QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Återställ din expansionsenhet efter utbyte eller frånkoppling.

Introduktion och funktioner

Eftersom QNAP:s expansionsenheter hjälper dig att utöka din NAS lagringskapacitet för ökade behov av lagringsutrymme för säkerhetskopiering är det viktigt att snabbt kunna återställa enheten om du hamnar i en onormal situation. Storage Manager har olika inbyggda funktioner som hjälper dig att snabbt återställa både expansionsenheten och datamängderna. I den här artikeln ges exempel på följande situationer:

1. Expansionsenheten tappar anslutningen till NAS-enheten eller stängs av misstag av och måste återanslutas och återställas.
2. Expansionsenheten byttes ut efter ett maskinvarufel men innehåller hårddiskar som använts tidigare.
3. Hur du ska ordna om kabinett-ID:t när expansionsenheten i mitten av en kedja kopplas från.

Målgrupp

Den här programanteckningen är lämplig för alla som ansvarar för hantering av en QNAP-NAS med expansionsenheter i privata miljöer eller företagsmiljöer.

1. Hur du kommer igång

1.1. Systemkrav

Funktionerna "Recover Enclosure" (återställ kabinett) och "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) som beskrivs i detta dokument finns i QTS 4.1.3 eller senare medan funktionen "Safely Detach" (säker frånkoppling) endast är tillgänglig från QTS 4.2.

2. Återanslut en expansionsenhet

2.1. Tappad anslutning eller bruten ström

Om expansionsenheten av misstag kopplas från QNAP-NAS-enheten eller om strömmen till den bryts kommer Storage Manager att visa en felikon i avsnittet "Overview" (översikt), och i "Disks" (diskar) kommer expansionsenheten att markeras med en frånkopplingsikon för att indikera att den här enheten befinner sig i läget "Missing Mode" (läge för saknad enhet). I det här läget kan du inte använda File Station för att visa innehållet i den saknade expansionsenheten, och du kan heller inte direkt ta bort expansionsenheten. Det här läget används för att säkerställa dataintegriteten när enheten återställs.

I "Overview" (översikt) kommer en felikon att visas i både "Disks" (diskar) och "Volumes" (volymer). I vårt exempel kopplas REXP1 från.
Frånkopplingsikonen kommer att visas i "Disks" (diskar) för att varna för att expansionsenheten befinner sig i läget "Missing Mode" (läge för saknad enhet) och inte längre fungerar.

För att återställa expansionsenheten kontrollerar du först att den är påslagen och korrekt ansluten till QNAP-NAS-enheten. Om expansionsenheten återanslutits på rätt sätt kommer systemet automatiskt att visa ett återställningsmeddelande. Efter att du bekräftat klickar du på "OK" för att starta återställningsprocessen. Du kan även göra detta i "Disks" (diskar) i Storage Manager genom att klicka på "Recover" (återställ) och välja "Recover Enclosure" (återställ kabinett).Systemet känner automatiskt av om en expansionsenhet har återanslutits.
Eller så kan du klicka på "Recover" (Återställ) > "Recover Enclosure" (Återställ kabinett) för att återupprätta anslutningen mellan NAS-enheten och expansionsenheten.

Efter att Storage Manager har slutfört återställningsprocessen kontrollerar du om felikonen försvunnit från avsnittet "Overview" (översikt) och File Station. Om detta är fallet har du nu tillgång till expansionsenhetens volym igen.

Granska avsnittet "Overview" (översikt) och File Station för att se om expansionsenheten nu har normal status igen.

3. Återställa data i en expansionsenhet med maskinvarufel

3.1. Byta ut en expansionsenhet (av USB-busstypen)

Om det finns onormala problem med expansionsenheten men hårddiskarna fortfarande är intakta kan du flytta hårddiskarna till en annan expansionsenhet och ansluta den nya enheten till NAS-enheten. För att göra detta följer du dessa anvisningar: Stäng av expansionsenheten, dra ut kontakten ur uttaget, ta ur hårddiskarna ur expansionsenheten och sätt i dessa i en annan expansionsenhet i samma ordning som tidigare, anslut sedan den nya expansionsenheten till NAS-enheten och slå på strömmen.

*Den nya expansionsenheten måste ha minst samma antal eller fler hårddiskfack. För att undvika eventuella oförutsedda fel rekommenderar vi att du använder samma modell av expansionsenhet.

En expansionsenhet kommer i ett onormalt tillstånd och kan inte identifieras ens när den är ansluten till NAS-enheten.
Alla lagringspooler på expansionsenheten kommer att vara helt otillgängliga tills återställningen slutförts.

Efter att den nya expansionsenheten anslutits till NAS-enheten kommer två expansionsenheter att visas. För att ta bort den gamla, defekta expansionsenheten från systemet och ge plats åt en ny expansionsenhet klickar du på "Recover" (återställ) i fönstrets övre högra hörn och väljer "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) (för detta krävs att NAS-enheten startas om). Därigenom kan QNAP-NAS-enheten ordna om alla sina expansionsenheter. Efter att den här processen slutförts omtilldelas den nya expansionsenheten till "REXP 1" och den defekta expansionsenheten byts ut.

