Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Tworzenie kopii zapasowej danych z serwera QNAP Turbo NAS w aplikacji CloudBackup Station

WPROWADZENIE

SYSTEM QNAPQTS OBSŁUGUJE WIELE ROZWIĄZAŃ DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH W CHMURZE

System QNAPQTS oferuje łatwe w obsłudze, zaawansowane funkcjonalnie i bezpieczne rozwiązania umożliwiające powierzenie swoich danych usługom magazynowania w chmurze publicznej klasy korporacyjnej, takim jak między innymi Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier, Google Cloud Storage, Rackspace, IBM SoftLayer czy HP Helion Cloud. Obsługiwane są także różne rozwiązania służące do przechowywania danych w chmurze prywatnej, takie jak S3, OpenStack czy WebDAV. System QNAPQTS stanowi portal do pamięci masowej w chmurze, w którym można utworzyć prosty i ekonomiczny plan odzyskiwania danych po awarii, a także udostępnić bezproblemowe rozwiązanie do przechowywania danych na potrzeby archiwizacji lub zgodności z przepisami.

W tym samouczku opisano sposób konfigurowania aplikacji Cloud Backup Station firmy QNAP na serwerze Turbo NAS w celu tworzenia kopii zapasowych danych w chmurze.

SYSTEM QNAPQTS UMOŻLIWIA WYDAJNE I BEZPIECZNE TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH W CHMURZE

Aplikacja Cloud Backup Station w systemie QNAPQTS obsługuje następujące funkcje:

 • Ręczne i zaplanowane tworzenie kopii zapasowych i przywracanie z elastycznymi opcjami
 • Pełne i przyrostowe kopie zapasowe
 • Elastyczne filtrowanie plików według typu, daty i rozmiaru
 • Szyfrowanie transferu za pomocą protokołu SSL i szyfrowanie po stronie klienta algorytmem AES-256
 • Kompresja plików w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności transferu danych
 • Zachowywanie usuniętych plików w chmurze i konfigurowalne okresy przechowywania
 • Zaawansowane listy kontroli dostępu i atrybuty rozszerzone
 • Wykrywanie pustych (sparse) plików
 • Tryb archiwalny w chmurze
 • Współbieżne wykonywanie zadań i szybki, wielowątkowy transfer danych*
 • Indywidualne ograniczanie przepustowości dla kont z konfigurowalnymi czasami trwania
 • Bezpośrednie przywracanie z chmury w ramach odzyskiwania danych po awarii
 • Konfigurowalne opcje odzyskiwania po błędach sieciowych
 • Zarządzanie wieloma kontami w chmurze
 • Pulpit nawigacyjny ze statusem zadania i danymi statystycznymi
 • Rejestrowanie aktywności zadania na potrzeby historii śledzenia statusu i statystyk
 • Elastyczny wybór regionu, elementu bucket i folderu jako miejsc docelowych kopii zapasowej
 • Kopia zapasowa dużych plików przez wieloczęściowe przesyłanie w usłudze S3 i duże obiekty OpenStack
 • Szyfrowanie po stronie serwera i ograniczona nadmiarowość usług AWS S3
 • Specjalne regiony chmury: AWS China, AWS GovCloud i Azure China
 • Użycie usług zgodnych z produktami S3 i OpenStack jako miejsc docelowych kopii zapasowej

  *Uwaga: Aplikacja WebDAV CloudBackupnie obsługuje wielowątkowego transferu danych

PRZYGOTOWANIE DO KORZYSTANIA Z PAMIĘCI MASOWEJ W CHMURZE

ZAŁOŻENIE KONTA U DOSTAWCY PAMIĘCI MASOWEJ W CHMURZE

Szczegóły konta i procedura może się różnić, zależnie od używanej pamięci masowej w chmurze. Podstawowe wymagania to:

 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Klucz dostępu i klucz tajny
 • Konto w usłudze i plik certyfikatu

Interfejs aplikacji Cloud Backup Station automatycznie dostosuje się i wyświetli informacje, które trzeba wprowadzić.

Aby na przykład użyć rozwiązań Amazon S3 lub Glacier, należy założyć konto w usłudze Amazon Web Service (AWS). Dowiedz się, jak utworzyć konto AWS.


W przypadku platformy Microsoft Azure można posłużyć się przykładem zamieszczonym w artykule dotyczącym platformy Microsoft Azure dostępnym w witrynie internetowej firmy QNAP: Strona główne >Tutorials&FAQ (Samouczki i często zadawane pytania) >Tutorials (Samouczki) >Cloud Backup (Kopia zapasowa w chmurze).

INSTALACJA NA SERWERZE TURBO NAS FIRMY QNAP

INSTALOWANIE APLIKACJI CLOUD BACKUP

Aby zainstalować aplikację Cloud Backup na serwerze Turbo NAS, używając przeglądarki zaloguj się w jako administrator systemu QTS. Następnie wybierz kolejno pozycje App Center (Centrum aplikacji) > Backup/Sync (Kopia zapasowa/synchronizacja), wybierz pamięć masową w chmurze, której chcesz użyć, i kliknij przycisk Add to QTS (Dodaj do systemu QTS).

