QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Regelverk för att konfigurera en QNAP-Turbo NAS ur TS-x79-serien för VMware ESXi 5.0

Introduktion

I det här dokumentet ges grundläggande riktlinjer för hur du konfigurerar en QNAP-Turbo NAS ur TS-x79-serien som iSCSI-datalager för VMware ESXi 5.0. Våra Turbo NAS:er ur serien TS-x79 erbjuder en systemarkitektur som är den främsta i sitt slag matchad med 10 GbE-nätverksprestanda designad för att tillgodose behoven för krävande servervirtualisering. Med den inbyggda iSCSI-funktionen utgör Turbo NAS:en en idealisk lagringslösning för VMware-virtualiseringsmiljöer.

Rekommendationer

Följande rekommendationer (framställs i figur 1) ges i syfte att du ska kunna använda QNAP-Turbo NAS:en som ett iSCSI-datalager i en virtualiserad miljö.

1. Skapa varje iSCSI-mål med endast en LUN

Varje iSCSI-mål på QNAP-Turbo NAS:en skapas med två tjänsttrådar för att kunna hantera utskick och mottagning av protokolldataenheter. Om iSCSI-målet är värd för flera LUN:er kommer I/O-begärandena för dessa LUN:er att betjänas av samma trådgrupp, vilket resulterar i att en flaskhals uppstår för dataöverföringen. Därför rekommenderar vi att du tilldelar endast en LUN till ett iSCSI-mål.

2. Använd ”instant allocation” (omedelbar tilldelning) för att skapa en iSCSI LUN

Välj ”instant allocation” (omedelbar tilldelning) när du skapar en iSCSI LUN för att få högre läs-/skrivprestanda i en I/O-intensiv miljö. Lägg märke till att det då krävs längre tid för att skapa iSCSI LUN:en jämfört med en LUN som skapas med ”thin provisioning” (tunn allokering). 

3. Lagra operativsystemet och datamängderna för en virtuell maskin på olika LUN:er

Använd ett datalager för en virtuell maskin för att lagra en virtuell maskin med en dedikerad vmnic (virtuellt nätverksgränssnittskort), och mappa en annan LUN till den virtuella maskinen för att lagra dess data. Använd en annan vmnic för att ansluta till datamängderna.

4. Använd flera iSCSI-mål med LUN:er för att skapa ett utökat datalager för lagring av de virtuella maskinerna

När en LUN ansluts till ESXi-värdarna kommer iSCSI-målen att representeras som en enda iSCSI-kö på NAS:en. När LUN:en delas bland flera virtuella maskindiskar måste alla I/O-överföringar serialiseras genom iSCSI-kön, och endast en virtuell disks trafik kan passera genom kön vid varje specifik tidpunkt. Därigenom måste alla andra virtuella diskars trafik placeras i kö. LUN:en och dess iSCSI-kö kan komma att bli överbelastad och prestandan för de virtuella maskinerna minska. Därför kan du skapa flera iSCSI-mål för LUN:erna som ett utökat datalager för att tillåta fler iSCSI-köer i syfte att hantera åtkomsten för virtuella maskiner. I detta exempel använder vi fyra LUN:er som ett utökat datalager i VMware.

 

5. För ett normalt datalager begränsar du antalet virtuella maskiner till 10

Om du bara vill ha en LUN som datalager rekommenderar vi att du implementerar högst 10 virtuella maskiner per datalager. Det faktiska antalet virtuella maskiner som är möjligt kan variera beroende på nätverksmiljön.

OBS!

Det datalager som delas av flera ESX-värdars VMFS-volym är ett klustrat filsystem som använder SCSI-reservationer som del av dess distribuerade låsalgoritmer. Administrativa åtgärder som att skapa eller ta bort en virtuell disk, utöka en VMFS-volym eller skapa/ta bort ögonblicksbilder leder till att metadata för filsystemet uppdateras med hjälp av lås vilket resulterar i SCSI-reservationer. En SCSI-reservation gör att LUN:en blir tillgänglig endast för en enstaka ESX-värd under en kort tidsperiod, vilket följaktligen inverkar menligt på den virtuella maskinens prestanda.

