Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Przywróć swoją jednostkę rozszerzającą po wymianie lub odłączeniu.

Wprowadzenie i funkcje

Ponieważ jednostki rozszerzające QNAP pomagają rozszerzać powierzchnię dyskową twojego NAS, gdy będzie potrzebne więcej miejsca na dysku do przechowywania danych i kopii zapasowych, jest ważnym, aby móc szybko przywracać jednostkę w obliczu wystąpienia nieprawidłowości. Aplikacja Storage Manager posiada różne wbudowane funkcje pomagające w szybkim przywracaniu jednostki rozszerzającej oraz danych. Niniejszy artykuł podaje następujące przykłady:

1. Jednostka rozszerzająca traci łączność z NAS lub została przypadkowo wyłączona i musi zostać ponownie połączona oraz przywrócona.
2. Jednostka rozszerzająca została wymieniona po awarii sprzętu, ale nie zawiera wcześniej użytych dysków twardych.
3. Jednostka rozszerzająca w środku łańcucha jest odłączona, w jaki sposób ponownie przypisać identyfikator obudowy.

Odbiorcy

Niniejsze uwagi dotyczące aplikacji są odpowiednie dla każdego, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie QNAP NAS z jednostkami rozszerzającymi w środowisku domowym lub biznesowym.

1. Jak rozpocząć

1.1. Wymagania systemowe

Funkcje Przywracania obudowy i ponownego inicjowania identyfikatora obudowy, opisane w tym dokumencie, są dostępne dla QTS 4.1.3 lub nowszej wersji, a "Safely Detach" (Bezpieczne odłączenie) jest dostępne od wersji QTS 4.2.

2. Ponownie podłącz jednostkę rozszerzającą

2.1. Utracone połączenie lub zasilanie

Jeżeli jednostka rozszerzająca została przypadkowo odłączona od QNAP NAS lub utraciła zasilanie, aplikacja Storage Manager wyświetli w sekcji Przeglądu ikonę błędu, a w sekcji Dysków jednostka rozszerzająca będzie oznaczona ikoną odłączenia, która wskazuje na fakt, że dana jednostka jest w "Missing Mode" (Trybie braku kontaktu). W tym trybie, podczas gdy nie możesz użyć File Station do przeglądania treści na brakującej jednostce rozszerzającej, nie możesz także bezpośrednio usunąć tej jednostki rozszerzającej. Ten tryb używany jest do zapewnienia integralności danych w momencie, gdy jednostka zostanie przywrócona.

W Przeglądzie, ikona błędu zostanie wyświetlona zarówno w sekcji Dyski, jak i w sekcji Woluminy. W tym przykładzie REXP1 jest odłączona.
Ikona odłączenia zostanie wyświetlona w sekcji Dysk, aby ostrzec o tym, że jednostka rozszerzająca jest w "Missing Mode" (Trybie braku kontaktu) i nie pracuje.

Aby przywrócić jednostkę rozszerzającą, sprawdź, czy jednostka rozszerzająca jest podłączona do zasilania i prawidłowo fizycznie podłączona do QNAP NAS. Jeżeli jednostka rozszerzająca jest prawidłowo podłączona, system automatycznie wyświetli wiadomość o przywracaniu. Po potwierdzeniu, kliknij "OK", aby rozpocząć proces przywracania. Możesz tego dokonać także w sekcji "Disks" (Dyski) aplikacji Storage Manager klikając "Recover" (Przywróć) i wybierając "Recover Enclosure" (Przywróć obudowę).System automatycznie wykryje, czy jednostka rozszerzająca została podłączona.
Lub kliknij "Recover" (Przywróć) > "Recover Enclosure" (Przywróć obudowę), aby ponownie ustanowić połączenie między NAS a jednostką rozszerzającą.

Po zakończeniu procesu przywracania przez aplikację Storage Manager, sprawdź, czy ikona błędu została usunięta z sekcji "Overview" (Przegląd) w File Station. Jeżeli tak, będziesz mógł ponownie uzyskać dostęp do woluminu jednostki rozszerzającej.

Zobacz sekcję Przegląd oraz File Station, aby sprawdzić, czy jednostka rozszerzająca powróciła do normalnego statusu.