Należy pamiętać, że mogą zostać wyświetleni inni dostawcy usług pamięci masowej w chmurze, którzy nie wchodzą w skład aplikacji Cloud Backup Station.

URUCHAMIANIE APLIKACJI CLOUD BACKUP STATION

Zainstalowaną aplikację Cloud Backup Station można uruchomić z pulpitu systemu QTS. W tym samouczku jest używana usługa Amazon Glacier. Można także zainstalować inne usługi pamięci masowej w chmurze. Ogólny proces nie zmienia się, występują jedynie niewielkie różnice w ustawieniach.TWORZENIE KONTA

Wybierz kolejno pozycje Account (Konto) >CreateAccount (Utwórz konto), aby utworzyć konto na potrzeby zadań kopii zapasowej i przywracania.

 1. Wypełnij pole Display name (Nazwa wyświetlana), aby zidentyfikować konto w tej aplikacji.
 2. W pola Access Key (Klucz dostępu) i SecretKey (Klucz tajny) wpisz dane uzyskane od dostawcy usług pamięci masowej w chmurze, aby dokończyć ustawienia w oknie CreateAccount (Utwórz konto).

TWORZENIE ZADANIA KOPII ZAPASOWEJ

Wybierz kolejno Backup (Kopia zapasowa) >Create Job (Utwórz zadanie), aby utworzyć nowe zadanie kopii zapasowej.

Kreator kopii zapasowej pomoże utworzyć zadanie kopii zapasowej w opisanych poniżej krokach. Wybierz foldery kopii zapasowych. Do operacji tworzenia kopii zapasowych można wybrać jeden lub kilka folderów źródłowych.

Skonfiguruj harmonogram tworzenia kopii zapasowych. Można wybrać opcję Start manually (Uruchom ręcznie), wybrać harmonogramy okresowe z ustawieniami Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień) lub Monthly (Co miesiąc) albo wybrać opcję jednorazowego uruchomienia w określonym czasie.

Skonfiguruj ustawienia polityki kopii zapasowych odpowiednio do potrzeb (dodatkowe informacje zawierają etykietki narzędzi obok poszczególnych opcji). Opcje mogą się różnić, zależnie od używanej pamięci masowej w chmurze.

Wybierz opcje filtrowania plików. Domyślnie tworzona jest kopia zapasowa wszystkich plików, ale w razie potrzeby można utworzyć kopię zapasową odfiltrowanych plików. Można uwzględnić lub wykluczyć określone pliki.

Wybierz opcję Vault (Skarbiec) i wprowadź wartość Vaultname (Nazwa skarbca). Teraz możesz sprawdzić, czy konto jest aktywne. Nazwę istniejącego skarbca można wybrać z listy. Można także wpisać nazwę nieistniejącego skarbca, aby go utworzyć. Wpisz nazwę folderu, w którym będzie przechowywana kopia zapasowa w tym skarbcu.

*Uwaga: W aplikacji Glacier pamięć masowa jednego skarbca może być używana tylko przez jedno zadanie kopii zapasowej, ale w innych aplikacjach objętych platformą CloudBackup Station można tworzyć wiele zadań kopii zapasowej i używać tej samej pamięci masowej, tworząc podfoldery. W przypadku platformy Azure można tworzyć wiele zadań kopii zapasowej i używać tej samej pamięci masowej kontenera.

Wpisz nazwę zadania kopii zapasowej (domyślnie: Folder docelowy -> Skarbiec).

Na wypadek awarii można ustawić dodatkowe opcje, takie jak limit czasu połączenia lub liczba ponowień.

To wszystkie ustawienia. Teraz można wykonywać różne czynności dla tego zadania kopii zapasowej, w tym: uruchamianie/zatrzymywanie zadania, edycja konfiguracji, przeglądanie dzienników lub usuwanie zadania.

TWORZENIE ZADAŃ PRZYWRACANIA

Wybierz kolejno Restore (Przywracanie) >Create Job (Utwórz zadanie), aby utworzyć zadanie przywracania.

Możliwe jest przywracanie z istniejących zadań kopii zapasowej (jeśli ustawienia zadania są w dalszym ciągu dostępne na serwerze NAS) lub bezpośrednio z pamięci masowej w chmurze (jeśli na skutek awarii konfiguracja zadania kopii zapasowej nie jest już dostępna na serwerze NAS). W przypadku przywracania z zadania kopii zapasowej w następnym kroku można wybrać przywracane foldery.Wybierz folder docelowy przywracania na serwerze Turbo NAS. Można wybrać oryginalny folder współdzielony lub inny folder na serwerze Turbo NAS.

Użytkownik może skonfigurować niektóre parametry połączenia, w tym sposób obsługi istniejących plików. Można także zdecydować, czy przywracanie ma się rozpocząć natychmiast lub zaplanować datę i godzinę rozpoczęcia przywracania.

Wpisz nazwę zadania przywracania (domyślnie: Folder docelowy <- Nazwa skarbca)

To wszystkie ustawienia. Teraz można wykonywać różne czynności dotyczące tego zadania, takie jak: uruchamianie/zatrzymywanie zadania, edycja ustawień zadania, przeglądanie dzienników lub usuwanie zadania.

Materiały referencyjne

Data wydania: 2015-02-17
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.