Distributionstopologi

Följande objekt krävs för att kunna installera Turbo NAS:en med VMware ESXi 5.0:

  • En ESXi 5.0-värd
  • Tre NIC-portar på ESXi-värden
  • Två Ethernet-switchar
  • QNAP-Turbo NAS TS-EC1279U-RP

Nätverkskonfiguration för ESXi-värden:

vmnic IP-adress/nätmask Anmärkning
vmnic 0 10.8.12.28/23 Konsolhantering (inte nödvändigt)
vmnic 1 10.8.12.85/23 Ett dedikerat gränssnitt för den virtuella maskinens datalager
vmnic 2 168.95.100.101/16 Ett dedikerat gränssnitt för den virtuella maskinens data-LUN

Nätverkskonfiguration för Turbo NAS:en TS-EC1279U-RP:

Nätverksgränssnitt IP-adress/nätmask Anmärkning
Ethernet 1 10.8.12.125/23 Ett dedikerat gränssnitt för den virtuella maskinens datalager
Ethernet 2 168.95.100.100/16 Ett dedikerat gränssnitt för den virtuella maskinens data-LUN
Ethernet 3   Används inte i denna demonstration
Ethernet 4   Används inte i denna demonstration

iSCSI-konfiguration för Turbo NAS:en TS-EC1279U-RP:

iSCSI-mål iSCSI LUN Anmärkning
Datamål Data-LUN För lagring av data för den virtuella maskinen
Den virtuella maskinens iSCSI-mål 1 Den virtuella maskinens LUN 1 För det utökade datalagret för den virtuella maskinen
Den virtuella maskinens iSCSI-mål 2 Den virtuella maskinens LUN 2 För det utökade datalagret för den virtuella maskinen
Den virtuella maskinens iSCSI-mål 3 Den virtuella maskinens LUN 3 För det utökade datalagret för den virtuella maskinen
Den virtuella maskinens iSCSI-mål 4 Den virtuella maskinens LUN 4 För det utökade datalagret för den virtuella maskinen

Switchar

Switch Port Anmärkning
A 0 För att ansluta till Turbo NAS:ens Ethernet 1-utgång
A 1 För att ansluta till ESXi-serverns vmnic 1-utgång
B 0 För att ansluta till Turbo NAS:ens Ethernet 2-utgång
B 1 För att ansluta till ESXi-serverns vmnic 2-utgång

OBS! iSCSI-adaptrarna ska vara på ett privat nätverk.

Implementering

Konfigurera Turbo NAS:ens nätverksinställningar

Logga in till Turbo NAS:ens webbadministrationssida. Gå till ”System Administration” > ”Network” > ”TCP/IP” (Systemadministration > Nätverk > TCP/IP). Konfigurera fristående nätverksinställningar för Ethernet 1 och Ethernet 2.

  • IP-adress för Ethernet 1: 10.8.12.125
  • IP-adress för Ethernet 2: 168.95.100.100

OBS! Aktivera ”Balance-alb”-sammanläggningsläge eller 802.3ad-aggregeringsläge (en 802.3ad-kompatibel switch krävs) för att tillåta länkaggregering av inkommande och utgående nätverkstrafik.

Skapa iSCSI-mål med LUN:er för den virtuella maskinen och dess data på NAS:en

Logga in till Turbo NAS:ens webbadministrationssida. Gå till ”Disk Management” > ”iSCSI” > ”Target Management” (Diskinställningar > iSCSI > Målstyrning) och skapa fem iSCSI-mål, vart och ett med en omedelbar tilldelning av LUN (se figur 6). Den virtuella maskinens LUN:er (1‒4) kommer att sammanslås som ett utökat datalager för lagring av din virtuella maskin. DATA-LUN:en på 200 GB med omedelbar tilldelning kommer att användas som den virtuella maskinens datalager.

För detaljerad information om att skapa iSCSI-mål och LUN:er på Turbo NAS:en läser du mer i programkommentaren ”Create and use the iSCSI target service on the QNAP NAS” (skapa iSCSI-mål på QNAP-NAS:en och använda iSCSI-tjänsten) på www.qnap.com/i/sv/trade_teach/ Efter att iSCSI-målen och LUN-erna har skapats på Turbo NAS:en använder du VMware vSphere Client för att logga in till ESXi-servern.

Konfigurera nätverksinställningarna för ESXi-servern

Kör VMware vSphere Client och välj värd. Under ”Configuration” > ”Hardware” > ”Networking” (Konfiguration > Maskinvara > Nätverk) klickar du på ”Add Networking” (lägg till nätverk) för att lägga till en vSwitch med en VMkernel-port (VMPath) för anslutningen av den virtuella maskinens datalager. Den virtuella maskinen kommer att använda den här iSCSI-porten för att kommunicera med NAS:en. IP-adressen för denna iSCSI-port är 10.8.12.85. Lägg därefter till en till vSwitch med en VMkernel-port (DataPath) för den virtuella maskinens dataanslutning. IP-adressen för denna iSCSI-port är 168.95.100.101.