3. Przywróć dane z jednostki rozszerzającej, która uległa awarii sprzętowej

3.1. Wymień jednostkę rozszerzającą (typ USB Bus)

Jeżeli w jednostce rozszerzającej wystąpią problemy, ale dyski twarde nie są uszkodzone, możesz przenieść je do innej jednostki rozszerzającej i podłączyć ją do NAS. Aby tego dokonać: wyłącz jednostkę rozszerzającą i odłącz ją, wyjmij dyski twarde, włóż je do innej jednostki rozszerzającej zgodnie z pierwotną kolejnością, następnie podłącz nową jednostkę rozszerzającą do NAS.

*Zamienna jednostka rozszerzająca musi mieć tą samą lub większą liczbę kieszeni na dyski twarde. Aby uniknąć jakichkolwiek nieprzewidzianych błędów, zaleca się użycie tego samego modelu jednostki rozszerzającej.

W jednostce rozszerzającej doszło do nieprawidłowości i nie jest ona rozpoznana nawet, gdy podłączona do NAS.
Wszystkie pule magazynów w jednostce rozszerzającej, nawet częściowo, nie będą dostępne do momentu przywrócenia.

Po podłączeniu jednostki rozszerzającej do NAS, pojawią się dwie jednostki rozszerzającej. Aby usunąć starą, w której wystąpił problem, z systemu i pozwolić nowej jednostce rozszerzające na zastąpienie starej, kliknij "Recover" (Przywróć) w prawym górnym rogu okna i wybierz "Reinitialize Enclosure ID" (Ponownie inicjuj identyfikator obudowy) (wymaga to ponownego uruchomienia NAS). Pozwala to QNAP NAS na ponowne uporządkowanie wszystkich jednostek rozszerzających. Po zakończeniu tego procesu, zamienna jednostka rozszerzająca zostanie przypisana do "REXP 1", a nieprawidłowo funkcjonująca jednostka rozszerzająca zostanie zastąpiona.

*Możesz otrzymać zapytanie, czy przeskanować nową jednostkę rozszerzającą w poszukiwaniu pul magazynów/woluminów. To działanie nie jest potrzebne podczas wymiany jednostki rozszerzającej. Jeżeli zapytanie pojawi się, możesz bezpiecznie kliknąć "Cancel" (Anuluj).

Wybierz "Reinitialize Enclosure ID" (Ponownie inicjuj identyfikator dobudowy), aby pozwolić nowej jednostce rozszerzającej wymienić tą nieprawidłowo pracującą.

Po ponownym uruchomieniu systemu, zobaczysz, że pule magazynów powróciły do normalnego stanu.

Wszystkie pule magazynów i woluminy zostały przywrócone do normalnego stanu.

3.2. Wymień jednostkę rozszerzającą w środku łańcucha (SAS)

"Reinitialize Enclosure ID" (Ponowna inicjacja identyfikatora obudowy) może być także wykorzystana do wymiany jednostki rozszerzającej, która znajduje się w środku łańcucha. W tym przykładzie, mamy 5 jednostek rozszerzających, które połączone są łańcuchowo jedna za drugą poprzez interfejs bus SAS, w jednostce rozszerzającej REXP #3 doszło do awarii sprzętowej i musi ona być wymieniona.

5 jednostek rozszerzających połączonych jest łańcuchowo jedna za drugą poprzez interfejs bus SAS.
W momencie wyłączenia jednostki rozszerzającej REXP #3, wszystkie kolejne jednostki rozszerzające wejdą w "Missing Mode" (Tryb braku kontaktu) w celu ochrony.
Pule magazynów zlokalizowane na REXP #3 (i późniejsze) są niedostępne. Tryb braku kontaktu chroni dane przed jakimkolwiek dostępem.

Aby wymienić REXP #3: odłącz ją od reszty jednostek rozszerzających, wyłącz zasilanie jednostki rozszerzającej, odłącz, wyjmij twarde dyski, ponownie włóż je do innej jednostki rozszerzającej zgodnie z pierwotną kolejnością, a następnie podłącz ponownie wszystkie jednostki rozszerzające do tej nowej w taki sam sposób, jak podłączona była stara jednostka. W aplikacji Storage Manager powinieneś teraz widzieć nową jednostkę rozszerzającą REXP #6. Wybierz "Reinitialize Enclosure ID" (Ponownie inicjuj identyfikator obudowy) w menu rozwijanym Przywróć, aby ponownie przypisać identyfikatory jednostki rozszerzającej i uruchom ponownie swój NAS.

