QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hysa S3- och OpenStack-kompatibla objektlagringstjänster i QTS

Introduktion

Översikt

QNAP:s Object Storage Server-app (OSS-app) gör det möjligt för QNAP-Turbo NAS:en att stödja dataåtkomst med S3- och OpenStack-kompatibla objektlagringsprotokoll (som nu har blivit de populäraste standarderna för åtkomst till molnlagringsutrymme). OSS-appen kompletterar din Turbo NAS tillgänglighet och kompatibilitet så att du kan ha glädje av det ökande antalet mångsidiga approgram designade för objektlagring i moln, inklusive säkerhetskopiering och arkivering, innehållsleverans samt dokumenthantering. Eftersom molnlagring fortsätter att bli allt populärare är de flesta nya approgram designade för molnlagring, vilket låter dig använda en Turbo NAS för betjäning av dina approgram för produktion och testning. Du kan också migrera dina data från offentliga molnlagringsutrymmen till din Turbo NAS utan att behöva skriva om dina approgram.

OSS-appen ger enhetlig dataåtkomst så att du kan få tillgång till en fil genom att använda protokoll för objektlagring, och även få tillgång till ett objekt genom att använda protokoll för nätverksfildelning (inklusive SMB/CIFS, NFS, FTP och WebDAV). Till exempel kan du använda SMB/CIFS via lokala nätverk för att få tillgång till och hantera dina filer på Turbo NAS:en, och tillhandahålla dataåtkomst via internet till samma uppsättning filer genom att använda protokoll för objektlagring. Du kan också kontrollera vilka användare på Turbo NAS:en som ska få tillgång till data via protokoll för objektlagring och ha flera åtkomstnycklar för varje användare. Vidare kan du kontrollera vilka delade mappar som kan mappas till ett konto för objektlagring och vilka användare som har åtkomst till lagringskontot. Genom att filåtkomst via nätverket integreras med objektlagring blir det enkelt och säkert att hysa objektlagringstjänster i QTS med OSS-appen.

Funktionshöjdpunkter

 • Stöder S3- och OpenStack-kompatibla objektlagringsprotokoll
 • Stöder stora objekt genom dynamiskt och statiskt manifest för OpenStack och flerdelat manifest för S3
 • Stöder åtkomst till filer i enhetligt lagringsutrymme via objektprotokoll och nätverksfilprotokoll
 • Stöder åtkomstkontroll på användarnivå och nivå för delade mappar
 • Gör det möjligt för domänanvändare att få tillgång till utrymme för lagring av objekt
 • Stöder upp till 20 par med åtkomstnycklar per NAS-användare
 • Stöder åtkomst via fristående server för objektlagring eller QTS-webbserver med virtuell värd
 • Stöder privata och offentliga åtkomstkontroller för behållare
 • Stöder visning av statistik för åtkomst till objektlagringsutrymme på kontrollpanelen
 • Stöder loggning av administrationsåtgärder för granskning och spårning av konfigurationsändringar

OBS! OSS-appen är endast kompatibel med x86-baserade Turbo NAS:er som kör QTS 4.1 eller senare.

Objektlagring

Organisering av data

Objektlagring är ett nytt sätt att organisera data på genom att diskreta enheter med data som kallas objekt adresseras och manipuleras. Varje objekt, precis som är fallet med en fil, är en ström av användardefinierade binära data. I motsats till filer så organiseras däremot inte objekt i någon mapphierarki och identifieras därmed inte genom någon sökväg i hierarkin. Varje objekt associeras med en nyckel som utgörs av en sträng när den skapas, och du kan hämta ett objekt genom att använda nyckeln för att fråga objektlagringsutrymmet. Följaktligen organiseras alla objekten i en ostrukturerad namnrymd. Det vill säga, det existerar inga mappar inuti en mapp, och det finns heller ingen åtgärd för att flytta en mapp. Den här organiseringen undanröjer beroendet mellan objekt, men lagringssystemets grundläggande funktionalitet behålls: lagring och hämtning av data. Enorm skalbarhet och hög tillgänglighet till lagringsutrymme uppnås med denna organisering av data.

Det finns två grundläggande nivåer som åtskiljer namnrymden för objekt: lagringskonto och behållare. Varje lagringskonto representerar en redovisnings- och faktureringsidentitet (som liknar en lagringsvolym). Behållare kan skapas i ett lagringskonto för att tillhandahålla en primitiv lösning för gruppering av objekt och för att tillhandahålla flera namnrymder. Som nämnts tidigare finns inga andra behållare inuti en behållare.

