Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Używanie wirtualnej grupy JBOD (VJBOD) do udostępniania miejsca na dyskach w wielu serwerach QNAP NAS

1. Wprowadzenie

Wirtualna grupa JBOD umożliwia alokowanie wolnej przestrzeni na serwerach QNAP NAS do innych serwerów NAS w celu zmaksymalizowania całkowitej dostępnej pamięci masowej.

QNAP
Sposób działania wirtualnej grupy JBOD: Wolna przestrzeń na serwerze NAS jest używana do utworzenia jednostki LUN iSCSI, która następnie jest dodawana do lokalnego serwera NAS jako dysk twardy.

Dzięki VJBOD użytkownika nie obowiązują fizyczne ograniczenia związane z rozszerzaniem miejsca do magazynowania na serwerze NAS, a moduły rozszerzające nie są potrzebne. Dzięki elastycznej transmisji sieciowej można utworzyć sieciową pamięć masową o szybkości przesyłu 1/10/40 GbE i połączenia zapasowe, tak aby każdy serwer NAS mógł być użytkowany jak najefektywniej, a podstawowe modele NAS mogły uzupełniać urządzenia wyższej klasy.

 
VJBOD
JBOD
Połączenie
Ethernet (1/10/40 GbE) USB 3.0 lub SAS 6/12 Gb
Liczba
8 dysków wirtualnej grupy JBOD Zależy od modelu NAS
Łańcuch
Nd. Połączenie łańcuchowe na potrzeby JBOD SAS
Połączenie zapasowe
Trunking portów Nie
Scenariusze użycia
Gdy dostępnych jest wiele serwerów NAS z wolnym miejscem na dyskach. VJBOD aktualnie nie obsługuje bezpośredniego rozszerzania lokalnej puli magazynu. Gdy konieczne jest błyskawiczne rozszerzenie lokalnej pamięci masowej.

*Dysk wirtualnej grupy JBOD (VJBOD) nie obsługuje rozszerzania lokalnej puli magazynu.

2. Wymagania systemowe

2.1. Sprzęt

Modele obsługujące JBOD można znaleźć w: https://www.qnap.com/solution/vjbod oraz wymaga oprogramowania układowego w wersji 4.2.2 (lub nowszej). W roli zdalnego serwera NAS może zostać użyty dowolny serwer QNAP NAS obsługujący połączenia iSCSI i pule pamięci, ale zaleca się, aby było na nim zainstalowane oprogramowanie układowe w wersji 4.2 (lub nowsze) oraz aby zapewniał 154 GB wolnego miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym o modelach, które będą obsługiwane w przyszłości, zobacz witrynę internetową QNAP i dane techniczne każdego z produktów.

2.2. Wymagania sieciowe

Oba serwery NAS muszą się wzajemnie identyfikować i łączyć. W celu uzyskania większej stabilności połączeń i automatycznego przywracać połączeń po awarii, zaleca się, aby zdalny i lokalny serwer NAS znajdowały się w tej samej sieci lokalnej oraz aby zdalny serwer NAS miał statyczny adres IP.

Jeśli zdalny serwer NAS nie musi korzystać ze wszystkich swoich portów sieci Ethernet, zaleca się również włączenie trunkingu portów dla tego serwera. Zabezpieczy to połączenie i zapobiegnie ewentualnej utracie danych w razie awarii portu.

QNAP
Opcję Trunking portów można znaleźć w sekcji Ustawienia sieciowe. Zmień pierwsze połączenie na statyczny adres IP.
QNAP
Sprawdź oba połączenia, aby zezwolić im na korzystanie z tego samego adresu IP w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia możliwości przełączania awaryjnego*.

*Do łączenia za pośrednictwem normalnego przełącznika można wybrać odpowiednio opcje Równowaga—rr (Round-Robin) lub Aktywna kopia zapasowa. W przypadku przełączników obsługujących agregację łączy można również użyć standardu 802.3ad, aby podnieść ogólną wydajność.

*Należy pamiętać, że obecnie nie można używać trunkingu portów przy połączeniu bezpośrednim ze względu na ograniczenie przełącznika sieciowego i wirtualnego.

