Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz Intel Edison z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpocznij pracę z Intel Edison (Nodejs)

W tym samouczku nauczysz się podstaw korzystania z aplikacji Intel Edison (który działa w systemie Yocto opartym na Linux). Następnie nauczysz się bezproblemowo łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite.

Upewnij się, że Intel Edison i serwer NAS znajdują się w tej samej sieci LAN.

Lekcja 1: Skonfiguruj swoje urządzenia

W tej lekcji skonfigurujesz urządzenie Intel Edison z systemem operacyjnym, ustawisz środowisko programistyczne i wdrożysz aplikację w Intel Edison.

1.1 Pobierz sterowniki Intel Edison

Pobierz sterowniki Intel Edison dla komputera hosta:

1.2 Skonfiguruj i przetestuj swoje urządzenie

 • Rozpoczynanie pracy z Intel Edison
  Jeżeli korzystasz z Intel Edison po raz pierwszy, musisz wykonać kilka kroków, aby go zasemblować.
  Wykonaj kroki 1-3 podane w instrukcji.
  - Krok 1: Złóż płyty i czujniki.
  - Krok 2: Uruchom narzędzia konfiguracji.
  Użyj narzędzia konfiguracji, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego na platformie programistycznej Intel Edison za pośrednictwem dogodnego kreatora. Narzędzie konfiguracji pozwala na uruchomienie łączności SSH i Wi-Fi* w płycie, zgodnie z opisem w następnych krokach.
  - Krok 3: Pobierz środowisko programistyczne.
  Pobierz zintegrowane międzyplatformowe środowisko programistyczne Intel® XDK
 • Sprawdź i prześlij swój projekt onBoardBlink do Intel Edison
  • Tworzenie projektu
   1. Uruchom Intel XDK.
   2. Postępuj według instrukcji ekranowych, aby zalogować się do swojego konta Intel® XDK lub zarejestrować nowe konto Intel XDK.
   3. Na karcie Projekty kliknij polecenie Start a New Project (Rozpocznij nowy projekt) znajdujące się w lewym dolnym rogu. Zostanie otwarta strona Rozpocznij nowy projekt.
   4. Na liście Aplikacji osadzonych Internetu Rzeczy po lewej stronie kliknij opcję Templates (Szablony). Po prawej stronie zostanie wyświetlona lista szablonów.
   5. Wybierz szablon Onboard LED Blink i kliknij polecenie Continue (Kontynuuj).
   6. Możesz zmienić katalog, aby zapisywać swoje projekty w Project Directory (Katalogu projektów).
   7. W polu Project Name (Nazwa projektu) wpisz nazwę projektu.
   8. Kliknij Create (Utwórz).
 • Podłączanie do płyty
  1. Z listy rozwijanej Urządzenie IoT znajdującej się w lewym dolnym rogu wybierz swoją płytę programistyczną. Zostanie otwarte okno dialogowe Połącz z urządzeniem IoT.

   Jeżeli płyta programistyczna nie znajduje się na liście rozwijanej, należy podłączyć płytę ręcznie. Wybierz Add Manual Connection (Dodaj połączenie ręczne) i w polu Address (Adres) podaj adres IP swojej płyty.
  2. Jeżeli utworzyłeś nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się na płytę, wprowadź je w polu User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). W przeciwnym razie pozostaw wartości domyślne.
  3. Kliknij opcję Connect (Połącz).
  4. Demon wymaga aktualizacji, jeżeli jest nieaktualny. To spowoduje odłączenie od płyty, ponieważ konieczne jest ponowne uruchomienie demona. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie nawiązać połączenie.
  5. Jeżeli zegar na płycie i zegar Intel XDK IoT Edition nie są zsynchronizowane, kliknij polecenie  Sync (Synchronizuj).
  6. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający stan połączenia oraz adres IP twojej płyty programistycznej. Kliknij Dismiss (Odrzuć). Płyta jest teraz połączona.
 • Prześlij i uruchom projekt
  1. Kliknij kartę Develop (Programuj) i poszukaj paska narzędzi IoT na dole okna.
  2. Kliknij ikonę Przesyłanie , aby przesłać swój projekt na płytę.
  3. Kliknij ikonę Uruchom , aby uruchomić swój kod. Na płycie powinna być widoczna migająca dioda LED. Kliknij ikonę Zatrzymaj , aby wyłączyć diodę LED.
   Gratulacje! Uruchomiłeś swoją pierwszą aplikację IoT korzystając z Intel XDK IoT Edition.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania Intel Edison, zapoznaj się z materiałami dostępnymi pod adresem https://software.intel.com/en-us/get-started-edison-windows

1.3 Zainstaluj Nodejs i wymagane biblioteki

 • Otwórz aplikację terminala na swoim komputerze i nawiąż połączenie z Intel Edison.
 • Zainstaluj najnowszą wersję nodejs
  root@Edison:~# opkg update
  root@Edison:~# opkg install nodejs
 • Zainstaluj bibliotekę MQTT oraz bibliotekę Promises, wprowadzając następujące polecenia:
  root@Edison:~# npm install mqtt
  root@Edison:~# npm install q

Lekcja 2: Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

W tej lekcji ustanowisz oprogramowanie QNAP QIoT Suite Lite oraz utworzysz pierwsze urządzenie w QIoT Suite Lite.

