Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Rozwiązanie QNAP dla małych i średnich firm - Tworzenie migawek z uwzględnieniem aplikacji przy użyciu funkcji Migawka i programu Snapshot Agent firmy QNAP

1. Wprowadzenie

1.1. Problemy i rozwiązania

Funkcja migawek w Menadżerze pamięci systemu QTS 4.2 obsługuje nie tylko woluminy, ale i jednostki iSCSI LUN, dzięki czemu można szybko tworzyć kopie zapasowe i przywracać cenne dane.

Podczas tworzenia migawki LUN trudno jest zapewnić uwzględnienie wszystkich danych, takich jak niezapisane dane aplikacji, dane buforowane, dane z pamięci i dzienniki.

Firma QNAP proponuje rozwiązanie polegające na tworzeniu migawek iSCSI z uwzględnieniem aplikacji. Umożliwia to program QNAP Snapshot Agent do środowisk Windows Server lub VMwarevCenter. Serwer NAS może w ten sposób łączyć się z serwerem zdalnym, by zapewnić kompletność kopii zapasowej tworzonej przy użyciu funkcji migawki firmy QNAP.

QNAP

1.2. Odbiorcy

Niniejszy opis aplikacji jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników serwera QNAP NAS działającego jako punkt docelowy iSCSI na potrzeby tworzenia jednostki iSCSI LUN dla innych urządzeń lub maszyn wirtualnych. Nie wszystkie pojęcia używane w tym dokumencie są szczegółowo wyjaśnione.

2. Pierwsze kroki

2.1. Jak to działa

QNAP Snapshot Agent służy przede wszystkim do tworzenia migawek jednostek iSCSI LUN z uwzględnieniem aplikacji, a jednocześnie udostępnia funkcję dostawcy sprzętu VSS.

W pierwszym modelu przedstawionym poniżej, kiedy potrzebujesz wykonać migawkę jednostki iSCSI LUN z serwera NAS, agent wysyła do serwera zdalnego żądanie zapisania wszystkich danych w jednostce iSCSI LUN (w środowisku Windows Server) lub wykonania migawki maszyny wirtualnej przed migawką jednostki iSCSI LUN (w środowisku VMware). W ten sposób migawka z serwera NAS będzie zawierać wszystkie niezbędne dane aplikacji w celu zapewnienia spójności.

Przykłady:

 • System Windows utworzy punkt kontrolny maszyny wirtualnej łącznie z pamięcią tej maszyny wirtualnej w celu uniknięcia utraty danych i zapewnienia spójnego stanu migawki.
 • SQL Server zapisze dzienniki bazy danych na dysku, aby zapewnić spójny stan migawki.
 • Środowisko VMware utworzy migawkę każdej maszyny wirtualnej w jednostce LUN w celu zapewnienia spójnego stanu migawki, jak pokazano to poniżej:
QNAP

QNAP Snapshot Agent oferuje też funkcję dostawcy sprzętu VSS w środowisku Windows Server. Podczas wykonywania zadania tworzenia kopii zapasowej jednostki iSCSI LUN z systemu Windows przy użyciu oprogramowania do kopii zapasowych*, które obsługuje VSS, dostawca sprzętu VSS wykona migawkę na serwerze NAS, aby odciążyć środowisko Windows Server.

* Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych musi obsługiwać migawki VSS.

QNAP

2.2. Wymagania systemowe

 1. Snapshot Agent wymaga systemu QTS 4.2 (lub nowszej wersji).
 2. QNAP Snapshot Agent jest obsługiwany tylko przez system Windows Server. Systemy Windows 7, 8 i 8.1 są nieobsługiwane. W tym dokumencie działanie programu Snapshot Agent zostało zaprezentowane w środowisku Windows Server z graficznym interfejsem użytkownika.
 3. Oprócz systemu Windows Server wymagane jest także oprogramowanie VMware vCenter, jeżeli potrzebujesz używać programu Snapshot Agent z maszynami wirtualnymi w środowisku VMware.
 4. Aby umożliwić działanie programu Snapshot Agent, otwórz port TCP 11169 do połączeń przychodzących w systemie Windows Server. W celu otwarcia portu skorzystaj z instrukcji firmy Microsoft. Jeżeli serwer należy do Active Directory, a zapora jest kontrolowana przez obiekt GPO, może być wymagane użycie zasad grupy. W celu wykonania tych czynności skorzystaj z instrukcji firmy Microsoft na następujących stronach:
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows/open-port-windows-firewall
  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753295
 5. Zdecydowanie zaleca się stosowanie stałego adresu IP na serwerze NAS.

