TS-453A :: 檔案下載 :: QNAP

Language
請選擇產品以進行檔案下載
(QTS 韌體或 Qfix)
首頁 > 支援服務 > 售後技術支援 > TS-453A > 韌體下載
TS-453A 相關下載及支援
TS-453A
   韌體下載
說明 版本 附檔大小 啟用時間 下載點 註解 LOG
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.3.3.0229 build 20170624
186 MB
2017/06/26
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.3.3.0210 build 20170606
186 MB
2017/06/07
USAEuropeGlobalMD5
Qfix for CVE-2017-7494_X86
1.0.0
12.9 MB
2017/05/27
USAEuropeGlobal
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.3.3.0188 build 20170516
186 MB
2017/05/18
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.3.3.0174 build 20170503
186 MB
2017/05/04
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.3.3.0154 build 20170413
185 MB
2017/04/17
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.5 build 20170413
179 MB
2017/04/13
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.4 build 20170313
179 MB
2017/03/13
USAEuropeGlobalMD5
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.3 build 20170213
179 MB
2017/02/13
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.3 build 20170121
178 MB
2017/01/23
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161216
179 MB
2016/12/21
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161214
179 MB
2016/12/15
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161208
178 MB
2016/12/09
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161102
178 MB
2016/11/03
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161028
178 MB
2016/10/28
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20161021
178 MB
2016/10/21
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20160901
177 MB
2016/09/01
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 20160823
177 MB
2016/08/23
USAEuropeGlobal
Qfix for Download Station can’t work on QTS 4.2.2 build 0812
1.0.1
7 KB
2016/08/19
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.2 build 0812
177 MB
2016/08/15
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.1 build 20160601
173 MB
2016/06/02
USAEuropeGlobal
TS-253A/TS-453A/TBS-453A/TS-653A/TS-853A/
4.2.1 build 20160419
174 MB
2016/04/20
USAEuropeGlobal
TS-253A/TBS-453A/TS-453A/TS-653A/TS-853A
4.2.1 build 20160311
176 MB
2016/03/11
USAEuropeGlobal
Qfix for High-speed Fan Issue
v15
31 KB
2016/03/01
USAEuropeGlobal