2.3. Pamięć podręczna SSD

Jako że wydajność losowego odczytu i zapisu puli magazynu wirtualnej grupy JBOD może spaść z 20% do 30% w porównaniu z pulą magazynu serwera-hosta NAS w związku z procesem transmisji danych między urządzeniami, zalecamy używanie VJBOD głównie do udostępniania plików z sekwencyjnym dostępem w celu odczytu i zapisu jako ogólnym wzorcem użytkowania. Do innych zastosowań zalecamy pamięć podręczną SSD na serwerze-hoście NAS, która pozwoli na zwiększenie wydajności puli pamięci wirtualnej grupy JBOD.

Aby uzyskać więcej informacji o pamięci podręcznej SSD, zobacz https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/pl/index.php

QNAP
Używanie pamięci podręcznej SSD do podnoszenia wydajności wirtualnej grupy JBOD.

3. Używanie VJBOD

3.1. Używanie kreatora dysków VJBOD

W tym przykładzie użyto modeli TVS-882 i TS-87. W modelu TVS-882 przejdź do sekcji Menadżer pamięci > Dyski i w lewym górnym rogu kliknij opcje Wirtualna grupa JBOD, Utwórz wirtualną grupę JBOD. W drugim kroku kreatora możesz bezpośrednio wprowadzić adres IP zdalnego serwera NAS lub wykryć go automatycznie. Jest też dostępna opcja Host lokalny, która umożliwia instalację istniejącej jednostki LUN iSCSI na hoście w celu pobrania jego danych, jeśli kiedyś służył za dysk wirtualnej grupy JBOD.

QNAP
Na tym przykładzie pokazujemy, jak wolne miejsce na serwerze TS-879 może być wykorzystywane przez serwer TVS-882.
QNAP
Znajdowanie zdalnego serwera NAS.

Następnie będzie można znaleźć pulę magazynu zdalnego serwera NAS w celu utworzenia nowego dysku wirtualnej grupy JBOD (jednostka LUN iSCSI na poziomie bloku) lub wybrać istniejącą jednostkę LUN iSCSI i użyć jej jako dysku. Nie można użyć jednostek LUN iSCSI alokowanych elastycznie. Podczas tworzenia nowego dysku VJBOD kliknij Szczegóły NAS w prawym górnym rogu, aby sprawdzić stan pamięci masowej serwera NAS. Wiązanie hosta może zapewnić bezpieczeństwo danych dzięki temu, że dostęp do dysku VJBOD będzie mieć tylko serwer TVS-882. Można też użyć iSCSI z ochroną CHAP w kolejnym kroku. Obie opcje pomagają chronić dane na dysku*.

*Jeśli oprogramowanie układowe zdalnego serwera NAS jest w wersji 4.2.2 (lub nowszej), zmiana hasła administratora zdalnego serwera NAS spowoduje automatyczne rozłączenie wirtualnej grupy JBOD i taki stan utrzyma się do wprowadzenia nowego hasła.

QNAP
Tworzenie nowego dysku VJBOD lub użycie istniejącej jednostki LUN iSCSI jako dysku.
QNAP
Wybierz miejsce do wykorzystania na nowym dysku wirtualnym.

Jeśli tworzysz nowy dysk, zostanie wyświetlone pytanie o ilość miejsca do wykorzystania. Po zakończeniu działania kreatora zostaną wyświetlone instrukcje używania dysku VJBOD i sugerowane działania. Tworzenie nowej puli magazynu lub nowego woluminu wymaga skorzystania z Kreatora woluminu lub puli magazynu, natomiast użycie opcji Odzyskaj istniejące dane spowoduje przeskanowanie podłączonych dysków VJBOD w cellu pobrania tych informacji. W razie potrzeby te instrukcje można też znaleźć w Pomocy systemu QTS.

QNAP
Ustawianie rozmiaru dysku.
QNAP
Zostaną wyświetlone instrukcje używania VJBOD.

