Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Tworzenie kopii zapasowych danych serwera QNAP NAS w usłudze Magazyn Microsoft Azure

System QNAP QTS obsługuje wiele rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze

W systemie QNAP QTS dostępne są łatwe w obsłudze, zaawansowane funkcjonalnie i bezpieczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze publicznej, umożliwiające archiwizowanie danych w wielu różnych usługach klasy korporacyjnej, takich jak Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier czy IBM SoftLayer. Obsługiwane są także różne rozwiązania służące do przechowywania danych w chmurze prywatnej, takie jak S3, OpenStack Swift czy WebDAV. System QNAP QTS stanowi portal do pamięci masowej w chmurze, pozwalając utworzyć ekonomiczny plan odzyskiwania danych po awarii, a także bezproblemowe rozwiązanie do przechowywania danych na potrzeby archiwizacji lub zgodności z przepisami.

W tym samouczku przedstawiamy, jak skonfigurować aplikację Azure Storage w systemie QNAP serwera Turbo NAS w celu tworzenia kopii zapasowych danych w usłudze Magazyn Microsoft Azure.

System QNAP QTS udostępnia zaawansowane i bezpieczne funkcje tworzenia kopii zapasowych w chmurze

System QNAP QTS obsługuje następujące funkcje tworzenia kopii zapasowych w chmurze na platformie Azure:

 1. Ręczne i planowane tworzenie kopii zapasowych
 2. Pełne i przyrostowe kopie zapasowe
 3. Elastyczne filtrowanie plików według typu, daty i rozmiaru
 4. Szyfrowanie transferu za pomocą protokołu SSL i szyfrowanie po stronie klienta algorytmem AES-256
 5. Zarządzanie wieloma kontami usług w chmurze
 6. Pulpit nawigacyjny i statystyki zadań
 7. Konfiguracja opcji odzyskiwania po błędach sieciowych
 8. Rejestrowanie aktywności zadań na potrzeby historii śledzenia
 9. Wielowątkowy transfer danych w ramach jednego zadania
 10. Równoczesne wykonywanie wielu zadań
 11. Bezpośrednie przywracanie z chmury w ramach odzyskiwania danych po awarii

Niezawodny i wydajny magazyn danych w chmurze na platformie Microsoft Azure

Platforma Microsoft Azure zapewnia skalowalne i niezawodne rozwiązania do przechowywania, tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania dużych i małych ilości danych w chmurze. Działa z już zainstalowaną infrastrukturą, umożliwiając ekonomiczne usprawnienie działania istniejących aplikacji oraz strategii zachowania ciągłości działalności. Opłaty są zależne od ilości przechowywanych danych.
Na platformie Microsoft Azure dostępne są trzy rodzaje magazynów danych: (1) obiekty blob, (2) tabele i (3) kolejki. Istnieją dwa typy obiektów blob: blokowe i stronicowe. Ponieważ blokowe obiekty blob umożliwiają przechowywanie dużych ilości danych tekstowych lub binarnych bez struktury, takich jak filmy, dźwięk i obrazy, aplikacja Azure Storage systemu QNAP korzysta właśnie z obiektów tego typu.

 

Obiekty blob na platformie Microsoft Azure

Usługa obiektów blob składa się z następujących elementów:

 • Konto magazynu: Wszystkie interakcje z usługą Magazyn Azure odbywają się za pośrednictwem konta magazynu.
 • Kontener: Kontener umożliwia grupowanie obiektów blob. Wszystkie obiekty blob muszą znajdować się w kontenerze. Na koncie może być skonfigurowana nieograniczona liczba kontenerów. W każdym kontenerze można przechowywać nieograniczoną liczbę obiektów blob.
 • Obiekt blob: Plik dowolnego typu i rozmiaru.
 • Format adresu URL: Obiekty blob mają adresy URL w następującym formacie:
  http://.blob.core.windows.net//

Przygotowanie do użycia platformy Microsoft Azure

Tworzenie konta Microsoft Azure

 1. Aby korzystać z usługi Magazyn Azure, musisz mieć konto Azure. Dzięki niemu Twoje aplikacje będą mogły korzystać ze wszystkich usług Microsoft Azure. Konto Azure może zawierać do 200 TB danych w obiektach blob, kolejkach i tabelach.
 2. Jeśli nie masz konta usług Azure, załóż konto Microsoft w witrynie internetowej platformy Microsoft Azure. Uwaga: Firma Microsoft ma osobną witrynę przeznaczoną dla użytkowników w Chinach. Aby korzystać z usług Azure w Chinach, przejdź do chińskiej witryny platformy Microsoft Azure.
 1. Jeśli masz już konto usług Azure, wykonaj poniższe instrukcje, aby utworzyć własne konto usługi Magazyn Azure. Kliknij przycisk "Nowy" w lewej dolnej części panelu nawigacyjnego, aby utworzyć usługę:
 2. Kliknij kolejno pozycje "Usługa danych" > "Magazyn" > "Szybkie tworzenie".
 3. W polu „Adres URL” wpisz nazwę poddomeny, która będzie używana w adresie URL konta magazynu. Będzie to także nazwa konta magazynu.
 4. W polu „Region/grupa koligacji” wybierz region magazynu.
 5. W polu „Replikacja” wybierz żądany poziom replikacji konta magazynu. Ustawieniem domyślnym jest „Geograficznie nadmiarowy”. Pozostałe dostępne opcje to „Lokalnie nadmiarowy” i „Geograficznie nadmiarowy do odczytu”.
 6. Po utworzeniu konta magazynu kliknij pozycję „Zarządzaj kluczami dostępu”, aby wyświetlić podstawowy i pomocniczy klucz dostępu, które będą potrzebne w aplikacji QNAP Azure Storage.