Dataåtkomst

Det protokoll som används för att få tillgång till objektlagringsutrymmet är RESTful API, som baseras på HTTP/HTTPS, och kan användas i de flesta nätverksmiljöer. OSS-appens objektlagrings-API är kompatibelt med båda objektlagrings-API:erna: S3 och OpenStack. S3 är Amazon Web Service (AWS) Simple Storage Service (S3), som är en av de ledande och mest populära molnlagringstjänsterna. OpenStack-objektlagring (tidigare kallat Swift) är ett ledande öppen källkod-projekt som godkänts av många leverantörer, däribland IBM, HP och Red Hat. OpenStack är också en lovande lösning inte bara för hysning av offentliga molntjänster men även för privata molntjänster. Stödet för båda API:erna gör att du med OSS-appen kan dra nytta av en mängd olika approgram och migrera data mellan de två API:erna.

Emellertid stöder inte OSS-appen alla funktioner som S3 och OpenStack har eftersom objektlagring är en teknologi under utveckling. Mer information om den funktionsuppsättning som stöds av API:erna finns i det här dokumentet.

För mer information om objektlagrings-API:er klickar du på följande länkar:

Enhetligt lagringsutrymme

För att förenkla administrationen av objektlagringstjänster förutsätter OSS följande mappning mellan lagringsentiteter i objektlagringsutrymmet och det nätverksanslutna lagringsutrymmet:

 • Mappning av lagringskonton till delade mappar
 • Mappning av behållare till toppnivåmappar i en delad mapp
 • Mappning av objekt till filer

Om det till exempel finns en delad mapp finns det också ett motsvarande lagringskonto. Och när du skapar en toppnivåmapp med SMB/NFS i en delad mapp kan du också skapa en behållare för lagringskontot i OSS. Tack vare den enhetliga strukturen är en fil i en delad mapp adresserbar av protokoll för objektlagring genom att filens sökväg används som dess objektnyckel. Om sökvägen för en fil ändras på grund av att du byter namn på den, eller på grund av att filen flyttas via nätverksfilprotokoll, kommer dess objektnyckel också att ändras i enlighet därefter. En mapp i filsystemet kommer att öppnas som ett nollbyteobjekt i objektlagringsutrymmet med sökvägen som dess objektnyckel.

Eftersom dina data kan hanteras och användas av både objekt och filåtgärder kan du själv välja de åtkomstmetoder som passar dina behov.

OBS! De flesta klientprogram för objektlagring är designade för allmänna S3- och OpenStack-tjänster som, för att ge bättre kompatibilitet, begränsar användare från att använda tecken som inte ingår i ASCII-teckentabellen i namnen på lagringskonton, behållare och objekt. För att säkerställa att OSS kan fungera med alla klientprogrammen ska du därför bara använda ASCII-tecken när du namnger de entiteter (t.ex. lagringskonton och behållare) som kommer att användas av objektlagringstjänster.

Åtkomstkontroll

Protokollen för objektlagring fås åtkomst till genom att använda åtkomstnycklar som ersätter konventionella användarnamn och lösenord för att minska exponeringen av autentiseringsuppgifter så att bättre säkerhet kan uppnås. För att ge ytterligare säkerhet är standardinställningen att användare inte kan få tillgång till data via protokoll för objektlagring ‒ användaren måste uttryckligen lägga till användare från lokala konton för Turbo NAS:en eller domänservrarna till OSS användarlista och skapa åtkomstnycklar för dem.

Eftersom objektlagringsutrymmen är designade för internetåtkomst är standardinställningen att delade mappar av säkerhetsskäl inte kan fås åtkomst till av protokoll för objektlagring. Användaren måste uttryckligen tillåta OSS-användare att få tillgång till lagringskonton (delade mappar). Även om en användare har tillåtelse att få tillgång till en delad mapp via nätverksfilprotokoll (t.ex. FTP) kan han/hon inte få tillgång till motsvarande lagringskonto förrän du lagt till användaren i behörighetslistan för detta lagringskonto i OSS.

Ägaren av uppladdade objekt kommer att tilldelas den användare som har de åtkomstnycklar som krävs för att kunna utföra åtgärden. Emellertid kommer inte de avancerade behörigheterna (ACL:erna) för filer och mappar att användas för objektlagringstjänster.