2.3. Znane ograniczenia

 1. Aby można było wykonać migawkę maszyny wirtualnej w środowisku Windows Hyper-V lub VMware z uwzględnieniem aplikacji, konfiguracja maszyny wirtualnej, dysk oraz migawka/punkt kontrolny muszą znajdować się w tej samej jednostce iSCSI LUN, aby zostały uwzględnione w migawce.
 2. Nie można zainstalować na serwerze programu Snapshot Agent, jeżeli jest już na nim zainstalowany dostawca SMI-S.
 3. Snapshot Agent nie obsługuje funkcji Extents w VMware — magazyn danych musi mieć tylko JEDNĄ jednostkę iSCSI LUN.
 4. Snapshot Agent nie obsługuje jednostki LUN zamapowanej do obiektu docelowego z wieloma jednostkami LUN.
 5. Snapshot Agent nie obsługuje jednostki LUN połączonej przy użyciu MPIO.
 6. Snapshot Agent nie obsługuje jednostki LUN zamapowanej do obiektu docelowego przy użyciu CHAP. Snapshot Agent przywraca tylko takie maszyny wirtualne, które są obecnie zarejestrowane w inwentarzu vSphere. Jeżeli maszyna wirtualna została już usunięta w vSphere, Snapshot Agent nie doda jej do inwentarza.

2.4. Pobieranie i instalowanie programu Snapshot Agent

Aby pobrać program Snapshot Agent, przejdź do Centrum pobierania QNAP > Narzędzia:
https://www.qnap.com/utility

Aby można było zainstalować program Snapshot Agent, należy zainstalować dodatek.Net Framework 3.5 i włączyć go w Serwerze aplikacji w Menedżerze serwera. Aby zainstalować tę funkcję, wybierz Menedżer serwera > Dodaj role i funkcje, a następnie w sekcji Role wybierz Serwer aplikacji, a w sekcji Funkcja wybierz Funkcja.Net Framework 3.5.

QNAP
W Kreatorze dodawania ról i funkcji wybierz Funkcje.Net Framework 3.5, aby zainstalować tę funkcję.

Po potwierdzeniu instalacji tej funkcji otwórz plik aplikacji Snapshot Agent, aby uruchomić instalację. Po zakończeniu instalacji powinien być widoczny na pulpicie skrót QNAP Agent Manager.

QNAP
Wykonaj polecenia Kreatora konfiguracji, aby ukończyć instalację programu Snapshot Agent.
QNAP
Na pulpicie będzie wyświetlany skrót do programu QNAP Agent Manager.

3. Konfiguracja programu Snapshot Agent

3.1. Konfiguracja programu Snapshot Agent w środowisku Windows Server

Po zainstalowaniu programu Snapshot Agent otwórz program QNAP Agent Manager. Dodaj serwer QNAP NAS, którego Windows Server używa jako pamięci masowej iSCSI, podając adres IP lub klikając Skanuj NAS, aby bezpośrednio pozwolić agentowi na znalezienie serwera NAS w sieci lokalnej.

QNAP
Na stronie początkowej można wprowadzić adres IP serwera QNAP NAS będącego obiektem docelowym iSCSI tego serwera.
QNAP
Można też wyszukać w sieci lokalnej serwer QNAP NAS, który obsługuje program Snapshot Agent.