Instalacja na serwerze QNAP NAS

Instalacja pakietu QPKG aplikacji Azure Storage

Aby zainstalować aplikację Azure Storage na serwerze Turbo NAS, zaloguj się w systemie QTS jako administrator (za pośrednictwem interfejsu WWW). Następnie wybierz kolejno pozycje „App Center” > „Kopia zapasowa/synchronizacja” > „Azure Storage” > „Dodaj do QTS”.

Uruchamianie aplikacji Azure Storage

Uruchom aplikację "Azure Storage" na pulpicie, a następnie kliknij pozycję "Azure Storage", aby otworzyć ekran "Azure CloudBackup Station".


Tworzenie konta Azure

 1. Kliknij kolejno pozycje „Account” (Konto) > „Create Account” (Utwórz konto), aby utworzyć konto na potrzeby zadań kopii zapasowej i odzyskiwania.
 2. W polach „Storage account” (Konto magazynu) i „Access Key” (Klucz dostępu) okna „Create Account” (Tworzenie konta) wpisz odpowiednie wartości z konta magazynu Azure.

Tworzenie zadania kopii zapasowej w usłudze Magazyn Azure

 1. Kliknij kolejno pozycje „Backup” (Kopia zapasowa) > „Create Job” (Utwórz zadanie), aby utworzyć nowe zadanie kopii zapasowej.
 2. Wybierz foldery kopii zapasowych. Na potrzeby kopii zapasowych można wybrać jeden lub kilka folderów źródłowych.
 3. Skonfiguruj harmonogram tworzenia kopii zapasowych. Możesz tworzyć kopie okresowo („Daily” (Codziennie), „Weekly” (Co tydzień) lub „Monthly” (Co miesiąc)) albo wybrać opcję „Now” (Teraz).
 4. Skonfiguruj ustawienia kopii zapasowej. Możesz ustawić parametry połączenia oraz określić, które pliki mają być kopiowane, aby przyspieszyć transfer.
 5. Wybierz konto w polu „Account” (Konto) i wpisz nazwę w polu „Container name” (Nazwa kontenera). Teraz możesz sprawdzić, czy konto jest aktywne. Podany kontener musi być pusty. Jeśli kontener o wpisanej nazwie nie istnieje, zostanie utworzony nowy kontener na potrzeby tego zadania kopii zapasowej.
 6. Wpisz nazwę zadania kopii zapasowej (nazwą domyślną jest: Folder docelowy -> Nazwa kontenera).
 7. To wszystkie ustawienia. Teraz możesz wykonywać różne czynności dotyczące zadania kopii zapasowej: uruchamianie/zatrzymywanie zadania, edycja konfiguracji, przeglądanie dzienników lub usuwanie zadania.

Tworzenie zadania przywracania w usłudze Magazyn Azure

 1. Kliknij kolejno pozycje „Restore” (Przywracanie) > „Create Job” (Utwórz zadanie), aby utworzyć nowe zadanie przywracania.
 2. Wybierz zadanie kopii zapasowej i źródło przywracania. Możesz przywrócić dane z istniejącego zadania kopii zapasowej lub bezpośrednio z usługi Magazyn Azure. W przypadku przywracania z zadania kopii zapasowej można wybrać folder do przywrócenia.
 3. Wybierz folder docelowy przywracania na lokalnym serwerze Turbo NAS.
 4. Skonfiguruj ustawienia przywracania. Możesz ustawić parametry połączenia oraz określić, które pliki mają być przywracane, aby przyspieszyć transfer.
 5. Wpisz nazwę zadania przywracania (nazwą domyślną jest: Folder docelowy <- Nazwa kontenera).
 6. To wszystkie ustawienia. Teraz możesz wykonywać różne czynności dotyczące tego zadania: uruchamianie/zatrzymywanie zadania, edycja konfiguracji, przeglądanie dzienników lub usuwanie zadania.

Materiały referencyjne

 1. Jak konfigurować, monitorować i skalować konto magazynu na platformie Azure:
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/services/storage/
 2. Co to jest konto magazynu Azure?
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-whatis-account/
 3. Jak utworzyć konto?
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-create-storage-account/
 4. Co to jest magazyn obiektów blob platformy Azure?
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-dotnet-how-to-use-table-storage-20/
 5. Jakie są ceny?
  http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/details/storage/
Data wydania: 2014-05-14
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.