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.

Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to „admin”.

 

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie “Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Pulpity nawigacyjne zamieniają dane w dane analityczne oraz raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT.

Jeżeli korzystasz z QIoT Suite Lite po raz pierwszy, użyj Kreatora szybkiej konfiguracji QIoT, aby przejść przez szybką konfigurację aplikacji IoT. Po przeczytaniu wprowadzenia, kliknij polecenie Dalej.


Kliknij kartę Aplikacja IoT, a następnie wprowadź nazwę swojej Aplikacji IoT. Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT. Kliknij przycisk Dalej.

Na karcie Rzecz kliknij polecenie Dodaj. Wprowadź nazwę urządzenia i podaj informacje dotyczące urządzenia (np. numer seryjny i producent) w polu Dodaj atrybut. Jeżeli urządzenie jest już obsługiwane przez QIoT, wybierz wstępnie zdefiniowany Typ Rzeczy. Kliknij Dodaj, aby dodać urządzenie.


Wprowadź adres IP, Nazwę użytkownika i Hasło urządzenia, a następnie kliknij ikonę Połącz. QIoT Suite Lite sprawdzi połączenie z urządzeniem. Po sprawdzeniu poprawności połączenia kliknij polecenie Dalej.

Na karcie Zasoby kliknij polecenie Dodaj zasób. Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.


Kliknij polecenie Dalej po dodaniu wszystkich zasobów (czujników) urządzenia.

Jeżeli chcesz zagnieździć widżety pulpitów nawigacyjnych QIoT w witryny internetowe lub uzyskiwać dostęp do API QIoT z aplikacji zewnętrznych, przejdź do karty Klucze API i kliknij polecenie Wygeneruj nowy klucz API. Kliknij Gotowe.

Twoja aplikacja IoT zostanie teraz utworzona. Przykładowe kody Node.js i powiązane pliki (certyfikat, informacje o zasobach) zostaną przesłane na podaną ścieżkę w twoim urządzeniu.

Zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny.

Przejdź do karty Reguła, aby zdefiniować przepływ lub reguły przetwarzania danych wysyłanych z urządzenia oraz w jaki sposób mają być przedstawiane na pulpicie nawigacyjnym.

Lekcja 3: Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

W tej lekcji wygenerujesz certyfikat z QIoT Suite Lite, pobierzesz pakiet SDK, a następnie połączysz Intel Edison z QIoT Suite Lite.

3.1 Wygeneruj certyfikat i Informacje o zasobie wewnątrz QIoT Suite.

 • Otwórz Aplikację terminala (np., PuTTY) w komputerze.
 • Przejdź do katalogu, do którego QIoT Suite Lite przesyła przykładowe kody.
 • Uruchom przykładową aplikację.
  root@Edison:~ $ cd bundle/nodejs/device/edison/examples/DHT11
  root@Edison:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Lekcja 4: Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

Zarejestruj bezpłatne konto PowerBI pod adresem https://powerbi.microsoft.com/en-us/


Po rejestracji zostanie wyświetlona następująca strona:

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

Przejdź do opcji “Zestawy danych —> Zestawy danych transmisji strumieniowej” w menu po lewej stronie, a następnie kliknij polecenie “+ Dodaj zestaw danych transmisji strumieniowej” w prawym górnym rogu.

Wybierz „API” jako dane źródłowe, a następnie kliknij polecenie „Dalej”.

Zdefiniuj wartości od strumienia, aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji IoT. Kliknij polecenie „Utwórz”.

Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.

4.3 Skonfiguruj węzły Node-RED w aplikacji IoT

Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite. Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/

Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła „funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.

Potrzebujemy węzła „żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Wystarczy przeciągnąć i upuścić węzeł „żądanie http” i połączyć z końcówką węzła „funkcji”.

Skopiuj i wklej adres REST API URL otrzymany z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij polecenie „Wdróż”, aby zachować zmiany.

Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.

4.4 Dodaj kafelki, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

Przejdź do “Pulpity nawigacyjne +”, aby utworzyć pierwszy pulpit, a następnie kliknij “+ Dodaj kafelek”, aby skonfigurować widżet.

Wybierz opcję „NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

Wybierz zestawy danych i kliknij „Dalej”.

Uzyskasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz pracować i możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.

Data wydania: 2017-05-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com