Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak skonfigurować przełączanie awaryjne (przywracanie działania po awariach) między dwiema maszynami wirtualnymi przy użyciu rozwiązania Double-Take® Availability™?

Co to jest Double-Take® Availability™?

Double-Take® Availability™ do systemu Windows to pierwsze rozwiązanie do zapewniania wysokiej dostępności i przywracania działania po awariach w czasie rzeczywistym, które oferuje opcje dla serwerów fizycznych, wirtualnych i w chmurze (Vision Solutions® 2015). Dzięki niemu można na przykład dokonać pełnej migracji serwera produkcyjnego do Virtualization Station jako maszyny wirtualnej lub wykorzystać maszynę wirtualną jako jego serwer zapasowy.

Uwaga: Double-Take® Availability™ oferuje różne podejścia do przywracania działania po awariach, takie jak przełączanie awaryjne na poziomie pełnego serwera, na poziomie aplikacji i na poziomie plików. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania Double-Take® Availability™.

Jak skonfigurować przywracanie działania po awariach między dwiema maszynami wirtualnymi?

Double-Take® Availability™ rejestruje i replikuje zmiany na poziomie bajtów z serwera produkcyjnego (źródłowego) na nieprodukcyjnym serwerze zapasowym (docelowym) w czasie rzeczywistym. Te funkcje tworzenia kopii lustrzanej i replikacji umożliwiają replikację aktywnych plików bez przechodzenia do trybu offline. W przypadku nieoczekiwanej awarii serwera produkcyjnego nieprodukcyjny serwer zapasowy przejmuje usługi aplikacji, zapewniając spójność danych.

 1. Konfiguracja eksperymentalna
 2. Instalacja agenta Double-Take® Availability™ w systemie źródłowym i docelowym
 3. Zarządzanie serwerami i tworzenie zadania przełączania awaryjnego w programie Double-Take Console (kliencie)
 4. Przełączanie awaryjne przy użyciu Double-Take® Availability™
 5. Uruchamianie systemu źródłowego na oryginalnym serwerze VM1 i docelowego na VM2
 6. Wnioski

 

1. Konfiguracja eksperymentalna

W tym samouczku pokazano, w jaki sposób Double-Take® Availability™ umożliwia przywracanie działania po awariach między dwiema maszynami wirtualnymi z dwóch różnych serwerów QNAP NAS. Jedna maszyna wirtualna działa jako serwer produkcyjny (źródłowy), a druga jako serwer zapasowy (docelowy). W przypadku przełączania awaryjnego w trybie pełnego serwera aplikacje działające na serwerze źródłowym można chronić przed przestojami, umożliwiając przejęcie ich obsługi przez serwer zapasowy.

W tym samouczku „serwer źródłowy” oznacza serwer produkcyjny, a „serwer docelowy” oznacza serwer zapasowy.

Wymagania:

 • Dwie karty sieciowe maszyny wirtualnej: pierwsza do aplikacji działających na maszynie wirtualnej, a druga do synchronizacji danych między serwerem źródłowym a docelowym.
 • Przygotuj tę samą wersję systemu Windows Server dla systemu docelowego. Uwaga: nie trzeba instalować w systemie docelowym tych samych aplikacji co w systemie źródłowym. Wszystkie aplikacje zostaną przygotowane dla systemu docelowego podczas przełączania awaryjnego.
 • Licencje Double-Take® Availability™ (informacje na ten temat uzyskaj od lokalnego dystrybutora).
QNAP

1.1 VM1: Source_System (system źródłowy)

Ponieważ Double-Take® Availability™ wymaga dwóch sieci do usług aplikacji i synchronizacji danych, wymagane są dwa przełączniki wirtualne w Virtualization Station. Dodaj dwie karty sieciowe w systemie źródłowym i nawiąż połączenie z przełącznikami awaryjnymi.

QNAP

W menu Ustawienia sieci Virtualization Station sprawdź, czy karty sieciowe są połączone z przełącznikami wirtualnymi (Usługa aplikacji: 172.17.22.xxx; Synchronizacja danych: 192.168.0.xxx).

QNAP

Aby ułatwić rozpoznawanie, VM1 nazwiemy „Source_System” (system źródłowy).