Po wprowadzeniu danych serwera QNAP NAS lub wybraniu go pojawi się monit o podanie danych logowania, potwierdzenie portu połączenia oraz włączenie funkcji, z których użytkownik chce korzystać. W tym przypadku wybieramy dostawcę sprzętu VSS oraz Snapshot Agent do systemu Windows, a następnie klikamy przycisk OK, aby potwierdzić te ustawienia. Snapshot Agent połączy się z serwerem QNAP NAS, który zostanie dodany do listy na stronie początkowej.

QNAP
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do serwera QNAP NAS, a następnie wybierz funkcje, które chcesz włączyć.
QNAP
Serwer NAS pojawi się na liście.

3.2. Konfiguracja programu Snapshot Agent w środowisku vCenter

Aby utworzyć kopię zapasową jednostek iSCSI LUN używanych na potrzeby maszyn wirtualnych w środowisku VMware, przejdź w programie Agent Manager do sekcji Ustawienia VMware. W ustawieniach Poświadczenia vCenter wprowadź adres IP serwera vCenter oraz nazwę konta i hasło do pojedynczego logowania, a następnie określ, jak VMware ma wykonywać migawkę maszyny wirtualnej na żądanie wysłane z serwera NAS.

QNAP
Skonfiguruj Ustawienia VMware w programie QNAP Agent Manager. Wybraliśmy opcję Utwórz migawkę pamięci maszyny wirtualnej, która umożliwia serwerowi vCenter wykonywanie migawek maszyn wirtualnych bez zainstalowanych narzędzi.

Po zakończeniu, kiedy dodasz serwer QNAP NAS do programu QNAP Agent Manager, opcja Snapshot Agent do VMware będzie włączona. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny istniejący serwer NAS i wybrać polecenie Edytuj, aby włączyć tę opcję.

QNAP
Włącz program Snapshot Agent do VMware, edytując serwer QNAP NAS w programie QNAP Agent Manager.
QNAP
Po edycji program Snapshot Agent for VMware jest wyświetlany w kolumnie Składniki i jest gotowy do pracy.

4. Wykonywanie migawki iSCSI LUN

4.1. Wykonywanie migawki iSCSI LUN w środowisku Windows Server

W interfejsie serwera NAS można sprawdzić, czy agent jest prawidłowo połączony z serwerem QNAP NAS. Otwórz przeglądarkę internetową, zaloguj się w systemie QTS, a następnie otwórz Menadżer pamięci. W sekcji Pamięć iSCSI > Migawka otwórz menu Snapshot Agent. Zostanie wyświetlona lista, na której można zobaczyć wszystkie programy Snapshot Agent połączone obecnie z serwerem NAS.

QNAP
Wybierz pozycję Migawka > Snapshot Agent w sekcji Pamięć iSCSI.
QNAP
Zostanie wyświetlony Snapshot Agent połączony z tym serwerem NAS.

Aby wykonać migawkę z uwzględnieniem aplikacji, w oknie Pamięć iSCSI wybierz jednostkę iSCSI LUN, a z menu rozwijanego Migawka wybierz polecenie Wykonaj migawkę.

QNAP
Wybierz pozycję Wykonaj migawkę w sekcji Pamięć iSCSI.

Kiedy pojawi się okno potwierdzenia, wybierz Z uwzględnieniem aplikacji jako Typ migawki i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć tworzenie migawki.

QNAP
Jako Typ migawki wybierz Z uwzględnieniem aplikacji.

Uwaga: Migawki z uwzględnieniem uszkodzenia nie powodują nawiązania kontaktu z serwerem zdalnym przed utworzeniem migawki, ponieważ są standardowymi migawkami serwera NAS.

Podczas tworzenia migawki z uwzględnieniem aplikacji serwer QNAP NAS wyśle żądanie do serwera Windows Server. Spowoduje to zapisanie wszystkich powiązanych danych w jednostce LUN przed wykonaniem migawki.

W poniższym przykładzie, w którym wykorzystano Hyper-V, jednostka iSCSI LUN zawiera maszynę wirtualną, która działa w trybie całodobowym. Kiedy używa się funkcji migawki z serwera NAS z opcją Z uwzględnieniem aplikacji, Windows Server odbiera żądanie z serwera NAS i tworzy punkt kontrolny maszyny wirtualnej.