Jeśli wybrano opcję Nie rób nic, teraz można użyć nowego dysku VJBOD na karcie Miejsce na dysku. W tym celu należy wybrać opcje Utwórz > Nowa pula magazynu lub Nowy wolumin. Sposób używania dysku nie różni się od zwykłego dysku, przy czym obowiązują następujące ograniczenia:
Grupa VJBOD obecnie obsługuje tylko konfigurację pojedynczej macierzy RAID i nie można jej użyć do utworzenia woluminu systemowego ani rozszerzenia innych pul magazynu, chyba że pula składa się również z innych dysków VJBOD pochodzących z tego samego zdalnego serwera NAS i tej samej puli. Rozszerzenie rozmiaru jednostki LUN na zdalnym serwerze NAS nie zostanie odzwierciedlone na dysku VJBOD.

W związku z tym rozszerzenie puli wirtualnej grupy JBOD jest możliwe tylko poprzez utworzenie nowego dysku VJBOD w tej samej puli magazynu i dołączenie go do puli jako nowej macierzy RAID.

QNAP
Gdy połączenie będzie gotowe, można sprawdzić stan nowego dysku VJBOD w sekcji Dysk.
QNAP
Użycie dysku VJBOD do utworzenia puli magazynu.
QNAP
Pula magazynu dysku VJBOD może służyć za pulę lokalnego dysku z włączonymi funkcjami takimi jak migawki.

4. Zarządzanie grupą VJBOD

4.1. Monitorowanie grupy VJBOD

Dostępne są funkcje umożliwiające monitorowanie stanu połączenia wirtualnej grupy JBOD lub kondycji zdalnego serwera NAS bez żadnych dodatkowych narzędzi. Najpierw w sekcji Dyski należy wybrać dysk VJBOD i kliknąć opcję Akcja, aby sprawdzić dane zdalnego serwera NAS lub dziennik puli pamięci, w której znajduje się dysk wirtualnej grupy JBOD. Umożliwi to zidentyfikowanie problemów ze zdalną pulą, jeśli dysk VJBOD zacznie działać nieprawidłowo.

Kliknięcie ikony Przegląd wirtualnej grupy JBOD u góry po prawej stronie Menedżera pamięci umożliwi wyświetlenie każdego połączenia VJBOD oraz ogólnego stanu i konfiguracji dysków w każdym zdalnym serwerze NAS.

QNAP
Używanie funkcji Zdalny dziennik do wyświetlania dziennika zdalnej puli magazynu wybranego dysku VJBOD.
QNAP
Strona Przegląd wirtualnej grupy JBOD zawiera podsumowanie wszystkich połączeń VJBOD.

Jeśli wersja oprogramowania układowego serwera NAS to 4.2.2 (lub nowsza), możesz użyć nowego elementu interfejsu użytkownika Pamięć iSCSI, aby monitorować, który serwer NAS nawiązał połączenie z jednostką LUN iSCSI, a także otrzymywać ostrzeżenia, jeśli połączenie iSCSI zostanie utracone. Jeśli potrzebujesz dokładniejszego monitorowania wielu serwerów NAS, możesz użyć Q'center w celu monitorowania zarówno serwerów-hostów, jak i zdalnych serwerów NAS.

Aby uzyskać więcej informacji o Q'center, zobacz: http://www.qnap.com/solution/qcenter/index.php?lang=pl

QNAP
Od wersji 4.2.2 strona Pamięć iSCSI na serwerze NAS może zawierać więcej informacji na temat podłączonego inicjatora iSCSI.
QNAP
Q'center można używać do monitorowania więcej niż jednego serwera NAS naraz.

4.2. Odłączenie/przeniesienie grupy VJBOD

Każdy dysk VJBOD będzie wymieniony w sekcji Dyski w Menedżerze pamięci. Zmiana stanu dysku VJBOD powoduje modyfikację dostępnych akcji. W przypadku nowo utworzonego i wolnego dysku VJBOD można kliknąć opcję Nowy wolumin, edytować nazwę dysku lub rozłączyć dysk VJBOD. Jeśli dysk został użyty do utworzenia wirtualnego woluminu lub puli magazynu, nie będzie można go bezpośrednio odłączyć, chyba że jego stan będzie nieprawidłowy lub wybierzesz opcję Odłącz bezpiecznie na karcie Miejsce na dysku. Gdy odłączysz dysk VJBOD, nie zniknie od natychmiast z sekcji Dysk. Zamiast tego jego stan zmieni się na Rozłączony. Z listy można usunąć tylko rozłączone dyski VJBOD. Można też je ponownie połączyć.