QNAP

1.2 VM2: Target_System (system docelowy)

Takie same ustawienia sieciowe jak w przypadku VM1.

QNAP
QNAP

Aby ułatwić rozpoznawanie, VM2 nazwiemy „Target_System” (system docelowy).

QNAP

1.3 Double-Take Console (klient)

W tym samouczku używany jest system Windows 7 (maszyna wirtualna) z zainstalowanymi składnikami klienta Double-Take® Availability™ do zarządzania wysoką dostępnością i przywracaniem działania po awariach. W programie Double-Take® Console można dodawać serwery źródłowe i docelowe oraz tworzyć zadania przełączania awaryjnego.

QNAP

2. Instalacja agenta Double-Take® Availability™ w systemie źródłowym i docelowym

Na potrzeby przełączania awaryjnego w trybie pełnego serwera system źródłowy i docelowy powinny mieć zainstalowanego agenta Double-Take®. Jeżeli dojdzie do awarii, zostanie ona wykryta, a rozwiązanie Double-Take dokona przełączenia awaryjnego.

 1. Uruchom plik instalacyjny Double-Take i kliknij przycisk „Unzip” (Rozpakuj).
  QNAP
 2. Po rozpakowaniu pliku kliknij pozycję „Install Double-Take Availability” (Zainstaluj Double-Take Availability). Wybierz język instalacji i kliknij przycisk „OK”.
  QNAP
 3. Kliknij przycisk „Install” (Zainstaluj).
  QNAP
 4. Wybierz opcję „No, skip this step and continue the current installation” (Nie, pomiń ten krok i kontynuuj bieżącą instalację), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 5. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 6. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 7. Wybierz opcję „Server Components Only” (Tylko składniki serwera), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 8. Double-Take używa portów 6320, 6325 i 6326 do komunikacji z systemem źródłowym, docelowym i klientem. Wybierz opcję „Open only the ports that are not in use” (Otwórz tylko nieużywane porty), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 9. Wprowadź klucz licencyjny, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 10. Wybierz opcję „Limit disk space for queue (MB)” (Ogranicz miejsce na dysku na kolejkę (w MB)) i określ pojemność 2048 MB. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 11. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 12. Kliknij przycisk „Install” (Zainstaluj).
  QNAP
 13. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).
  QNAP

3. Zarządzanie serwerami i tworzenie zadania przełączania awaryjnego w programie Double-Take Console (kliencie)

Postępuj zgodnie z instrukcją w części 2, aby zainstalować program Double-Take Console na kliencie (w systemie Windows 7). Uwaga: w kroku 7 należy wybrać opcję „Client Components Only” (Tylko składniki klienta). Po zainstalowaniu klienta można zarządzać serwerami i tworzyć zadania przełączania awaryjnego w programie Double-Take® Console.