Może to być widoczne przez krótki czas w interfejsie programu Hyper-V Manager*: Podczas tworzenia punktu kontrolnego status maszyny wirtualnej się zmienia. Stan maszyny wirtualnej, pamięć i dysk będą uwzględnione w migawce jednostki iSCSI LUN.

*Konfiguracja maszyny wirtualnej, dysk i punkt kontrolny muszą znajdować się w jednostce iSCSI LUN, aby zostały uwzględnione w migawce.

QNAP
Po wybraniu w QTS polecenia Wykonaj migawkę status urządzeń wirtualnych Q'center zmieni się na "Kopia zapasowa". Wskazuje to, że Windows Server otrzymał żądanie od serwera NAS i zacznie zapisywać dane w jednostce iSCSI LUN.
* Interfejs może się różnić w zależności od wersji oprogramowania Hyper-V.

4.2. Wykonywanie migawki iSCSI LUN w środowisku VMware

Operacje wymagane do wykonania migawek jednostek iSCSI LUN w środowisku VMware są takie same jak w środowisku Windows Server. Zaloguj się w systemie QTS, wybierz Menadżer pamięci, a w sekcji Pamięć iSCSI wybierz jednostkę iSCSI LUN, która służy do przechowywania maszyn wirtualnych w środowisku VMware. Wybierz przycisk Migawka i polecenie Wykonaj migawkę.

QNAP
Wybierz jednostkę iSCSI LUN używaną przez VMware, aby wykonać migawkę z uwzględnieniem aplikacji.

Po odebraniu żądania utworzenia migawki z serwera QNAP NAS serwer vCenter wykona migawkę VMware każdej maszyny wirtualnej przechowywanej w jednostce iSCSI LUN na serwerze NAS i będzie przechowywać te migawki w jednostce iSCSI LUN. Następnie serwer NAS wykona kolejną migawkę jednostki iSCSI LUN z uwzględnieniem aplikacji, która obejmuje migawki każdej maszyny wirtualnej VMware. To działanie jest widoczne w sekcji Zadania programu vSphere Web Client. Migawki VMware zostaną usunięte po uwzględnieniu ich w migawce jednostki iSCSI LUN.

QNAP
Po odebraniu żądania utworzenia migawki od agenta serwer vCenter wykona migawkę VMware każdej maszyny wirtualnej, a następnie będzie je usuwać, gdy poszczególne migawki VMware zostaną uwzględnione w migawce jednostki iSCSI LUN.
*Interfejs może się różnić w zależności od wersji oprogramowania vSphere Web Client.

Można także użyć funkcji Menadżer migawek lub Snapshot Replica do utworzenia zaplanowanego zadania kopii zapasowej. Opcja Z uwzględnieniem aplikacji jest dostępna.

QNAP
Możesz także użyć programu Snapshot Manager do utworzenia harmonogramu migawek z uwzględnieniem aplikacji dla jednostki iSCSI LUN.

4.3 Przywracanie migawki

Migawkę z uwzględnieniem aplikacji można przywrócić w jednostce iSCSI LUN tak jak migawkę na woluminie serwera NAS. Aby sprawdzić, czy migawka jest z uwzględnieniem aplikacji, wybierz jednostkę LUN i otwórz Menedżer migawek. W widoku listy widać, czy migawki zrobione w programie Snapshot Agent są z uwzględnieniem aplikacji.

QNAP
Migawki wykonane w programie Snapshot Agent są klasyfikowane jako "Z uwzględnieniem aplikacji" w programie Menadżer migawek.

Aby przywrócić migawkę jednostki iSCSI LUN podłączonej do serwera z systemem Windows Server, odłącz najpierw jednostkę LUN, a następnie wybierz LUN i kliknij przycisk Migawka > Menadżer migawek, aby wybrać migawkę, której chcesz używać.

QNAP
Przed przywróceniem migawki odłącz jednostkę iSCSI LUN od serwera z systemem Windows Server.
QNAP
W przeciwnym razie proces przywracania migawki zakończy się niepowodzeniem.
QNAP
Po rozłączeniu potwierdź działanie przywracania w programie Menadżer migawek.
QNAP
Po potwierdzeniu będzie widoczny postęp przywracania w programie Menadżer migawek.