*Det kan hända att du ombeds genomsöka den nya expansionsenheten efter befintliga lagringspooler/volymer. Den här åtgärden behöver inte utföras när du byter ut en expansionsenhet. Om meddelandet skulle visas kan du därför klicka på "Cancel" (avbryt).

Välj "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) så att den nya expansionsenheten kan installeras och ersätta den defekta.

Efter att systemet startat om kommer du att kunna se att lagringspoolerna har normal status igen.

Alla lagringspooler och volymer har normal status igen.

3.2. Byta ut en expansionsenhet i mitten av en kedja (SAS)

"Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) kan även användas för att byta ut en expansionsenhet som är i mitten av en kedja. I det här exemplet har vi 5 expansionsenheter som är kedjekopplade en och en via SAS-buss där det uppstått maskinvarufel på expansionsenhet REXP#3 som därför behöver bytas ut.

Det finns 5 expansionsenheter som är kedjekopplade en och en via SAS-buss
När expansionsenhet REXP#3 stängs av går alla andra expansionsenheter in i läget "Missing Mode" (läge för saknad enhet) för att skydda systemet.
De lagringspooler som finns på REXP#3 (och efter den) blir då otillgängliga. Läget för saknad enhet skyddar datamängderna mot åtkomst.

Gör så här för att byta ut REXP#3: Koppla från den från de andra expansionsenheterna, stäng av expansionsenheten, dra ut kontakten ur uttaget, ta ur hårddiskarna och sätt i dessa i en annan expansionsenhet i samma ordning som tidigare, anslut sedan alla expansionsenheterna till den nya expansionsenheten på samma sätt som den gamla var ansluten. I Storage Manager ska du nu se den nya expansionsenheten REXP#6. Välj "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) i listrutemenyn "Recover" (återställ) för att återdistribuera ID:t för expansionsenheten. Starta sedan om din NAS.

*Den nya expansionsenheten måste ha minst samma antal eller fler hårddiskfack. För att undvika eventuella oförutsedda fel rekommenderar vi att du använder samma modell av expansionsenhet.

REXP#6 visas efter att du anslutit den nya expansionsenheten till REXP#2
Välj "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) i menyn "Recover" (återställ)

Efter att du startat om NAS-enheten kommer du att se att REXP#6 ändrats till REXP#3 medan både REXP#4 och REXP#5 fortfarande fungerar som normalt.

Efter att du valt "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) kommer du att behöva starta om NAS-enheten.
Alla lagringspooler och volymer har normal status igen efter slutförd återställning.

3.3. Byta ut en expansionsenhet i mitten av en kedja (Thunderbolt)

Proceduren för att byta ut en expansionsenhet i mitten av en Thunderbolt-kedja liknar den SAS-procedur som beskrivits ovan. Gör så här för att byta ut en defekt Thunderbolt-expansionsenhet i mitten av en kedja: Koppla från den, stäng av expansionsenheten, dra ut kontakten ur uttaget, ta ur hårddiskarna och sätt i dessa i en annan expansionsenhet i samma ordning som tidigare, anslut sedan alla expansionsenheterna till den nya expansionsenheten på samma sätt som den gamla var ansluten.

När du slår på den nya expansionsenheten kommer du att uppmanas återställa data till den. Klicka på "OK" för att bekräfta varpå alla data i den ursprungliga expansionsenheten kommer att återställas.

När du flyttar hårddiskar till en ny expansionsenhet och ansluter den enheten i samma ordning som tidigare visas ett återställningsmeddelande.
Efter återställningsprocessen har volymen normal status igen. ("Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) krävs inte för Thunderbolt).

3.4. Ta bort en expansionsenhet permanent

3.4.1. QTS 4.1.x

Genom att välja "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) kan du ordna om REXP-ID:t om det behövs i QTS 4.1.x. Om du till exempel vill ta bort en viss expansionsenhet i mitten av kedjan tar du bort alla volymer och lagringspooler som finns på denna expansionsenhet och kopplar sedan från den. Efter att du startat om expansionsenheten kommer den inte längre att visas i Storage Manager, och ID:t för expansionsenheten kommer att återdistribueras.

Användning av alternativet "Reinitialize Enclosure ID" (initiera kabinett-ID på nytt) för att ta bort expansionsenheter som kopplats från QNAP-NAS-enheten.

3.4.1. QTS 4.2.x

Om din QTS-version är 4.2 eller senare kan du i "Storage Manager" välja en expansionsenhet som du vill ta bort, och sedan välja "Action" (Åtgärd) > "Safely Detach" (Säker frånkoppling). Genom denna åtgärd kan du på ett säkert sätt och omedelbart ta bort en expansionsenhet från en kedja, och sedan ansluta expansionsenheten till en annan QNAP-NAS. För mer information om att använda den här funktionen för att utföra datamigrering går du till "Use JBOD migration" (använda JBOD-migrering).

*Funktionen "Safely Detach" (säker frånkoppling) finns endast i QTS 4.2 eller senare

Välj "Safely Detach" (säker frånkoppling) för att ta bort en expansionsenhet från en kedja utan att ta bort hårddiskarna.
Lanseringsdatum: 2015-09-09
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 67% procent.