Zasady i warunki gwarancji

Language

Zasady i warunki gwarancji

Ograniczona gwarancja

QNAP obejmuje swoje produkty gwarancją na wypadek uszkodzeń materiałów oraz nieprawidłowości wykonania. W normalnych warunkach użytkowania, każdy element sprzętowy produktu będzie wolny od fizycznych defektów materiałów oraz związanych z wykonaniem w okresie gwarancyjnym, w przeciwnym razie produkt zostanie naprawiony lub wymieniony według wyłącznego uznania QNAP. QNAP udostępnia ograniczoną gwarancję na swoje produkty tylko osobie lub jednostce, która zakupiła produkt od QNAP lub od autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy. Produkty QNAP są urządzeniami bezdyskowymi i QNAP nie udziela gwarancji na zainstalowane twarde dyski lub gwarancji dotyczącej kompatybilności wszystkich dysków i urządzeń peryferyjnych. QNAP nie będzie odpowiedzialna w żaden sposób za utratę przechowywanych na produktach QNAP danych oraz za żadne straty przez taką utratę spowodowanych.

Następujące standardowe zasady gwarancji mają zastosowanie do produktów QNAP:

* Globalna gwarancja pozwala użytkownikom, na skorzystanie z usług gwarancyjnych, w dowolnym miejscu na świecie.

Przedłużony okres gwarancyjny może być udzielany przez globalnych dealerów/dystrybutorów QNAP. Skontaktuj się ze swoim dealerem/dystrybutorem w celu uzyskania informacji o lokalnym okresie gwarancyjnym. W niektórych krajach przedłużenie gwarancji może być oferowane za dodatkową opłatą.

Jeżeli produkt nie działa w sposób przewidziany w gwarancji w okresie objętym gwarancją, QNAP, według własnego uznania i na własny koszt (za wyjątkiem kosztów transportu), powinno naprawić uszkodzony produkt lub jego część, dostarczyć klientowi ekwiwalent produktu lub część do wymiany. Wszystkie wymienione produkty staną się własnością QNAP. Wymieniony produkt może być nowy lub odnowiony.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli:

  • okres gwarancyjny wygasł;
  • plomba gwarancyjna jest uszkodzona lub zdjęta;
  • brakuje numeru seryjnego plomby lub jest nieczytelny;
  • produkt został zmodyfikowany lub naprawiony przez nieautoryzowane centrum serwisowe lub nieautoryzowaną osobę;
  • defekt jest wynikiem uderzenia, nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi produktu lub warunki środowiska pracy są mniej korzystne niż te określone w instrukcji lub specyfikacji;
  • defekt jest wynikiem działania siły wyższej, np. powodzi, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi, wojny, aktu wandalizmu, kradzieży, spadkiem lub zanikiem napięcia (uszkodzenie wynikające z zaburzeń napięcia).

Jeżeli produkt klienta nie jest objęty gwarancją, QNAP może zaoferować usługi naprawcze wykonane na koszt klienta.

Usługi naprawcze

Usługa objęta lub nieobjęta gwarancją powinna zostać zlecona poprzez kontakt z integratorem systemów / dealerem / sprzedawcą detalicznym / sprzedawcą internetowym / dystrybutorem, u którego klient kupił produkt. Użytkownicy mogą też skontaktować się z centrum obsługi klienta QNAP w celu złożenia wniosku o usługi naprawy.

W środku produktu nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nie dopuszczaj żadnego nieautoryzowanego centrum serwisowego lub osoby prywatnej do naprawy lub modyfikacji produktu. Jeżeli oryginalny kanał nie jest już czynny lub jest niedostępny, klient może skontaktować się z Pomocą techniczną QNAP w celu uzyskania usługi RMA. W tym przypadku klient będzie musiał zapłacić opłatę wynoszącą 50USD oraz wszystkie poniesione koszty, włączając koszty przesyłki, cła, podatki oraz opłaty dla pośredników.

