Garantievoorwaarden en Condities

Language

Garantievoorwaarden en Condities

Beperkte Garantie

QNAP heeft een garantie op haar producten zitten om ze te beschermen tegen defecten in het materiaal en vakmanschap. Bij normaal gebruik en service, is elk hardwaredeel van de producten vrij van fysieke defecten in het materiaal en vakmanschap tijdens de garantieperiode, anders zal alleen QNAP bepalen of het moet worden gerepareerd of vervangen. QNAP heeft een beperkte garantie op haar producten beperkt tot de persoon of entiteit die oorspronkelijk het product van QNAP of van een door haar geautoriseerde distributeur of winkel heeft gekocht. De producten van QNAP bevatten geen disks, en QNAP geeft geen garantie op de geïnstalleerde harde schijf of een garantie op de compatibiliteit van alle harde schijven en randapparatuur. QNAP is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verlies van gegevens opgeslagen op producten van QNAP en de gevolgschade.

De volgende standaardgarantieregels zijn van toepassing op producten van QNAP:

* Met de wereldwijde garantie kunnen gebruikers die garantieservice nodig hebben contact opnemen met een QNAP leverancier of winkel in de buurt voor support, en dus niet beperkt tot waar hun NAS aangeschaft werd.

Wereldwijd kunnen dealers/distributeurs van QNAP een verlengde garantieperiode aanbieden. Neem contact op met uw dealer/distributeur voor informatie over de locale garantieperiode. In een sommige landen wordt krijgt u de extra garantie na een bijbetaling.

Als een product niet functioneert zoals gegarandeerd in het bovenstaande tijdens de geldige garantieperiode, zal QNAP naar keuze en de kosten dragend (behalve de verzendkosten), het defecte product of onderdeel repareren, een gelijksoortig product of onderdeel bij de klant afleveren om het defecte artikel te vervangen. Alle producten die worden vervangen worden eigendom van QNAP. Vervangende producten kunnen nieuw of hersteld zijn.

De garantie is niet geldig als:

  • de garantieperiode is verlopen,
  • het garantiezegel is gebroken of verwijderd,
  • het etiket met het serienummer ontbreekt of onherkenbaar is,
  • Het product werd gewijzigd of gerepareerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum of personeel,
  • het defect het gevolg is van misbruik, onjuist gebruik dat niet in overeenstemming is met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het product, of een toestand in de omgeving ernstiger dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing en specificaties.
  • Het defect werd veroorzaakt door force majeure zoals overdacht, overstroming, blikseminslag, aardbeving, oorlog, vandalisme, diefstal, verduistering of verzakkingen (schade als gevolg van lage spanningstoringen)

Als het product van de klant niet wordt gedekt door de garantie, kan QNAP Reparatieservices aanbieding die moet worden betaald door de klant.

Reparatieservice

Service die onder en buiten de garantie valt moet worden verkregen door contact op te nemen met de systeemintegrator/dealer/winkelier/distributeur waar de klant het product heeft gekocht. Gebruikers kunnen voor reparatieverzoeken ook contact opnemen met de klantenservice van QNAP.

Er zitten geen onderdelen in het product die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Sta niet toe dat een ongeautoriseerde servicecenter of personeel het product repareert of wijzigd. Als het oorspronkelijke distributiekanaal niet meer in gebruik of beschikbaar is, kan de klant contact op nemen met QNAP Technical Support voor internationale reparatie- en onderhoudsdiensten. In dit geval zullen aan de klant administratiekosten USD 50 in rekening worden gebracht, en ook alle andere gemaakte kosten, waaronder vrachtkosten voor de heen- en terugreis, toelagen, belastingen en kosten gemaakt door de makelaar.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het back-uppen van zijn of haar gegevens. De klant moet voordat er een service van QNAP of haar serviceprovider waaronder het op afstand controleren van het inloggen en reparatieservice, eerst de gegevens back-uppen en alle informatie die vertrouwelijk, persoonlijk of in eigendom is, verwijderen. QNAP noch haar serviceprovider is verantwoordelijk voor schade , verlies of het openbaar maken van vertrouwlijke of privé informatie of gegevens in een product, hardware, software of media.