Stora objekt

OSS stöder åtkomst till stora filer genom att Multipart Upload används för S3-kompatibla API:er och Large Objects för OpenStack-lagrings-API.

S3 Multipart Upload låter dig ladda upp ett enskilt objekt som en uppsättning delar. Efter att alla dessa delar laddats upp kommer datamängderna att presenteras som ett enskilt objekt.

OpenStack Large Object består av två typer objekt: segmentobjekt som lagrar objektinnehållet, och ett manifestobjekt som länkar segmentobjekt till ett logiskt stort objekt. När du laddar ned ett manifestobjekt kommer innehållet i segmentobjekten att sammanfogas och returneras i begärans svarstext. OSS stöder två typer av OpenStack Large Object: Static Large Object (SLO) och Dynamic Large Object (DLO).

Med den här funktionen kan du dela upp dina stora objekt i segment och ladda upp ett antal segment parallellt med varandra. Därigenom kan din uppladdningshastighet förbättras. Om uppladdningen av ett segment misslyckas kan du bara starta om den utan att hela objektet behöver sändas om.

OBS! OSS lagrar varje segment (S3-del eller OpenStack-segment) som en fil. Du kan inte använda protokoll som inte är avsedda för objektlagring för att få tillgång till det stora objektet.

Använda OSS-appen

Översikt

OSS har utvecklats utifrån OpenStack Swift-projektet, och är optimerad för QTS vad beträffar prestanda och enkelhet. Du kan utföra följande steg för att börja få tillgång till din Turbo NAS på samma sätt som du får tillgång till molnlagringstjänster:

 1. Installera OSS-appen från QTS App Center
 2. Lägg till Turbo NAS-användare till OSS-användarlistan
 3. Skapa åtkomstnycklar för OSS-användare
 4. Konfigurera åtkomstbehörigheter för lagringskonton
 5. Använd S3- eller OpenStack-kompatibla verktyg för att få tillgång till data genom att använda protokoll för objektlagring.

Installera och starta OSS-appen

För att installera OSS på din Turbo NAS loggar du in till QTS-webbgränssnittet som administratör. Gå sedan till "App Center", leta reda på "Object Storage Server" (server för objektlagring) och klicka på "Add to QTS" (lägg till QTS). Efter att du laddat ned och installerat OSS-appen visas dess ikon på QTS-skrivbordet och i snabbstartsmenyn. Klicka på "Object Storage Server" (server för objektlagring) för att öppna dess hanteringsgränssnitt.

Huvudmenyn

Du kan växla mellan webbsidorna för huvudanvändargränssnittet för objekthantering genom att klicka på menyobjekten till vänster. Nedan ges en sammanfattning av varje menyobjekts funktioner:

Kontrollpanel:
(1) Visa statistik för objektlagring
(2) Slå på/stänga av objektlagringstjänsten
(3) Visa URL:en för tjänstslutpunkterna

Användare:
(1) Hantera vem som kan använda objektlagringstjänsten för att få tillgång till data
(2) Hantera autentiseringsuppgifter för användaråtkomst (åtkomstnycklar)

Lagringskonto:
(1) Hantera vilka användare som ska ges åtkomst till vilka lagringskonton
(2) Skapa och ta bort lagringskonton
(3) Visa kapacitetsanvändning för varje lagringskonto

Behållare:
(1) Skapa och ta bort behållare
(2) Aktivera anonym åtkomst för behållare
(3) Visa kapacitetsanvändning för varje behållare

Tjänstslutpunkter:
(1) Välja att använda den inbyggda servern eller QTS-webbservern
(2) Konfigurera tjänstporten för den inbyggda servern
(2) Konfigurera virtuella värdnamn för tjänsten

Kontrollpanel

OSS tillhandahåller en kontrollpanel för att kunna visa statistik och objektlagringstjänstens slutpunkter. Du kan aktivera eller inaktivera tjänsten här. Statistik ges för föregående timme, dag och vecka. Eftersom varje lagringskonto mappas till en delad mapp (och toppnivåundermapparna för en delad mapp mappas till behållare) kommer du att se sammanräkningar som är större än noll för denna statistik innan du får tillgång till data med protokollen för objektlagring. GET, HEAD, OPTION, POST, PUT och DELETE är HTTP-metoder som används i objektlagrings-API:n, och kontrollpanelen visar användningsräknaren för varje metod samt antal byte som överförts.

