QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du använder Commvault på din QNAP-NAS för att hantera och säkerhetskopiera data ?

Introduktion och funktioner

QNAP:s olika NAS-modeller är kompatibla med Commvault, och vi tillhandahåller plattformsoberoende säkerhetskopiering på företagsnivå som en högst fördelaktig säkerhetskopieringslösning. Du kan köra säkerhetskopieringsprogram direkt på din QNAP-NAS genom att installera Commvault med hjälp av Virtualization Station för att dra nytta av följande fördelar:

  1. Använd QTS för att snabbt och enkelt distribuera virtuella datorer och centralisera säkerhetskopieringsdata, vilket sparar in på serverresurser. Vi rekommenderar att SSD RAID används för att få högsta möjliga prestanda.
  2. Inkrementell säkerhetskopiering, datahantering, deduplicering, snabb återställning och andra säkerhetskopieringsfunktioner på företagsnivå finns tillgängliga.

Denna handledning omfattar de grundläggande stegen för att distribuera Commvault på en QNAP-NAS och för att ansluta flera NAS-enheter som MediaAgent-enheter för säkerhetskopiering av data. För mer information om Commvault besöker du deras webbplats.
Strukturen och de operativsystem som används i denna handledning:
CommServe: en virtuell dator på NAS 1 med Windows Server 2012.
MediaAgent: en virtuell dator på NAS 2 med Windows Server 2012.
File System Agent: en dator med Windows 10.
OBS! Du kan även använda endast en NAS/server som både CommServe och MediaAgent.

Innan du börjar

1. Installera CommServe

Efter att Windows Server 2012 installerats på den virtuella dator som kommer att vara värd för CommServe loggar du in till den virtuella datorn med administratörsprivilegier och kör CommVaults installationspaket ”SetupAll.exe”.

Läs igenom och godkänn villkoren i licensen och klicka på ”Next” (nästa).

Installera programvaran anpassat efter dina behov. Standardinstallationen används i denna handledning som exempel.

Välj ”Create a New CommCell” (skapa en ny CommCell) och klicka på ”Next” (nästa).

I vårt exempel installeras CommServe och MediaAgent på två olika virtuella datorer, vilket innebär att MediaAgent ska vara avmarkerat. Om du vill installera CommServe och MediaAgent på samma virtuella dator markerar du kryssrutan för ”MediaAgent” och klickar på ”Next” (nästa).
Windows File System iDataAgent kommer att installeras automatiskt. Om du vill säkerhetskopiera andra databaser eller har andra krav väljer du de paket som krävs.

Välj en mapp att installera programmet i och klicka på ”Next” (nästa).

Klicka på ”Install” (installera).

Om du inte vill att brandväggen ska inaktiveras klickar du på ”Next” (nästa). I annat fall väljer du ”Yes, disable Windows Firewall for all profiles” (ja, inaktivera Windows-brandväggen för alla profiler) och klickar på ”Next” (nästa).

Välj mapp som data ska lagras till när du använder avancerade funktioner (t.ex. deduplicering), och klicka sedan på ”Next” (nästa).
Vi rekommenderar starkt att du skapar den virtuella datorn på en SSD RAID för att säkerställa högsta möjliga prestanda.

Välj ”Create a New Database” (skapa en ny databas) och klicka på ”Next” (nästa).

Ställ in användarnamn och lösenord för CommCell Console och klicka på ”Next” (nästa).

Välj om du vill skapa ett programcache och klicka på ”Next” (nästa).

Välj ”Yes” (ja) för att avsluta konfigurationen. Om du vill att den ska köras i bakgrunden väljer du ”No” (nej).

Välj ”Finish” (avsluta).

2. Installera MediaAgent

De här stegen kan hoppas över om CommServe och MediaAgent har skapats på samma virtuella dator.

Efter att Windows Server 2012 installerats på den virtuella dator som kommer att vara värd för MediaAgent loggar du in till den virtuella datorn med administratörsprivilegier och kör CommVaults installationspaket ”SetupAll.exe”. Installera programvaran anpassat efter dina behov. Standardinstallationen används i denna handledning som exempel.