GARANTIEDISCLAIMER

GARANTIE-UITSLUITINGEN

ALS HET PRODUCT VAN QNAP NIET FUNCTIONEERT ZOALS GEGARANDEERD IN HET BOVENSTAANDE, IS DE ENIGE OPLOSSING VAN DE KLANT, NAAR KEUZE VAN QNAP, REPARATIE OF VERVANGING. DE EERDERGENOEMDE GARANTIES EN OPLOSSINGEN ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD, ZOWEL FEITELIJK ALS OF AFGEDWONGEN DOOR DE WET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF VERKOOP- EN DEUGDELIJKHEIDGARANTIES VOOR EEN BEPAALD DOEL. QNAP ACCEPTEERT GEEN ANDERE VERANTWOORDELIJKHEID IN VERBAND MET DE VERKOOP, INSTALLATIE-ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN VAN QNAP EN STAAT OOK NIET TOE DAT ANDEREN DIE VOOR HAAR ACCEPTEREN.

QNAP IS IN OVEREENSTEMMING MET DEZE GARANTIE NIET VERANTWOORDELIJK ALS HAAR TESTEN EN ONDERZOEK AANTONEN DAT HET BEWEERDE DEFECT IN HET PRODUCT NIET BESTAAT OF WERD VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN DE KLANT OF DERDEN, VERWAARLOZING, EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF TEST, NIET-GEAUTORISEERDE REPARATIEPOGINGEN OF WIJZIGINGEN, OF ANDERE OORZAKEN DIE BUITEN HET BEDOELDE GEBRUIK VALLEN, OF DOOR EEN ONGELUK, BRAND, BLIKSEMINSLAG OF ANDERE GEVAREN.

BEPERKINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL QNAP, HAAR SERVICEPROVIDER OF PARTNERS, MEDEWERKERS, MANAGERS, DIRECTEUREN OF VERTEGENWOORDIGERS VAN HEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE, HOGE OF INCIDENTELE SCHADE ONGEACHT OF DEZE THE VOORZIEN IS OF NIET, (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT), CLAIMS VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS, GOEDE WIL, ONGEMAK, VERTRAGING, WINST, GEBRUIK VAN GELD OF GEBRUIK VAN PRODUCTEN VAN QNAP, ONDERBREKING IN HET GEBRUIK ERVAN OF DE BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS.

DE H’LE VERANTWOORDELIJKHEID VAN QNAP EN DE SERVICEPROVIDER EN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VAN KLANTEN VOOR CLAIMS GERELATEERD AAN OF GEBASEERD OP DEZE VOORWAARDEN VOOR EEN OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE HANDELING, IN CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF VERWAARLOZING EN STRENGE VERANTWOORDELIJKHEID, ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET BETAALDE AANKOOPBEDRAG. DEZE BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT GELDIG ZELFS ALS DE KLANT QNAP OF HAAR SERVICEPROVIDER HEEFT GEWEZEN OP DE MOGELIJHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DEZE VOORWAARDEN GEVEN SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN AAN DE KLANT. DE KLANT HEEFT OOK ANDERE RECHTEN DIE PER PROVINCIE OF LAND KUNNEN VERSCHILLEN. DE KLANT WORDT GEADVISEERD OM DE WETTEN VAN DIE VAN TOEPASSING TE LEZEN OM VOLLEDIG OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DE RECHTEN DIE DE KLANT HEEFT. SOMMIGE LANDEN LATEN GEEN BEPERKING TOE OVER HOE LANG EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE GELDIG BLIJFT OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR CONSUMENTENPRODUCTEN. IN DERGELIJKE PROVINCIES OF LANDEN ZIJN SOMMIGE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.

Als deze versie en de Engelse versie van elkaar verschillen, heeft de Engelse versie voorrang.