Användarhantering

För att tillåta en användare att få tillgång till data genom protokoll för objektlagring trycker du på knappen [Add] (lägg till) för att välja användare från Turbo NAS:en på användarhanteringssidan. När du väljer Turbo NAS-användare kan du välja att lägga till domänanvändare om din Turbo NAS är konfigurerad med kontoautentisering genom AD eller LDAP. Du kan också ta bort valfria användare från listan.

Efter att du lagt till en användare kan han/hon få tillgång till objektlagringstjänsterna genom att ange sitt användarnamn och lösenord. Emellertid är det säkrare att använda åtkomstnycklar.

OBS! Efter att du tagit bort en Turbo NAS-användare genom att använda QTS-kontrollpanelen är användaren och dennas åtkomstnycklar fortfarande giltiga. Du måste även ta bort användaren från OSS-användarlistan.

Hantering av åtkomstnycklar

Du kan skapa åtkomstnycklar för användare efter att de lagts till på OSS-användarlistan. Du kommer att använda åtkomstnycklarna i program för att få tillgång till data genom protokoll för objektlagring, och programmet kommer att få tillgång till datamängderna på uppdrag av ägaren av åtkomstnyckeln.

OSS tillhandahåller flera åtkomstnycklar för en användare. Om någon åtkomstnyckel skulle ha komprometterats kan du ta bort åtkomstnyckeln utan att program som använder andra åtkomstnycklar påverkas. Till normala säkerhetsrutiner hör att gamla åtkomstnycklar regelbundet ska bytas ut mot nya.

Klicka på knappen [Property] (egenskaper) för en åtkomstnyckel för att visa mer information. Eftersom olika protokoll används skiljer sig tjänstslutpunkten och terminologin för S3 och OpenStack åt. För OpenStack är tjänstslutpunkten URL:en för dess autentiseringstjänst, medan tjänstslutpunkten för S3 är URL:en för dess objektlagringstjänst. För att få tillgång till data via OpenStack-protokollet använder du ett användarnamn och en API-nyckel. För att använda S3-protokollet använder du en åtkomstnyckel och en hemlig nyckel.

På grund av objektlagringens stöd för flera innehavare måste du inkludera lagringskontot i ditt OpenStack-användarnamn och i din S3-åtkomstnyckel. Om till exempel ditt OSS-nyckel-ID är "bB9MSEIrXEYFGcxXdW7f" och lagringskontot som du skulle vilja få tillgång till är "cloudvault" blir ditt OpenStack-användarnamn eller S3-åtkomstnyckel "cloudvault:bB9MSEIrXEYFGcxXdW7f". Lägg märke till att detta användarnamn eller denna åtkomstnyckel endast kan användas för att få tillgång till lagringskontot "cloudvault"

Hantering av lagringskonton

Klicka på objektet [Storage Account] (lagringskonto) i OSS-gränssnittets vänstra meny för att hantera lagringskonton. Eftersom lagringskonton motsvarar delade mappar kommer dina delade mappar att listas som lagringskonton. Du kan också skapa ett lagringskonto här genom att trycka på knappen [Create] (skapa) så kommer motsvarande delad mapp att skapas med standardinställningar för delade mappar. Eller så kan du ta bort lagringskonton här genom att välja lagringskonton för borttagning, och sedan trycka på knappen [Delete] (ta bort) så kommer motsvarande delade mappar också att tas bort.

OBS! Det finns vissa förvalda delade mappar (t.ex. home, homes, USB och TMBackup) som inte är åtkomliga som lagringskonton. Statistiken för objektlagring kommer också att undanta dessa delade mappar.

För att konfigurera åtkomstbehörigheter för ett lagringskonto trycker du på dess ikon [Permission] (behörighet) i kolumnen Action (åtgärd) så kan du därefter lägga till användare i listan. De enda användare som kan läggas till är sådana användare som har lagts till i OSS-användarlistan. Efter att du tillåtit en användare att få tillgång till ett lagringskonto kan alla åtkomstnycklar som ägs av användaren användas för att få tillgång till detta lagringskonto.

Protokollen för objektlagring tillhandahåller en API för att kunna hämta användningsuppgifter för lagringskonton och behållare. Eftersom det krävs tid och systemresurser för att beräkna statistiken utförs beräkningen periodiskt. Du kan själv välja tid/datum då statistiken ska beräknas.