Välj ”Join an Existing CommCell” (anslut till en befintlig CommCell) och klicka på ”Next” (nästa).

Markera kryssrutan för ”MediaAgent”. Om du vill säkerhetskopiera andra databaser eller har andra krav väljer du de paket som krävs.

Välj en mapp att installera programmet i och klicka på ”Next” (nästa).

Om det finns en brandvägg mellan din server och CommServe konfigurerar du relevanta inställningar, och klickar sedan på ”Next” (nästa).

Ange IP-adressen för din CommServe och klicka på ”Next” (nästa).

Namnge din enhet och klicka på ”Next” (nästa).

Om du inte vill att brandväggen ska inaktiveras klickar du på ”Next” (nästa). I annat fall väljer du ”Yes, disable Windows Firewall for all profiles” (ja, inaktivera Windows-brandväggen för alla profiler) och klickar på ”Next” (nästa).

Om ”Force per-client certificate authentication on CommServe” (framtvinga autentisering av certifikat för varje klient på CommServe) är aktiverat konfigurerar du relevanta inställningar. I annat fall hoppar du över det här steget och klickar på ”Next” (nästa).

Eftersom inga inställningar ändrats på CommServe hoppar du över det här steget och klickar på ”Next” (nästa).

Klicka på ”Finish” (slutför).

3. Installera Microsoft Windows File System iDataAgent

I de här stegen demonstreras hur du säkerhetskopierar en dator till en QNAP-NAS med hjälp av Commvault.
Börja med att köra CommVaults installationspaket ”SetupAll.exe” och installera programvaran anpassat efter dina behov. Standardinstallationen används i denna handledning som exempel.

Välj ”Join an Existing CommCell” (anslut till en befintlig CommCell) och klicka på ”Next” (nästa).

Markera kryssrutorna för ”File System Core” (filsystemets kärna) och ”File System” (filsystem), och klicka sedan på ”Next” (nästa). Om du har andra avancerade säkerhetskopieringskrav (t.ex. Hyper-V eller MSSQL) väljer du respektive paket.

Välj en mapp att installera programmet i och klicka på ”Next” (nästa).

Om det finns en brandvägg mellan din server och CommServe konfigurerar du relevanta inställningar, och klickar sedan på ”Next” (nästa).

Ange IP-adressen för din CommServe och klicka på ”Next” (nästa).

Namnge din enhet och klicka på ”Next” (nästa).

Om du inte vill att brandväggen ska inaktiveras klickar du på ”Next” (nästa). I annat fall väljer du ”Yes, disable Windows Firewall for all profiles” (ja, inaktivera Windows-brandväggen för alla profiler) och klickar på ”Next” (nästa).

Om ”Force per-client certificate authentication on CommServe” (framtvinga autentisering av certifikat för varje klient på CommServe) är aktiverat konfigurerar du relevanta inställningar. I annat fall hoppar du över det här steget och klickar på ”Next” (nästa).

Eftersom inga inställningar ändrats på CommServe hoppar du över det här steget och klickar på ”Next” (nästa).

Klicka på ”Finish” (slutför).

4. Konfigurera CommVault

4.1 Öppna CommCell Console

Öppna CommCell Console på vilken dator som helst där CommServe är installerat varpå CommServe, File System iDataAgent och MediaAgent visas i listan. Om din MediaAgent är "Offline" (nedkopplad) högerklickar du på MediaAgent-enheten, väljer "Properties" (egenskaper), och går sedan till fliken "Control" (kontroll) för mer information.

4.2 Konfigurera lagring och lagringsplatser

Gå till "Storage Resources" (Lagringsresurser) > "Libraries" (Bibliotek), och högerklicka på "Libraries" (bibliotek). Välj "Add" (Lägg till) > "Disk Library" ( Diskbibliotek).

Namnge ditt diskbibliotek, välj en MediaAgent, och välj sedan en sökväg för lagring av data. Du kan välja "Local Path" (lokal sökväg) för att välja en mappad iSCSI LUN som målmapp för återställningen. Klicka på "OK".

Den lagringsplats du konfigurerade visas i "Storage Resources" (Lagringsresurser) > "Libraries" (Bibliotek).