QNAP
Rozłączony dysk VJBOD będzie oznaczony jako Rozłączony na karcie Dysk.

Jak wspomniano wyżej dyski VJBOD mogą służyć do roamingu danych w celu przesłania informacji z jednego serwera NAS na inny bez fizycznego rozłączania i ponownego podłączania dysków. Aby to zrobić, najpierw Odłącz bezpiecznie dysk VJBOD, następnie przejdź do serwera NAS, na który chcesz przenieść dane, otwórz Kreator wirtualnej grupy JBOD i wybierz istniejącą jednostkę LUN iSCSI na zdalnym serwerze NAS, aby zapisać dane na dysku VJBOD.

QNAP
Użyj polecenia Bezpiecznie odłącz pulę, aby odłączyć dysk VJBOD i rozpocząć proces przenoszenia puli magazynu na inny serwer NAS.
QNAP
Ponownie nawiąż połączenie dysku VJBOD, wybierając opcję Wybierz istniejącą jednostkę LUN iSCSI na zdalnym serwerze NAS.
QNAP
Wybierz wcześniej używany dysk VJBOD.
QNAP
Gdy dysk wirtualny zostanie ponownie podłączony do serwera NAS, wybierz polecenia Odzyskaj > Skanuj wszystkie wolne dyski, aby pobrać dane z dysku.
QNAP
Po zakończeniu skanowania pula magazynu dysku wirtualnego, wolumin, migawki i wszelkie istotne informacje będą dostępne dla tego serwera NAS.

4.3. Obsługa błędów

Połączenie iSCSI dysku VJBOD obsługuje mechanizm automatycznego ponownego łączenia. Jeśli system nie będzie mógł uzyskać dostępu do puli magazynu dysku VJBOD w ciągu 30 s, mechanizmy ochrony przed błędami puli magazynu zapobiegną wykonaniu dodatkowych operacji, a dysk VJBOD zostanie rozłączony. Jednocześnie system automatycznie podejmie próbę ponownego podłączenia dysku. Należy zwrócić uwagę na to, że mechanizm automatycznego podłączenia dysku będzie działał tylko wtedy, gdy zdalny serwer NAS będzie miał statyczny adres IP. Jeśli adres IP zdalnego serwera NAS zmieni się, trzeba będzie wybrać rozłączony dysk VJBOD, kliknąć polecenie Akcja i wybrać Edytuj obiekt docelowy, aby wprowadzić nowy adres IP.

QNAP
Jeśli zdalny serwer NAS jest niedostępny, zostaną aktywowane mechanizmy ochrony przed błędami puli magazynu w celu uniknięcia dodatkowych błędów we/wy. Jeśli zdalny serwer NAS ma statyczny adres IP, system automatycznie ponownie ustanowi połączenie z dyskiem wirtualnym po przywróceniu sieci.
QNAP
Wybierz opcję Edytuj obiekt docelowy, aby wprowadzić nowy adres IP dysku VJBOD w celu ręcznego nawiązania połączenia.

Jeśli numery portów zarządzania przez Internet na zdalnym serwerze NAS zmienią się, miejsce do magazynowania nadal może być używane, ale niektóre informacje o serwerze NAS mogą być nieprawidłowe. Jeśli tak się stanie, w sekcji Dysk wybierz dysk i polecenia Akcja > Zaloguj ponownie, aby wprowadzić nowe informacje. Jeśli hasło do zdalnego serwera NAS zmieni się po rozłączeniu dysku VJBOD, możesz wprowadzić nowe hasło administratora.

QNAP
Zaktualizuj poświadczenia lub numery portów w sekcji Ponowne logowanie.
Data wydania: 2016-06-23
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.