QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

QNAP:s SMB-lösning Eliminera risken att ditt företag förlorar viktiga affärsdata med hjälp av versionshantering av säkerhetskopior

Introduktion och funktioner

Ett av kärnvärdena med en QNAP-NAS är att den alltid ska kunna bistå små och medelstora företag med att bevara sina data med yttersta tillförlitlighet. Därför har vi skapat en ny funktion, Backup Versioning, i Backup Stations RTRR-funktion. Den här funktionen innehåller vår senaste säkerhetskopieringsteknik som gör det möjligt för användare att obehindrat skapa och återställa flera versioner av samma filer och mappar inte bara en gång men vid valda tidpunkter samtidigt som det lagringsutrymme som krävs minimeras. Backup Versioning eliminerar därför risken att det av misstag görs ändringar i ditt företags viktiga filer, att filer av misstag tas bort eller att det uppstår skador på data under en viss tidsperiod.

 

Målgrupp

Den här programanteckningen är avsedd för personal som ansvarar för administrering av en QNAP-NAS för företagsanvändning (som ett säkerhetskopieringscenter med RTRR). Därför kommer ingen information att ges om den befintliga RTRR-säkerhetskopieringsprocessen.

1. Hur du kommer igång

1.1. Vad är Backup Versioning?

Ett vanligt säkerhetskopieringsjobb bearbetar endast en fil/mapp åt gången under replikering, och om ett säkerhetskopieringsjobb utförs upprepade gånger och säkerhetskopiefilen ska sparas i samma målmapp kommer den fil som tidigare säkerhetskopierats att ersättas.  I ett säkerhetskopieringscenter med delade data ökar detta risken för att viktiga data skrivs över varje gång filen/mappen säkerhetskopieras. 

Genom att använda versionshantering av säkerhetskopior i RTRR skapas en ny målmapp där nya säkerhetskopieringsdata kan lagras. Det innebär att olika versioner skapas av filer som säkerhetskopierats beroende på när säkerhetskopieringen utförs och om filen har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen.   Ett exempel på fördelarna med detta är när ett programvaruföretag kan behålla den ursprungliga arbetskoden medan de fortsätter att utveckla den. Om en nyare programkod inte fungerar kan man då mycket enkelt återställa till den ursprungliga arbetskoden.

1.2. Systemkrav

För att kunna använda versionshantering i Backup Station måste du först installera Backup Versioning-appen från App Center. Klicka på App Center på QTS-skrivbordet, sök efter och installera Backup Versioning och lägg till appen till QTS på både den lokala NAS-enheten och fjärr-NAS-enheten.

Efter slutförd installation går du till Backup Station och skapar en säkerhetskopieringsuppgift. Innan du startar säkerhetskopieringsuppgiften aktiverar du RTRR-servern på fjärr-NAS-enheten (välj ”RTRR Server” i det högra hörnet, och kontrollera om kryssrutan ”Enable Real-time Remote Replication Server” har markerats). Innan du klickar på ”Apply” (verkställ) kan det hända att du även måste ange numret på den port som länkar till din fjärrenhet eller någon annan NAS om systemet inte automatiskt visar standardvärdet. Du måste också ange den enhetens administratörslösenord för inloggning (krävs inte för lokal säkerhetskopiering).

Om det här är första gången som du använder RTRR-tjänsten på fjärr-NAS-enheten går du till ”RTRR Server” i Backup Station och markerar kryssrutan ”Enable Real-time Remote Replication Server” (aktivera server för fjärreplikering i realtid) för fjärr-NAS-enheten.

2. Skapa replikering

2.1. Säkerhetskopiering med versionskontroll

För att använda Backup Versioning går du till Backup Station och väljer ”RTRR” under ”Remote Replication” (fjärreplikering) till vänster. Klicka på ”Create a Replication Job” (skapa ett replikeringsjobb) för att öppna jobbsynkroniseringshjälpen, och säkerhetskopiera din fil med Backup Versioning-funktionen.