 1. Uruchom program Double-Take® Console.
  QNAP
 2. Kliknij przycisk „Get Started” (Rozpocznij) w programie Double-Take® Console.
  QNAP
 3. Kliknij pozycję „Add servers” (Dodaj serwery).
  QNAP
 4. W tym samouczku system źródłowy używa adresu IP 192.168.0.111, a system docelowy adresu IP 192.168.0.222. Wprowadź dane w polach „User name” (Nazwa użytkownika) i „Password” (Hasło).
  QNAP
 5. Po dodaniu systemu źródłowego i docelowego kliknij przycisk „OK”, aby dodać serwery.
  QNAP
 6. Zostanie dodany system źródłowy i docelowy.
  QNAP
 7. Aby utworzyć zadanie przełączania awaryjnego na potrzeby przywracania działania po awariach, kliknij przycisk „Get Started” (Rozpocznij) i wybierz pozycję „Double-Take Availability”. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 8. Wybierz pozycję „Protect files and folders, an application, or an entire Windows or Linux server” (Chroń pliki i foldery, aplikację lub cały serwer Windows albo Linux) i kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 9. Wybierz „Source_System” jako serwer źródłowy i kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 10. Wybierz pozycję „Full Server” (Pełny serwer), a dysk systemowy zostanie wybrany jako domyślny. Kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 11. Wybierz „Target_System” jako serwer docelowy i kliknij przycisk „Next” (Dalej).
  QNAP
 12. Dostępnych jest kilka opcji do konfiguracji przełączania awaryjnego.
  • General (Ogólne)
   Wprowadź nazwę zadania.
  • Failover Monitor (Monitor przełączania awaryjnego)
   Ustaw okres, po upływie którego brak odpowiedzi z systemu źródłowego wywoła przełączenie awaryjne. Zaznacz pole wyboru „Network monitoring” (Monitorowanie sieciowe) i zaznacz adres IP systemu źródłowego.
   QNAP
  • Failover Options (Opcje przełączania awaryjnego)
   Aby inicjować przełączanie awaryjne ręcznie, zaznacz pole wyboru „Wait for user to initiate failover” (Zaczekaj na zainicjowanie przełączania awaryjnego przez użytkownika). Jeżeli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, przełączanie awaryjne będzie uruchamiane automatycznie.
  • Failover Identity (Tożsamość podczas przełączania awaryjnego)
   Aby zastosować ustawienia sieciowe systemu źródłowego, zaznacz opcję „Apply source network configuration to the target (Recommended for LAN configurations)” (Zastosuj konfigurację sieciową systemu źródłowego do docelowego (Zalecane w przypadku konfiguracji LAN)). Na przykład zostanie zachowany adres IP systemu źródłowego IP 172.17.22.187 i będzie on używany przez serwer docelowy po przełączeniu awaryjnym.
  • Reverse Protection (Odwrotna ochrona)
   Jeżeli chcesz przywrócić system docelowy na oryginalnym serwerze, zaznacz opcję „Enable reverse protection” (Włącz odwrotną ochronę). Aby włączyć odwrotną ochronę, wybierz istniejący adres IP w celu identyfikacji systemu źródłowego i docelowego. Na przykład adres IP 192.168.0.111 jest używany dla systemu źródłowego, a adres IP 192.168.0.222 dla systemu docelowego.
   Więcej informacji o odwrotnej ochronie.
   QNAP
  • Network Adapter Options (Opcje karty sieciowej)
   Wprowadź odpowiednie ustawienia sieciowe między systemem źródłowym a docelowym. Na przykład kartę sieciową systemu źródłowego [172.17.22.187] należy skojarzyć z kartą sieciową systemu docelowego [172.17.22.173].
   QNAP
  • Ustawienia opcjonalne: Mirror, Verify & Orphaned Files (Kopia lustrzana, weryfikacja i osierocone pliki); Staging Folder Options (Opcje folderu przemieszczania); Target Services (Usługi systemu docelowego); Snapshots (Migawki); Compression (Kompresja); Bandwidth (Przepustowość); Scripts (Skrypty)
   Opcje opisane powyżej są wystarczające do konfiguracji zadania przełączania awaryjnego. Opcje z tej listy można skonfigurować do pewnych zastosowań. Następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
   QNAP
   QNAP
   QNAP
 13. Double-Take® sprawdzi wszystkie konfiguracje. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).
  QNAP
 14. Po utworzeniu zadania przełączania awaryjnego zostanie utworzona kopia lustrzana wszystkich plików i aplikacji z systemu źródłowego w systemie docelowym.
  QNAP
 15. Po zakończeniu synchronizacji danych wszystkie zmiany na serwerze źródłowym będą automatycznie replikowane na serwerze docelowym, a system docelowy będzie w trybie gotowości do przełączania awaryjnego.
  QNAP

4. Przełączanie awaryjne przy użyciu Double-Take® Availability™

W tym samouczku wyjaśniono, jak system docelowy (VM2) przejmuje zadania systemu źródłowego (VM1).