Kiedy przywracanie się zakończy, można będzie połączyć ponownie jednostkę iSCSI LUN z serwera Windows Server. W środowisku Hyper-V wszystkie konfiguracje maszyn wirtualnych są przechowywane w jednostce iSCSI LUN, łącznie z punktami kontrolnymi.

W środowisku VMware, kiedy program Snapshot Agent jest zainstalowany i połączony, można bezpośrednio przywrócić migawkę jednostki iSCSI LUN bez odłączania jednostki LUN. Snapshot Agent automatycznie odłączy jednostkę iSCSI LUN (magazyn danych) od hostów ESXi, przywróci migawkę, a następnie połączy ponownie przywróconą jednostkę LUN (magazyn danych) i przywróci maszynę wirtualną. Nadal jednak może być konieczny ręczny odczyt maszyny wirtualnej w inwentarzu, jeżeli maszyna wirtualna zostanie usunięta przed przywróceniem. Po dodaniu serwer vCenter może nadal używać migawki VMware do przywrócenia maszyny wirtualnej w jednostce iSCSI LUN, a tym samym zapewnienia uwzględnienia aplikacji w przywróconych maszynach wirtualnych w jednostce iSCSI LUN.

QNAP
W programie vSphere Web Client będzie widać, że jednostka iSCSI LUN jest odłączona od serwera vCenter po rozpoczęciu procesu przywracania. Można ją połączyć ponownie po zakończeniu przywracania. Serwer vCenter użyje wtedy migawki VMware w jednostce iSCSI LUN do przywrócenia maszyn wirtualnych przechowywanych w jednostce iSCSI LUN.

5. Dostawca sprzętu VSS w środowisku Windows Server

Snapshot Agent zawiera dostawcę sprzętu VSS. Do korzystania z tej funkcji jest wymagane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które obsługuje funkcję migawek VSS. W niniejszym dokumencie użyto w przykładach programu QNAP NetBak Replicator. Pierwszy krok prowadzący do używania funkcji dostawcy sprzętu VSS polega na takiej konfiguracji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, by włączyć VSS i umożliwić oprogramowaniu wykonywanie migawek. Po wprowadzeniu tych ustawień możesz użyć oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, by utworzyć zadanie tworzenia kopii zapasowych jednostki iSCSI LUN na serwerze QNAP NAS.

QNAP
W sekcji Ustawienia zaawansowane > Ustawienia kopii zapasowej otwartych plików można włączyć VSS i umożliwić programowi NetBak Replicator wykonywanie migawek podczas tworzenia kopii zapasowych plików.
QNAP
Użyj oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, by utworzyć zadania tworzenia kopii zapasowych jednostki iSCSI LUN na serwerze QNAP NAS.

Kiedy oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych użyje VSS do utworzenia migawki, migawka zostanie wykonana na serwerze NAS zamiast na serwerze z systemem Windows Server.

Widać to w interfejsie serwera NAS podczas tworzenia kopii zapasowej: w sekcji Menadżer pamięci > Pamięć iSCSI została utworzona inna jednostka iSCSI LUN o nazwie "vss". Ta jednostka LUN jest migawką utworzoną przez serwer NAS na potrzeby zadania tworzenia kopii zapasowej, a oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej użyje tej jednostki iSCSI LUN z migawki do tworzenia kopii zapasowej danych.

QNAP
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych tworzy migawkę.
QNAP
Migawka nie została utworzona na serwerze z systemem Windows Server, tylko na serwerze NAS. W oknie Pamięć iSCSI zostanie tymczasowo utworzona inna jednostka iSCSI LUN o nazwie "vss" na potrzeby zadania kopii zapasowej.

Po potwierdzeniu ukończenia zadania tworzenia kopii zapasowej migawka "vss" jednostki iSCSI LUN na serwerze zostanie usunięta przez składniki VSS systemu Windows Server.

Data wydania: 2015-11-05
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.