Hantering av behållare

Du kan klicka på objektet [Container] (behållare) i OSS-gränssnittets vänstra meny för att hantera behållarna. En behållare är en toppnivåmapp i en delad mapp. Du kan klicka på ett lagringskonto för att lista alla dess behållare, och även skapa eller ta bort behållare.

OBS! Det finns även vissa toppnivåkataloger i den delade mappen som inte är åtkomliga som behållare: @Recycle, tmp, async_pending samt dolda mappar. Statistiken för objektlagring kommer också att undanta dessa toppnivåmappar.

En offentlig behållare tillåter anonym åtkomst till alla objekt i den. Detta är användbart när du vill att nån ska ladda ned en massa filer eller vara värd för webbplatser genom att använda filerna i behållaren. För att göra så väljer du först behållaren och ändrar sedan dess behörighet från Private (privat) till Public (offentlig) genom att trycka på knappen [Permission] (behörighet). URL:en för den offentliga behållaren kommer att bli "http://nas_ip-adress:oss-tjänst_port/v1/AUT_lagringskontots_namn/filsökväg".

Tjänstslutpunkter

OSS erbjuder dataåtkomsttjänster med en inbyggd server och också med QTS-webbservern med en virtuell värd. Genom att använda den OSS-inbyggda servern kan du konfigurera dess port. Emellertid stöder den inte HTTPS. Om du använder QTS-webbservern måste du konfigurera det virtuella värdnamnet, och portarna för dina objektlagringstjänster kommer att vara samma som din QTS-webbservers portar. Denna server stöder även HTTPS. Om du använder ett virtuellt värdnamn kan dina klientprogram för objektlagring endast få tillgång till objektlagringstjänsten via FQDN.


Rapportering av problem

OSS-appen genererar felsökningsloggar internt för att underlätta felsökning. Klicka på knappen [i] i OSS-fönstrets övre högra hörn. Ett litet fönster kommer att öppnas med versionsinformation samt knappen [Generate debug report] (generera felsökningslogg). Tryck på knappen för att ladda ned felsökningsloggfilen, och skicka den sedan till QNAP:s kundtjänst.

Dataskydd

OSS-appen replikerar inte objekt, men du kan istället skydda datamängderna genom att lagra objekten i en RAID-skyddad volym. RAID erbjuder bättre prestanda och lagringseffektivitet jämfört med replikeringsbaserade skydd. För katastrofåterställning kan du använda fjärreplikering i realtid (RTRR) eller rsync för att replikera alla dina objekt till en fjärransluten Turbo NAS. Eller så kan du använda CloudBackup-NAS-appar för att säkerhetskopiera dina objekt till offentliga molntjänster. För att kryptera dina objekt och uppnå fullgod datasäkerhet kan du använda den volymkryptering som tillhandahålls av QTS.

Få tillgång till objektlagringsutrymme

Använda CloudBerry Explorer

CloudBerry Lab erbjuder en rad persondatorprogram för åtkomst till och hantering av data i en mängd olika molnlagringsmiljöer. Anvisningar för konfiguration av anslutningar till OSS-tjänsten ges nedan. För att få mer information besöker du http://www.cloudberrylab.com/.

S3 Explorer

 1. Klicka på [File]->[S3 Compatible]->[S3-Compatible] (Fil -> S3-kompatibel -> S3-kompatibel) för att öppna anslutningskonfigurationsfönstret.
 2. Ange din Turbo NAS IP-adress eller FQDN samt objektlagringstjänstens portnummer i fältet "Service point" (servicepunkt), och även åtkomstnyckeln och hemligheten. Om du använder en virtuell värd måste du konfigurera DNS:en eller ändra din dators värdfil för att kunna mappa det virtuella värdnamnet till din Turbo NAS IP-adress. Om du väljer att använda SSL för att kryptera dataöverföringen kommer ett varningsmeddelande att visas om din Turbo NAS använder ett självsignerat SSL-certifikat.
 3. Tryck på knappen [Test Connection] (testa anslutning) för att säkerställa att inställningarna är korrekta, och tryck på knappen [OK] för att stänga fönstret. Du kan nu börja använda anslutningen för att få tillgång till dina data.