Aktivera iSCSI-programadaptern i ESXi

Välj värd. Under ”Configuration” (Konfiguration) > ”Hardware” (Maskinvara) > ”Storage Adapters” (Lagringsadaptrar) väljer du ”iSCSI Software Adapter” (iSCSI-programadapter). Klicka sedan på ”Properties” (egenskaper) i panelen ”Details” (detaljer).

Klicka på ”Configure” (konfigurera) för att aktivera iSCSI-programadaptern.

Tilldela iSCSI-portarna till iSCSI-adaptern

Välj värd. Under ”Configuration” (Konfiguration) > ”Hardware” (Maskinvara) > ”Storage Adapters” (Lagringsadaptrar) väljer du ”iSCSI Software Adapter” (iSCSI-programadapter). Klicka sedan på ”Properties” (egenskaper) i panelen ”Details” (detaljer). Gå till fliken ”Network Configuration” (nätverkskonfiguration) och klicka på ”Add” (lägg till) för att lägga till VMkernel-portarna: VMPath och VMdata.

Anslut till iSCSI-målen

Välj värd. Under ”Configuration” (Konfiguration) > ”Hardware” (Maskinvara) > ”Storage Adapters” (Lagringsadaptrar) väljer du ”iSCSI Software Adapter” (iSCSI-programadapter). Klicka sedan på ”Properties” (egenskaper) i panelen ”Details” (detaljer). Gå till fliken ”Dynamic Discovery” (dynamisk identifiering) och klicka på ”Add” (lägg till) för att lägga till någon av dina NAS IP-adresser (10.8.12.125 eller 168.95.100.100). Klicka sedan på ”Close” (stäng) för att söka igenom programvarans iSCSI-bussadapter igen.

Efter att du sökt igenom programvarans iSCSI-bussadapter igen visas den anslutna LUN:en i panelen ”Details” (detaljer).

Välj önskad sökväg för varje LUN

Högerklicka på var och en av den virtuella maskinens LUN:er (1‒4) och klicka på ”Manage Path…” (hantera sökväg ...) för att ange LUN:ernas sökvägar.

Ändra valet av sökväg till ”Fixed (VMware)”.

Välj sedan den fasta sökvägen (10.8.12.125) och klicka på ”Preferred” (primär) för att ställa in sökvägen för den virtuella maskinens anslutning.

Upprepa ovanstående steg för att ställa in den primära sökvägen (168.95.100.100) för Data-LUN:en (200 GB).

Skapa och aktivera ett datalager

Så snart som iSCSI-målen har anslutits kan du lägga till ditt datalager på en LUN. Välj värd. Under ”Configuration” (Konfiguration) > ”Hardware” (Maskinvara) > ”Storage” (Lagring) klickar du på ”Add storage…” (lägg till lagringsutrymme) och väljer någon av den virtuella maskinens LUN:er (1 TB) för att aktivera det nya datalagret (VMdatastore). Efter några sekunder visas datalagret på ESXi-servern.

Slå ihop andra av den virtuella maskinens LUN:er med datalagret.

Välj värd. Under ”Configuration” (Konfiguration) > ”Hardware” (Maskinvara) > ”Storage” (Lagringsutrymme) högerklickar du på VMdatastore, och klickar sedan på ”Properties” (egenskaper).

Klicka på ”Increase” (öka).

Välj de andra tre av den virtuella maskinens LUN:er och slå samman dem som ett datalager.

Efter att alla av den virtuella maskinens LUN:er har slagits samman blir storleken på VMdatastore 4 TB.

Skapa din virtuella maskin och lagra den i den virtuella maskinens datalager

Högerklicka på värden för att skapa en ny virtuell maskin och välj VMdatastore som dess lagringsplats. Klicka på ”Next” (nästa) och följ guiden för att skapa en virtuell maskin.

Lägg till Data-LUN:en till den virtuella maskinen

Högerklicka på den virtuella maskin som du just skapade och klicka på ”Edit Settings...” (redigera inställningar ...) för att lägga till en ny disk. Klicka sedan på ”Next” (nästa).

Välj ”Raw Device Mappings” (RDM) (mappningar av rå enhet) och klicka ”Next” (nästa).

Välj Data-LUN:en (200 GB) och klicka på ”Next” (nästa). Följ guiden för att lägga till en ny hårddisk.

Efter några sekunder läggs en ny hårddisk till på din virtuella maskin.

Din virtuella maskin är nu klar att användas

Alla inställningar för den virtuella maskinen har slutförts. Starta nu den virtuella maskinen och installera dina program eller spara åtkomstdatamängderna på RDM-disken. Om du vill skapa en till virtuell maskin sparar du först den andra virtuella maskinen på VMdatastore och skapar sedan en ny LUN på Turbo NAS:en för dess dataåtkomst.

 

Lanseringsdatum: 2013-07-15
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.