 1. Na stronie informacji VM1 kliknij przycisk „Power” (Zasilanie), wybierz opcję „Force Shutdown” (Wymuś zamknięcie), a następnie kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj). System źródłowy zostanie natychmiast wyłączony.
  QNAP
 2. Przejdź do programu Double-Take® Console. Wystąpi warunek przełączenia awaryjnego, a przycisk „Failover” (Przełączanie awaryjne) stanie się aktywny.
  (Uwaga: jeżeli wybrano pole wyboru „Wait for user to initiate failover” (Zaczekaj na zainicjowanie przełączania awaryjnego przez użytkownika) w Opcjach przełączania awaryjnego, ta ikona będzie aktywna aż do jej kliknięcia. W przeciwnym razie przełączanie awaryjne zostanie wywołane automatycznie).
  QNAP
 3. Kliknij przycisk „Failover” (Przełączanie awaryjne).
  QNAP
 4. Po przełączeniu awaryjnym system docelowy uruchomi się ponownie i przejmie wszystkie usługi aplikacji serwera źródłowego.
  QNAP
  W systemie VM2 (poprzednio docelowym) nazwa komputera zmieni się na „Source_System” a adres IP będzie taki jak oryginalnego systemu źródłowego: 172.17.22.187. VM2 zachowa jednak nadal adres IP 192.168.0.222. Będzie on służyć do identyfikacji oryginalnego systemu po włączeniu ochrony odwrotnej.
  QNAP
 5. Kiedy system źródłowy (VM1) powróci, można będzie użyć odwrotnej ochrony do przywrócenia oryginalnego systemu docelowego na VM1. Przejdź do strony informacji o VM1 i kliknij przycisk Start (Uruchom), aby wywołać VM1.
  QNAP
  Po uruchomieniu VM1 zarówno VM1, jak i VM2 będą działać z tym samym systemem źródłowym.
  QNAP
 6. Kliknij przycisk „Reverse” (Odwróć) i „Yes” (Tak).
  QNAP
 7. Po kliknięciu przycisku odwracania Double-Take® przywróci oryginalny system docelowy na VM1.
  QNAP
  VM1 będzie działać z systemem docelowym i używać pierwotnego ustawienia sieciowego (172.17.22.173).
  QNAP
 8. Następnie Double-Take® przeprowadzi ponowną synchronizację.
  QNAP
  Po zsynchronizowaniu danych zadanie przełączania awaryjnego zostanie zmienione z VM2 na VM1 (VM2 działa z systemem źródłowym, a VM1 jest systemem docelowym i działa jako serwer zapasowy).
  QNAP

5. Uruchamianie systemu źródłowego na oryginalnym serwerze VM1 i docelowego na VM2

W tym celu musi nastąpić ponowne przełączenie awaryjne i odwrócenie.

 1. Kliknij kolejno dwa przyciski „Failover” (Przełączanie awaryjne).
  QNAP
 2. Po zakończeniu przełączania awaryjnego system VM2 zostanie zamknięty, a system VM1 uruchomiony ponownie. Wszystkie dane zostaną zreplikowane, a usługi aplikacji zostaną przejęte przez VM1 od VM2.
  QNAP
  System VM2 zostanie wyłączony, a zadanie przełączania awaryjnego spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.
  QNAP
 3. Przejdź do strony informacji o VM2 i kliknij przycisk Start (Uruchom).
  QNAP
  Zarówno VM1, jak i VM2 będą działać z tym samym systemem źródłowym.
  QNAP
 4. Wróć do programu Double-Take® Console. Kliknij przycisk „Reverse” (Odwróć) i „Yes” (Tak).
  QNAP
 5. Po kliknięciu przycisku odwracania Double-Take® przywróci oryginalny system docelowy na VM2.
  QNAP
 6. VM1 działa z oryginalnym systemem źródłowym, a na VM2 został przywrócony system docelowy jako serwer zapasowy.
  QNAP
 7. Następnie Double-Take® przeprowadzi ponowną synchronizację.
  QNAP
  Początkowe zadanie przełączania awaryjnego będzie ponownie gotowe.
  QNAP

6. Wnioski

Double-Take® Availability™ to rozwiązanie zapewniające wysoką dostępność i odzyskiwanie działania po awarii serwera produkcyjnego. Umożliwia też dostosowanie konfiguracji przełączania awaryjnego w celu zapewnienia szybszego, niezawodnego przełączania awaryjnego w trybie pełnego serwera z elastycznymi celami RTO i RPO.

 

Źródła

Vision Solutions. (2015). Double-Take Availability. Dostęp: http://www.Vision Solutions.com/products/windows/double-take-availability/overview Data ostatniego dostępu 4 listopada 2015 r.

Data wydania: 2016-02-03
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com