OpenStack Storage Explorer

 1. Klicka på [File] (fil )->[OpenStack] (OpenStack) för att öppna anslutningskonfigurationsfönstret.
 2. Ange URL:en för din OSS OpenStack-tjänstslutpunkt, med korrekt IP-adress eller FQDN för din Turbo NAS samt portnumret för objektlagringstjänsten, i fältet "Authentication Service" (autentiseringstjänst). Ange också användarnamnet och API-nyckeln. Om du använder en virtuell värd måste du konfigurera DNS:en eller ändra din dators värdfil för att kunna mappa det virtuella värdnamnet till din Turbo NAS IP-adress. Du kan välja att använda SSL för att kryptera dataöverföringen med HTTPS, men ett varningsmeddelande kommer att visas om din Turbo NAS använder ett självsignerat SSL-certifikat. Aktivera INTE "Använd autentisering för vinkelkompensering (keystone)".
 3. Tryck på knappen [Test Connection] (testa anslutning) för att säkerställa att inställningarna är korrekta, och tryck på knappen [OK] för att stänga fönstret. Du kan nu börja använda anslutningen för att få tillgång till dina data.

Använda QNAP CloudBackup-appar

QNAP erbjuder CloudBackup-appar som stöder säkerhetskopiering från din Turbo NAS till en mängd olika molnlagringstjänster, däribland S3 och OpenStack. Gå till QTS App Center för att ladda ned dessa appar, och följ anvisningarna i respektive programkommentar beträffande användning av protokoll för objektlagring som din säkerhetskopieringslösning. Du kan nu låta en app på din Turbo NAS sköta säkerhetskopieringen till offentliga molnlagringsutrymmen och privata molnlagringsutrymmen.

Fler programverktyg

Det finns många olika program för både S3 och OpenStack. Vi har räknat upp några stycken i nedanstående lista:

 • Cyberduck (https://cyberduck.io/): S3- och OpenStack-webbläsare för Windows och Mac
 • Duplicati (http://www.duplicati.com/): S3- och OpenStack-klient för säkerhetskopiering på Windows och Linux
 • S3 Browser (http://s3browser.com/): Windows-klient för S3
 • S3cmd (http://s3tools.org/): Klientprogramvara för S3 i Linux som använder kommandorad
 • Cloud Explorer (https://github.com/rusher81572/cloudExplorer): En S3-webbläsare för Windows, Mac och Linux
 • s3fs (https://code.google.com/p/s3fs/): Ett FUSE-baserat filsystem som stöds av S3. Montera en hink som ett lokalt filsystem för läsning/skrivning.

Utvecklarsatser

Fler öppen källkod-resurser, t.ex. programutvecklingssatser (SDK:er), för utveckling av S3- och OpenStack-program hittar du på internet.

 • AWS-exempelkod, bibliotek och dokument (http://aws.amazon.com/code)
 • OpenStack-programutvecklingssatser (https://wiki.openstack.org/wiki/SDKs)

Prestationsutvärdering

Du kan testa prestandan för objektlagringstjänsterna för din Turbo NAS genom att använda följande verktyg:

 • COSBench (https://github.com/intel-cloud/cosbench)
 • Swift Bench (https://github.com/openstack/swift-bench)

API:er som stöds

OSS stöder de grundläggande funktionsuppsättningarna för S3- och OpenStack-API. Eftersom OSS framtvingar enhetlig lagring, som medger dataåtkomst genom att både objekt och filer används, skiljer sig emellertid API:ernas beteende något från ren objektslagring. Utför testning innan du börjar använda OSS för dina produktionstjänster.

OpenStack-lagring

 • Hämta metadata för konto
 • Växla ACL:er
 • Lista behållare
 • Ta bort behållare
 • Skapa behållare
 • Hämta metadata för behållare
 • Uppdatera metadata för behållare
 • Ta bort metadata för behållare
 • Lista objekt
 • Skapa objekt (största objektstorlek: 1 TB)
 • Skapa stort objekt (SLO och DLO stöds)
 • Rekommenderad segmentstorlek: 5 GB
 • Ta bort objekt (massborttagning stöds)
 • Hämta objekt
 • Kopiera objekt
 • Hämta metadata för objekt
 • Uppdatera metadata för objekt
 • CORS
 • Tillfällig URL
 • Formulärpost

S3

 • Lista hinkar
 • Ta bort hink
 • Skapa hink
 • Hämta hinkinformation (HEAD)
 • Placera objekt
 • Ta bort objekt
 • Ta bort flera objekt
 • Hämta objekt
 • Hämta objektinformation (HEAD)
 • Kopiera objekt
 • Uppladdningar av multipart-delar
Lanseringsdatum: 2014-11-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.
o