Öppna Backup Station och välj RTRR-funktionen. Skapa ett RTRR-jobb genom att klicka på ”Create a Replication Job” (skapa ett replikeringsjobb)

När du frågas om önskad jobbåtgärd väljer du alternativet ”Backup to create a Backup Job that enables Backup Versioning” (säkerhetskopiera för att skapa ett säkerhetskopieringsjobb som möjliggör versionshantering av säkerhetskopior). I exemplet nedan kan du välja om datamängderna ska säkerhetskopieras till en fjärrmapp, en lokal mapp eller en extern enhet. Vi kommer i vårt exempel att välja ”Local folder to remote folder” (lokal mapp till fjärrmapp) (den här proceduren liknar den för ”Local folder to local folder” (lokal mapp till lokal mapp)).

Välj ”Backup” (säkerhetskopiera) i jobbsynkroniseringshjälpen för att använda Backup Versioning-funktionen.

Nästa steg blir att konfigurera inställningarna för din fjärrvärd. Om du tidigare angett portadressen för RTRR-servern ska den visas automatiskt här, och du kan då skriva in IP-adressen för den fjärrvärd som du vill säkerhetskopiera till. Till exempel använder vi en annan NAS, så vi skriver in dess IP-adress och administratörslösenordet. Vi kan bekräfta att uppgifterna är korrekta genom att trycka på knappen ”Test” (testa).

*Du kan ställa in maximal överföringshastighet nu eller efter att jobbet skapats för att optimera användningen av nätverksresurser.

Konfigurera anslutningsinställningarna för fjärrvärden.

Följande guidesteg gäller för att välja både fjärrmappar och lokala mappar såväl som för att välja säkerhetskopieringsmappen. I fönstret kan du välja de mappar du vill säkerhetskopiera och vart de ska säkerhetskopieras.

Välj käll- och målmappar.

Efter att vi valt att utföra säkerhetskopiering behöver vi under ”Replication options” (alternativ för replikering) först välja ”Schedule” (schema), och sedan ställa in något av alternativen ”Hourly” (varje timme), ”Daily” (varje dag), ”Weekly” (varje vecka) eller ”Monthly” (varje månad). Det är viktigt att du markerar kryssrutan ”Configure policies, filters and Version Control” (konfigurera policyer, filter och versionskontroll) eftersom Backup Versioning då kommer att aktiveras för detta jobb.

Ställ in schemat för säkerhetskopieringsjobbet och aktivera versionskontroll av säkerhetskopior genom att markera kryssrutan ”Configure policies, filters and Version Control” (konfigurera policyer, filter och versionskontroll).

I nästa steg aktiverar och konfigurerar du hur versionshanteringen av säkerhetskopior ska fungera genom att markera kryssrutan ”Enable Version Control” (aktivera versionskontroll). Två alternativ kommer att visas efter att du markerat kryssrutan. Det första alternativet är ”Simple Versioning” (enkel versionshantering), med vilket du kan ställa in maximalt antal versioner för en fil och antal dagar som versionerna ska behållas. När maximalt antal versioner uppnåtts kommer den äldsta säkerhetskopian att ersättas med det senaste säkerhetskopieringsjobbets kopia. ”Days to retain” (antal dagar att spara) anger hur länge en version/fil kommer att finnas kvar efter att den skapats.

Konfigurera inställningar för enkel versionshantering.

Det andra alternativet är Smart Versioning (smart versionshantering), som gör det möjligt för dig att ställa in maximalt antal versioner per dag, vecka och månad.

Konfigurera inställningar för smart versionshantering.

Säkerhetskopieringsjobbet skapar den senaste versionen och konverterar tidigare versioner till timversioner/dagsversioner/veckoversioner/månadsversioner baserat på inställningarna (dagsversioner blir veckoversioner, veckoversioner blir månadsversioner osv.).
Här är några exempel för att du lättare ska se de fördelar som olika inställningar ger:

 • Om ett säkerhetskopieringsjobb ställs in på timversioner och med högsta värdena 5 versioner per timme, 6 versioner per dag, 3 versioner per vecka och 4 versioner per månad gäller följande:
  1. I det här fallet kommer det att finnas 6 timversioner för den aktuella dagen, 6 versioner behålls under 6 dagar, sedan 3 versioner under 3 veckor, sedan 4 versioner under 4 månader.
  2. Totalt antal versioner blir 18.
  3. Lagring av säkerhetskopior görs i 6 dagar + 3 veckor + 4 månader (totalt 5 månader).
Timvisa säkerhetskopieringsjobb med versioner fördelade på olika dagar.
 • Om samma säkerhetskopieringsjobb startas manuellt varannan dag med högsta värdena 5 versioner per timme , 6 versioner per dag, 3 versioner per vecka och 4 versioner per månad gäller följande:
  1. Det kommer inte att finnas några timversioner eftersom säkerhetskopieringsjobb endast körs varannan dag. Det kommer att bli 6 dagsversioner som görs varannan dag (alltså omkring 12 dagar då säkerhetskopiering körs), sedan 3 veckoversioner (äldre än dagsversionen, så 3 till veckor då säkerhetskopiering körs), sedan 4 månadsversioner.
  2. Det innebär att lagring av säkerhetskopior görs i 12 dagar + 3 veckor + 4 månader (totalt 5 månader och 1 vecka).
Säkerhetskopieringsjobb som körs varannan dag med versioner som fördelas på olika dagar.
 • Om samma säkerhetskopieringsjobb startas varje vecka med högsta värden för 5 versioner per timme, 6 versioner per dag, 3 versioner per vecka och 4 versioner per månad gäller följande:
  1. Det kommer inte att finnas några timversioner eftersom säkerhetskopieringsjobb endast körs varje vecka. Det kommer att bli 6 dagsversioner som görs varje vecka (alltså omkring 6 veckor då säkerhetskopiering körs), sedan 4 veckoversioner (äldre än dagsversionen, så 4 till veckor då säkerhetskopiering körs), sedan 4 månadsversioner.
  2. Det innebär att lagring av säkerhetskopior görs i 10 veckor + 4 månader (totalt 6 månader).
Veckovisa säkerhetskopieringsjobb med versioner fördelade på olika dagar.
 • Om högsta värdet för antal versioner per vecka är inställt på 0 så blir dagsversionerna direkt månadsversioner:
  1. Om säkerhetskopieringsjobbet startas varje timme med högsta värden för 5 versioner per timme, 6 versioner per dag, 0 versioner per vecka och 7 versioner per månad gäller följande:
Timvisa säkerhetskopieringsjobb (inga veckoversioner) med versioner fördelade på olika dagar.

Därför möjliggörs flexibel lagring av säkerhetskopior samtidigt som dataanvändningen minimeras. Det är möjligt att behålla färre versioner allteftersom säkerhetskopiorna blir äldre.

Efter att du valt versionskontrollmodell följer du anvisningarna i den ursprungliga RTRR-säkerhetskopieringsguiden för den återstående konfigurationen. Du kommer att behöva justera inställningen för tidsgräns/återförsök samt avancerade inställningar för säkerhetskopieringsprocessen och typer av filer som ska säkerhetskopieras. I slutet av guiden kontrollerar du att information om versionskontrollen har angetts och att säkerhetskopieringsjobbet skapats i RTRR-säkerhetskopieringslistan.

I guidens sista steg ska en översikt visas med information om versionskontrollen.

2.2. Redigera ett säkerhetskopieringsjobb med versionshantering av säkerhetskopior

Efter att ett säkerhetskopieringsjobb skapats kan du ändra policyn för versionskontroll i Backup Stations RTRR-avsnitt. För att göra detta öppnar du Backup Station och väljer RTRR i listrutemenyn. Du kan kontrollera varje säkerhetskopieringsjobb i innehållsfönstret, välja redigeringsikonen bredvid varje säkerhetskopieringsjobb och klicka på fliken ”Version Control” (versionskontroll). Här kan du ändra så att ett säkerhetskopieringsjobb antingen använder eller inte använder versionskontroll av säkerhetskopior genom att markera/avmarkera kryssrutan ”Enable version control” (aktivera versionskontroll). Du kan även ställa in värdena för ”Simple versioning" (enkel versionshantering) eller ”Smart versioning” (smart versionshantering) för säkerhetskopieringsjobbet.

Redigera inställningarna för ditt säkerhetskopieringsjobb i RTRR-segmentet genom att klicka på redigeringsknappen bredvid varje säkerhetskopieringsjobb.
Gå till fliken ”Version Control” (versionskontroll) för att ändra värdena för enkel eller smart versionshantering. Eller så kan du inaktivera versionskontroll helt genom att avmarkera kryssrutan ”Enable version control” (aktivera versionskontroll).

