Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz LinkIt 7688(Duo) z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpoczęcie pracy z LinkIt 7688(Duo) (Python)

W tym samouczku nauczysz się podstaw pracy z LinkIt 7688 (Duo) (który działa w OpenWRT). Następnie nauczysz się bezproblemowo łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite.

Upewnij się, że LinkIt 7688 (duo) i NAS znajdują się w tej samej sieci LAN.

1. Skonfiguruj swoje urządzenie

1.1 Rozpoczęcie pracy

 • Co będzie potrzebne
  1. LinkIt 7688 (Duo)
  2. Zasilanie:
   • LinkIt 7688 jest zasilany przez micro USB o natężeniu co najmniej 1A przy napięciu 5 V.
  3. Punkt dostępu Wi-Fi
 • Włącz złącze LinkIt 7688(Duo)
  Power (PWR), nie złącze hosta USB (HOST) przy przycisku resetowania MPU. Zaświeci się zielona dioda LED zasilania (zasilanie wł.), a następnie zacznie migać pomarańczowa dioda LED Wi-Fi (uruchomienie bootloadera). Po około 5 sekundach urządzenie rozpocznie rozruch i na 30 sekund zaświeci się ciągłym światłem pomarańczowa dioda LED.

1.2 Podłącz LinkIt 7688(Duo) do sieci

 • Włącz tryb punktu dostępu
  • Po zakończeniu rozruchu dioda LED Wi-Fi zostanie wyłączona. Oznacza to, że system jest gotowy do przyjęcia połączenia Wi-Fi.
  • W przeciwnym razie naciśnij przycisk resetowania Wi-Fi i przytrzymaj na co najmniej 5 sekund, a następnie zwolnij, aby włączyć tryb punktu dostępu.
 • Sprawdź poniższy obraz Stanu diody LED Wi-Fi i Stanu systemu. (źródło obrazu: Media Tek Lab)
 • Przejdź do ustawień Wi-Fi i wybierz opcję „LinkIt_Smart_7688_XXXXXXX”. (gdzie „XXXXXXX” to adres MAC urządzenia LinkIt 7688 (Duo)).
 • Po połączeniu z siecią LinkIt Smart Network otwórz „http://mylinkit.local” lub „http://192.168.100.1” w danej przeglądarce internetowej
  • Na stronie logowania ustaw hasło (lub wprowadź poprzednio ustawione hasło).
  • Domyślna nazwa użytkownika to root.
 • Po zalogowaniu się przejdź do karty „Network (Sieć)” i wybierz „Station Mode (Tryb stacji)”, aby skonfigurować punkt dostępu Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć. Komputer i LinkIt muszą znajdować się w tej samej sieci. Kliknij opcję „CONFIGURE & RESTART (SKONFIGURUJ I URUCHOM PONOWNIE)”.
 • Zmień sieć komputera na taką samą, jak sieć LinkIt.

Więcej informacji na temat konfiguracji LinkIt 7688(Duo) można uzyskać w podręczniku konfiguracji na stronie: https://docs.labs.mediatek.com/resource/linkit-smart-7688/en/get-started

2. Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.
 • Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to „admin”.

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie „Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Pulpity nawigacyjne zamieniają dane w dane analityczne oraz raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT.

 • Kliknij „Aplikacje IoT”.
 • Kliknij „Dodaj aplikację IoT”.
 • W opcji „Utwórz nową aplikację IoT”:
  • Wprowadź nazwę aplikacji IoT (na przykład: „myApp”).
  • Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT.
  • Kliknij „Utwórz”.
 • Kliknij „+ Dodaj rzecz”, aby dodać to urządzenie aplikacji.
 • Kliknij „Dodaj rzecz”, w opcji „Dodaj rzecz”:
  • Wprowadź nazwę dla urządzenia (na przykład: „linkIt”) i wprowadź informacje o urządzeniu (np. numer seryjny i producenta) w atrybucie Dodaj.
  • Jeśli urządzenie to jest już obsługiwane przez QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison, oraz LinkIt 7688 (Duo)), wybierz wstępnie określony typ rzeczy.
  • Kliknij polecenie Dodaj.
 • Kliknij „Zasób Rzecz”:
 • W opcji „Zasoby Rzeczy” kliknij „Dodaj zasoby”:
 • W opcji „Zasób Dodaj rzecz”:
  • Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.
 • Aby dodać więcej zasobów, powtórz powyższe czynności. Po zakończeniu kliknij „Zamknij”.
 • Przejdź do karty „Pulpit nawigacyjny”, a następnie zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny
 • Przejdź do karty Reguła, aby zdefiniować przepływ lub reguły przetwarzania danych wysyłanych z urządzenia oraz w jaki sposób mają być przedstawiane na pulpicie nawigacyjnym.

3. Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

3.1 Generuj informacje o zasobach w QIoT Suite

 • Kliknij „Połącz urządzenie”:
 • Wybierz MQTTS i kliknij „Wygeneruj certyfikat urządzenia”:
 • W opcji „Pobierz pliki , które chcesz połączyć” kliknij łącza, aby pobrać „Certyfikat urządzenia”, „Certyfikat CA” oraz „Klucz prywatny” na komputer. Nie zmieniaj nazw tych plików. Kliknij „OK”.
 • Kliknij „Pobierz plik JSON”.

3.2 Pobierz przykładowy kod

 • Pobierz przykładowy kod z QNAP QIoT Suite Lite GitHub.
 • Ustaw strukturę danych, jak na poniższym rysunku.
  • Plik „resource.json” należy zapisać w folderze „res”, a Certyfikat urządzenia, Certyfikat CA oraz Klucz prywatny należy zapisać w folderze „ssl”.
 • Otwórz aplikację terminala (np. WinSCP) na komputerze i zaloguj się do urządzenia.
  • LinkIt 7688 obsługuje tylko protokół SCP. SFTP można zainstalować przy użyciu „openssh-sftp-server”.
 • Otwórz aplikację terminala (np. PuTTY) na komputerze. Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH i otwórz folder, w którym zapisany jest przykładowy kod (na przykład: /home/root/bundle).
 • Aby zainstalować zależności przykładowego kodu, wprowadź następujące polecenia:
 • Uruchom przykładowy kod
 • Urządzenie wyśle wiadomość do tematu „temp” (lub tematu zdefiniowanego przez Ciebie).

3.3 Korzystanie z innego protokołu

 • Kliknij „Połącz urządzenie”.
 • Możesz wybrać inny protokół.
 • Podłącz do urządzenia przy użyciu SSH, a następnie wprowadź następujące polecenia:

4. Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

 • Zarejestruj bezpłatne konto PowerBI pod adresem https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Po zakończeniu rejestracji nastąpi przekierowanie na poniższą stronę. Kliknij opcję „Moja przestrzeń robocza”, a następnie kliknij „Na razie pomiń”.

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

 • Utwórz „Zestawy danych”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu
  • Kliknij „Zestaw danych transmisji strumieniowej”
 • Wybierz „API” jako źródło danych, a następnie kliknij polecenie „Dalej”.
 • Zdefiniuj wartości od strumienia (np. temp, maks., min.), aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji QIoT Suite Lite. Kliknij polecenie „Utwórz”, aby zakończyć.
 • Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.

4.3 Skonfiguruj węzły Node-RED w aplikacji IoT

 • Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite.
 • Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/
 • Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła „funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.
 • Wprowadź kod w następujący sposób:
 • Potrzebujemy węzła „żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Przeciągnij i upuść węzeł „żądanie http” i połączyć z końcówką węzła „funkcji”.
 • Skopiuj i wklej adres REST API URL z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij „Wdróż”.
 • Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.

4.4 Dodaj kafelek, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

 • Utwórz „Pulpit nawigacyjny”
  • Kliknij „Utwórz” w prawym górnym rogu
  • Kliknij „Pulpit nawigacyjny”
  • Wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego i kliknij „Utwórz”.


 • Kliknij „Dodaj kafelek” w prawym górnym rogu
 • Wybierz „NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ” i kliknij „Dalej”.
 • Wybierz zestawy danych i kliknij „Dalej”.
 • Wybierz typ wizualizacji i ustaw minimalną i maksymalną wartość.
 • Otrzymasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz rozpocząć pracę. Możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.
Data wydania: 2017-10-19
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
o