*Zamienna jednostka rozszerzająca musi mieć tą samą lub większą liczbę kieszeni na dyski twarde. Aby uniknąć jakichkolwiek nieprzewidzianych błędów, zaleca się użycie tego samego modelu jednostki rozszerzającej.

REXP#6 pojawi się po podłączeniu nowej jednostki rozszerzającej do REXP#2.
Wybierz "Reinitialize Enclosure ID" (Ponownie inicjuj identyfikator obudowy) w menu "Recover" (Przywróć).

Po ponownym uruchomieniu, zobaczysz, że REXP#6 zmienił się na REXP#3, gdy w tym samym czasie REXP#4 oraz REXP#5 ciągle funkcjonują normalnie.

Po wyborze "Reinitialize Enclosure ID" (Ponowna inicjacja identyfikatora obudowy) będziesz musiał ponownie uruchomić NAS.
Wszystkie pule magazynów i woluminy zostały przywrócone do normalnego stanu po zakończeniu procesu przywracania.

3.3. Wymień jednostkę rozszerzającą w środku łańcucha (Thunderbolt)

Proces przywracania jednostki rozszerzającej w środku łańcucha Thunderbolt jest podobny do poprzedniego procesu SAS. Aby wymienić nieprawidłowo działającą jednostkę rozszerzającą Thunderbolt w środku łańcucha: odłącz ją od reszty jednostek rozszerzających, wyłącz zasilanie jednostki rozszerzającej, wyjmij twarde dyski, ponownie włóż je do innej jednostki rozszerzającej zgodnie z pierwotną kolejnością, a następnie podłącz ponownie wszystkie jednostki rozszerzające do tej nowej w taki sam sposób, jak podłączona była stara jednostka.

Gdy nowa jednostka rozszerzająca zostanie włączona, zostaniesz poproszony o jej przywrócenie. Kliknij "OK", aby potwierdzić i dane w oryginalnej jednostce rozszerzającej zostaną przywrócone.

Po przeniesieniu dysków twardych do nowej jednostki rozszerzającej i podłączeniu tej jednostki zgodnie z pierwotną kolejnością, pojawi się wiadomość dotycząca przywracania.
Po zakończeniu procesu przywracania, wolumin powróci do normalnego stanu. ("Reinitialize Enclosure ID" (Ponowna inicjacja identyfikatora obudowy) w przypadku Thunderbolt nie jest potrzebna.)

3.4. Na stałe usuń jednostkę rozszerzającą

3.4.1. QTS 4.1.x

W QTS 4.1.x, jeżeli to potrzebne, "Reinitialize Enclosure ID" (Ponowna inicjacja identyfikatora obudowy) pozwala na ponowne zorganizowanie identyfikatorów REXP. Na przykład, jeżeli chcesz usunąć określoną jednostkę rozszerzającą znajdującą się w środku łańcucha, usuń wszystkie woluminy oraz pule magazynów, które się na niej znajdują, a następnie odłącz ją. Po ponownym uruchomieniu, odłączona jednostka rozszerzająca nie będzie wyświetlana w aplikacji Storage Manager, a jej identyfikator zostanie ponownie przypisany innej jednostce.

Używanie "Reinitialize Enclosure ID" (Ponownej inicjacji identyfikatora obudowy) do usunięcia jednostki rozszerzającej, która została odłączona od QNAP NAS.

3.4.1. QTS 4.2.x

Jeżeli wersja twojego QTS to 4.2 lub nowsza, w aplikacji "Storage Manager" możesz wybrać jednostkę rozszerzającą, którą chcesz usunąć, wybrać "Action" (Działanie) > "Safely Detach" (Bezpieczne odłączenie). To działanie pozwoli ci w bezpieczny sposób i bezpośrednio usunąć jednostkę rozszerzającą z łańcucha i podłączyć ją do innego QNAP NAS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z tej funkcji, aby przeprowadzić migrację danych, zobacz uwagi do aplikacji "Use JBOD migration" (Korzystanie z migracji JBDO).

*Funkcja "Safely Detach" (Bezpieczne odłączenie) jest dostępna tylko w QTS 4.2 lub nowszych

Wybierz "Safely Detach" (Bezpieczne odłączenie), aby usunąć jednostkę rozszerzającą z łańcucha bez wyjmowania z niej twardych dysków.
Data wydania: 2015-09-09
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
67% ludzi uważa, że to pomaga.