3. Återställa säkerhetskopiefil

3.1. Säkerhetskopieringsbeteende

När jobb för versionskontroll av säkerhetskopior skapas och körs kan du kontrollera status för varje säkerhetskopieringsjobb i Backup Stations RTRR-avsnitt. När du kontrollerar säkerhetskopieringsmappen från antingen Windows eller File Station på NAS-enheten kan du se att olika säkerhetskopieringsmappar skapats med namn enligt tidpunkt för säkerhetskopieringen.

Flera filer visas i olika säkerhetskopieringsversioner, men ytterligare lagringsutrymme kommer endast att användas om versionerna skiljer sig åt. Om inga ändringar gjorts i de olika versionerna kommer inget ytterligare säkerhetskopieringsutrymme att krävas. Och även om tidigare versioner av filer tas bort kommer senare versioner fortfarande att finnas tillgängliga.

Det finns flera beteenden för processen för versionskontroll av säkerhetskopior som behöver uppmärksammas:

 1. Den nyaste säkerhetskopieringsversionen kommer alltid att namnges sist, och beräkningarna för denna version kommer inte att göras med hänsyn tagen till maximala värden för inställningar.
 2. Förutom för den senaste versionen kommer mappnamnen för säkerhetskopieringsmapparna att vara i följande format: åååå/mm/dd/tt/mm för att olika versioner av en säkerhetskopia ska kunna identifieras. Filer inom samma mapp kommer att behålla sina respektive ursprungliga filnamn. 
 3. I smart versionskontroll kommer det också att finnas en bokstav i slutet av varje mappnamn för att indikera huruvida det handlar om en tim-, dags-, vecko- eller månadsversion av respektive säkerhetskopieringsversion. 
 4. Den smarta versionskontrollen kommer att överföra den äldsta versionen i en versionstyp till nästa typ när överföringsperioden blir aktuell. För till exempel datumet 2015-07-15 finns det timversioner inställda för klockan 21, 22 och 23, och vid övergången till nästa dag 2015-07-16 kommer timversionen för klockan 21 att överföras till dagsversion för 2015-07. (Överföringen kommer endast att ske under säkerhetskopieringen.)
Policy för mappnamn vid enkel versionskontroll av säkerhetskopior.
Policy för mappnamn vid smart versionskontroll av säkerhetskopior.

3.2. Återställa säkerhetskopiefil i File Station

För att återställa en fil/mapp från en säkerhetskopieringsmapp med versionskontroll av säkerhetskopior öppnar du File Station på den NAS-enhet där du normalt sparar säkerhetskopieringsdata, väljer önskade säkerhetskopieringsmappar och kopierar sedan filen till den plats där du vill att den ska lagras. Du kan högerklicka på filen för att kontrollera om ändringsdatumet matchar din önskade tid.

Återställ fil eller mapp från File Station genom att öppna säkerhetskopieringsmappen och välj önskade mappar.

3.3. Återställa säkerhetskopiefil i Backup Station

Precis på samma sätt som för den vanliga RTRR-återställningsprocessen väljer du ”RTRR” (Real-Time Remote Replication, fjärreplikering i realtid) i Backup Stations listrutemeny, och klickar sedan på ”Create a Replication Job” (skapa ett replikeringsjobb) för att starta jobbsynkroniseringshjälpen. Välj ”Restore” (återställ), och ange sedan din fjärrenhets IP-adress samt lösenordet.

Välj ”Restore” (återställ) i replikeringsguiden för att återställa filer från en fjärrenhet.

När du kommit till steget för val av mapp väljer du önskade versioner av säkerhetskopieringsmapparna enligt tid och datum på mappnamnet. Efter att du valt versioner kan du ställa in tidsgräns- och återförsöksalternativen och avsluta guiden. Kontrollera bearbetningen av jobbet i RTRR-fönstret.

Välj bland de olika säkerhetskopieringsmapparna vilka versionsmappar du vill återställa.
Kontrollera förloppet för återställningsjobbet i RTRR-fönstret.
Lanseringsdatum: 2015-08-26
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 81% procent.