4.3 Skapa en underklient för att definiera de data som kommer att säkerhetskopieras

Gå till "Client Computers" (Klientdatorer) > "Your client" (Din klient) > "File System" (Filsystem) > "defaultBackupSet" (defaultBackupSet), och högerklicka på "defaultBackupSet". Select "All Tasks" (Alla uppgifter) > "New Subclient" (Ny underklient).

Namnge din underklient.

Gå till fliken "Content" (innehåll) och klicka på "Browse" (bläddra).

Välj de filer/mappar som ska säkerhetskopieras, klicka på "Add" (lägg till), och klicka sedan på "Close" (stäng). För att säkerhetskopiera en hel dator väljer du alla enheter på den. I vårt exempel väljer vi "C:" och "D:"

Gå till fliken "Storage Device" (lagringsenhet) och klicka på "Create Storage Policy" (skapa lagringspolicy).

Klicka på "Next" (nästa).

Namnge lagringspolicyn och klicka på "Next" (nästa).

Välj det bibliotek du skapade i de föregående stegen och klicka på "Next" (nästa).

Välj den MediaAgent du skapade som tillhandahållare av datorresurser för säkerhetskopieringsuppgifter och klicka på "Next" (nästa).

Klicka på "Next" (nästa).

Markera kryssrutan för "Yes" för att aktivera deduplicering. Om deduplicering är aktiverat utför den QNAP-NAS som är värd för MediaAgent-enheten dedupliceringen.

Välj den MediaAgent som ska lagra dedupliceringsdatamängderna samt en lagringsplats, och klicka sedan på "Next" (nästa).

Granska dina inställningar och klicka på "Finish" (avsluta).

Klicka på "OK".

Scheman för olika säkerhetskopieringsuppgifter kommer att behandlas i nästföljande steg, så du kan välja "Do Not Schedule" (schemalägg inte) och klicka på "OK".

4.4 Konfigurera schema

Gå till "Policies" (Policyer) > "Schedule Policies" (Policyer för scheman), och högerklicka på "Schedule Policies" (Policyer för scheman). Välj "New Schedule Policy" (ny policy för scheman).

Namnge schemat och välj en lämplig agenttyp. Klicka på "Add" (lägg till) för att skapa uppgifter.

Gå till fliken "Associations" (associeringar), välj klienter för att skapa en associering, och klicka sedan på "OK".

4.5 Börja säkerhetskopiera data

Gå till "Client Computers" (Klientdatorer) > "Your client" (Din klient) > "File System" (Filsystem), välj "defaultBackupSet", högerklicka på underklienten och välj "Backup" (säkerhetskopiera).

Välj typ av säkerhetskopiering och schema. I denna handledning används en omedelbar fullständig säkerhetskopiering som exempel. Klicka på "OK".

Säkerhetskopieringsförloppet och detaljerad information visas på sidan "Home" (Start) > "Job Controller" (Jobbkontrollanten).

4.6 Återställa

Gå till "Client Computers" (Klientdatorer) > "Your client" (Din klient) > "File System" (Filsystem) och välj "defaultBackupSet". Högerklicka sedan på underklienten och välj "Browse and Restore" (bläddra och återställ).

Klicka på "View Content" (visa innehåll).

Markera kryssrutorn för de filer/mappar som ska återställas, och klicka sedan på "Recover All Selected" (återställ alla markerade objekt).

Avmarkera kryssrutan för "Overwrite Files" (skriv över filer) och "Restore to same folder" (återställ till samma mapp) för att undvika överskrivning av befintliga data i den ursprungliga mappen. Klicka på "Browse" (bläddra) för att ange målsökvägen.

Gå till fliken "Job Initiation" (initiering av jobb), välj "Immediate" (omedelbar), och klicka sedan på "OK".

Säkerhetskopieringsförloppet och annan detaljerad information visas på sidan "Home" (Start) > "Job Controller" (Jobbkontrollanten).

Referens:

https://documentation.commvault.com/commvault/v10/article?p=whats_new/c_main_overview.htm

Lanseringsdatum: 2016-07-22
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.