Klient jest odpowiedzialny za utworzenie kopii zapasowych swoich danych. Przed dopuszczeniem jakichkolwiek usług od QNAP lub jego pośredników, włączając sprawdzenie zdalnego logowania oraz usługi naprawcze, klient musu utworzyć kopię zapasową danych oraz usunąć jakiekolwiek poufne, prawnie zastrzeżone lub osobiste informacje. Ani QNAP ani podwykonawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek uszkodzenia, utratę lub ujawnienie poufnych lub prywatnych informacji lub danych przechowywanych na jakimkolwiek produkcie, sprzęcie, oprogramowaniu lub w multimediach.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCJI

WYŁĄCZNA GWARANCJA

JEŻELI PRODUKT QNAP NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, JEDYNYM WYJŚCIEM KLIENTA JEST, WEDŁUG UZNANIA QNAP, NAPRAWA LUB WYMIANA. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I NIEZALEŻNE OD WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, ZARÓWNO PRZEZ FAKT INSTNIENIA JAK I DZIAŁANIE PRAWA, PRAW PODSTAWOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC GWRANCJIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ PASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. QNAP NIE ZAKŁADA ANI NIE AUTORYZUJE ŻĄDNYCH INNYCH OSÓB, ABY ZAKŁADAŁY JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, UTRZYMANIEM LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW QNAP.

QNAP NIE POWINNO BYĆ POCIĄGANE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ WZGLĄD NA TĄ GWARANCJĘ, JEŻELI TESTOWANIE I BADANIE UJAWNIA, ŻE DOMNIEMANY DEFEKT PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB BYŁ SPOWODOWANY PRZEZ NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA LUB OSOBĘ TRZECIĄ, ZANIEDBANIE, NIEPRAWIDŁOWĄ INSTALACJĘ LUB TESTOWANIE, NIEAUTORYZOWANĄ PRÓBĘ NAPRAWY LUB MODYFIKACJI LUB INNY POWÓD WYNIKAJĄCY Z UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z ZAKRESEM PRZEZNACZENIA LUB PRZEZ WYPADEK, POŻAR, WYŁADOWANIE ATMOSFERYCZNE LUB INNE NIEBEZPIECZEŃSTWO.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

POD ŻADNYM WZGLĘDEM QNAP LUB JEGO PODWYKONAWCY, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, PRACOWNICY BIUROWI, DYREKTORZY LUB AGENCI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE POWSTAŁE W WYNIKU WYPADKU USZKODZENIA, CZY TO PRZEWIDYWALNE LUB NIEMOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA (WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO) ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ DANYCH, DOBREJ WOLI, NIEDOGODNOŚCI, OPÓŹNIEŃ, DOCHODÓW, WYKORZYSTANIA GOTÓWKI LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW QNAP, PRZEWIE W UŻYTKOWALNOŚCI LUB DOSTĘPIE DO DANYCH.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ JEDYNE I WYŁĄCZNE ROZWIĄZANIE DLA KLIENTA WYSUWAJĄCEGO ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA, CZY TO W UMOWIE CZY W WYNIKU NIEPORZĄDANEGO DZIAŁANIA, PRZEZ WZGLĄD NA MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWA LUB INNE PRAWA, WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE ORAZ ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIE PRZEKROCZY WARTOŚCI KWOTY ZAKUPU. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET, JEŻELI KLIENT UDZIELIŁ QNAP OR USŁUGODAWCY INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ.

TE ZASADY I WARUNKI UDZIELAJĄ KLIENTOWI OKREŚLONYCH PRAW. KLIENT MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD TYCH OKREŚLONYCH W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH ORAZ KRAJACH. ZALECA SIĘ, ABY KLIENCI SKONSULTOWALI SIĘ Z DANĄ JEDNOSTKĄ ADMINISTRACYJNĄ W CELU OKREŚLENIA PEŁNYCH PRAW KLIENTA. NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DŁUGOŚCI DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKU LUB DZIAŁAŃ WTÓRNYCH USZKODZEŃ DLA PRODUKTÓW KONSUMENCKICH. W TAKICH KRAJACH, NIEKTÓRE WYJĄTKI LUB OGRANICZENIA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DLA KLIENTÓW.