverlämningsjobb och kan konfigureras för specifika användningar. När du är klar klickar du på "Next" (nästa).
   QNAP
   QNAP
   QNAP
 13. Double-Take® kommer då att kontrollera alla konfigurationer. Klicka på ”Finish” (slutför).
  QNAP
 14. Efter att ett felöverlämningsjobb skapats speglas alla filer och program på källsystemet mot målsystemet.
  QNAP
 15. När synkroniseringen av data slutförts replikeras alla ändringar på källsystemet automatiskt till målsystemet och målsystemet försätts i vänteläge för felöverlämning.
  QNAP

4. Hur Double-Take® Availability™ fungerar när en katastrof inträffar

I den här handledningen demonstreras hur målsystemet (virtuell server 2) tar över källsystemet (virtuell server 1).

 1. På informationssidan för virtuell server 1 klickar du på ”Power” (ström), väljer ”Force Shutdown” (framtvinga avstängning) och klickar sedan på ”Apply” (verkställ). Källsystemet stängs då omedelbart av.
  QNAP
 2. Gå till Double-Take® Console. Villkoret för felöverlämning uppfylls då varpå knappen ”Failover” (felöverlämning) aktiveras.
  (OBS! Om du väljer "Wait for user to initiate failover" (vänta på att användaren initierar felöverlämning) i "Failover Options" (alternativ för felöverlämning) kommer den här ikonen att vara aktiverad tills du klickar på den. I annat fall utlöses felöverlämning automatiskt.)
  QNAP
 3. Klicka på ”Failover” (felöverlämning).
  QNAP
 4. Efter att felöverlämningen bearbetats startas målsystemet om och tar över alla programtjänster som källsystemet har.
  QNAP
  På virtuell server 2 (tidigare målsystemet) ändras servernamnet till "Source_System" (källsystem), och IP-adressen ändras till det ursprungliga källsystemets IP-adress 172.17.22.187. Emellertid sparas IP-adressen 192.168.0.222 fortsatt i virtuell server 2. Den här IP-adressen används för att identifiera det ursprungliga systemet om återställningsskydd aktiveras.
  QNAP
 5. Om källsystemet (virtuell server 1) återgår kan du använda återställningsskydd för att återställa det ursprungliga målsystemet till virtuell server 1. Gå till informationssidan för virtuell server 1 och klicka på ”Start” (starta) för att anropa virtuell server 1.
  QNAP
  Efter att virtuell server 1 startats kommer både virtuell server 1 och virtuell server 2 att köra samma källsystem.
  QNAP
 6. Klicka på ”Reverse” (återställ) och ”Yes” (ja).
  QNAP
 7. Double-Take® återställer därefter det ursprungliga målsystemet till virtuell server 1.
  QNAP
  Virtuell server 1 kommer att köras med målsystemet och använda den ursprungliga nätverksinställningen (172.17.22.173).
  QNAP
 8. Efteråt utför Double-Take® en synkronisering igen.
  QNAP
  Efter att datamängderna synkroniserats ändras felöverföringsjobbet från virtuell server 2 till virtuell server 1 (virtuell server 2 kör källsystemet medan virtuell server 1 är målsystemet som fungerar som säkerhetskopieringsserver).
  QNAP

5. Om du vill göra så att källsystemet körs på den ursprungliga servern, virtuell server 1, och målsystemet körs på virtuell server 2

Felöverlämning och återställning krävs.

 1. Klicka på ”Failover” (felöverföring) och ”Failover” (felöverföring).
  QNAP
 2. När felöverföringsjobbet körts klart stängs virtuell server 2 av och virtuell server 1 startas om. Alla data kommer att replikeras och programtjänsterna tas över från virtuell server 2 till virtuell server 1.
  QNAP
  Virtuell server 2 kommer att stängas av varpå felöverföringsjobbet visar en varning.
  QNAP
 3. Gå till informationssidan för virtuell server 2 och klicka på ”Start” (starta).
  QNAP
  Både virtuell server 1 och virtuell server 2 körs på samma källsystem.
  QNAP
 4. Gå tillbaka till Double-Take® Console. Klicka på ”Reverse” (återställ) och ”Yes” (ja).
  QNAP
 5. Double-Take® återställer därefter det ursprungliga målsystemet till virtuell server 2.
  QNAP
 6. Virtuell server 1 kör det ursprungliga källsystemet medan virtuell server 2 har återställts till målsystemet som säkerhetskopieringsserver.
  QNAP
 7. Efteråt utför Double-Take® en synkronisering igen.
  QNAP
  Det ursprungliga felöverföringsjobbet kommer att vara redo igen.
  QNAP

6. Slutsats

Double-Take® Availability™ utgör en lösning för hög tillgänglighet och katastrofåterställning för din produktiva server. Dessutom ges du möjligheten att justera felöverlämningskonfigurationen för att få snabbare och tillförlitligare felöverlämning vid serverfel med flexibla återställningspunktmål och återställningstidmål.

 

Referens

Vision Solutions. (2015). Double-Take Availability.  Kan laddas ned från: http://www.Vision Solutions.com/products/windows/double-take-availability/overview. Senast ändrad den fjärde november 2015.

Lanseringsdatum: 2016-02-03
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com