Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania Q’center

Iloma serwerami NAS może zarzšdzać Q’center?

Q’center nie ma ograniczeń w liczbie serwerów NAS, którymi może zarzšdzać, jednak w przypadku monitorowania dużej liczby serwerów NAS specyfikacje sprzętowe mogš spowodować nieprawidłowe działanie Q’center. Poniższa tabela zawiera zalecane specyfikacje sprzętowe dla okreœlonej liczby monitorowanych serwerów NAS:

Liczba zarzšdzanych serwerów NAS Zalecenia
Ta sama podsieć Różne podsieci lub włšczone dzienniki połšczeń Procesor
(lub równoważny)
Pamięć Miejsce na dysku Pamięć podręczna SSD
1-50   4 wirtualne procesory 1 GB 108 GB Nie
50-100   Czterordzeniowy IntelŽ CeleronŽ 4 GB 200 GB Nie
100-500   Czterordzeniowy IntelŽ i5 8 GB 500 GB Tak
  1-100
500-1000   Czterordzeniowy procesor IntelŽ XeonŽ E3 16 GB 1TB Tak
  100-500
  500-1000 Czterordzeniowy procesor IntelŽ XeonŽ E5 64 GB 2TB Tak

Uwaga: Do zarzšdzania serwerami NAS zalecany jest bardziej zaawansowany sprzęt:

  • Znajdujš się w różnych sieciach lub podsieciach.
  • Majš włšczonš funkcję prowadzenia dzienników połšczeń w menu „QTS” > „Panel sterowania” > „Dzienniki systemowe” > „Dzienniki połšczeń systemowych” > „Rozpocznij prowadzenie dzienników”.

W ramach najlepszych praktyk przy wdrażaniu Q’center w celu zarzšdzania wieloma serwerami NAS, istniejš 2 główne czynniki, które definiujš wymagania sprzętowe dla Q’center:

1. Ile serwerów NAS musi monitorować Q’center

Serwer NAS przesyła œrednio 200 KB danych na minutę do Q’center w celu przetwarzania, a zarzšdzanie większš liczbš serwerów NAS powoduje wzrost zapotrzebowania na przepustowoœć, zużycie procesora, pamięć podręcznš oraz wydajnoœć dysku serwera Q’center. Jeœli jednak wszystkie zarzšdzane serwery NAS znajdujš się w tej samej podsieci, programy Q’center Agent na tych serwerach NAS mogš tworzyć klaster do obsługi danych na różnych serwerach NAS przed wysłaniem danych do Q’center, zmniejszajšc wymogi sprzętu.

Poniższa tabela przedstawia różnice w użyciu w przypadku monitorowania 10, 50 i 100 serwerów NAS, które znajdujš się w różnych podsieciach na serwerze NAS z czterordzeniowym procesorem Intel i7-6700 3,4 GHz.

Liczba serwerów NAS 10 50 100
Użycie procesora (%) 1% 1.68% 4.84%
Użycie pamięci (GB) 0.9 1.02 2.47
Przepływnoœć sieciowa (KB/s) 8.6 36.64 126.73
Liczba operacji we/wy na sekundę (IOPS) dysku 25 99 233

Jeœli Q’center musi zarzšdzać wieloma serwerami NAS, należy dwukrotnie sprawdzić konfigurację sieci w oparciu o powyższš tabelę. Jeœli wszystkie serwery NAS znajdujš się w tej samej podsieci, można zredukować wymogi systemowe. Jeœli wszystkie serwery NAS sš pogrupowane według różnych podsieci, należy rozważyć wdrożenie wielu serwerów Q'center w celu zmniejszenia obcišżenia serwera, jeœli zalecane specyfikacje sprzętowe nie mogš być spełnione.

2. Ile dzienników powinien prowadzić serwer Q'center? Jak długo powinny być one zachowane?

Ustawienia NAS mogš także wpływać negatywnie na działanie Q'center. Bardziej złożone ustawienia pamięci zapasowej wymagajš przesyłu dodatkowych danych pomiędzy zarzšdzanym serwerem NAS a Q’center. Na przykład: włšczenie opcji „Rejestruj dziennik połšczeń” na każdym zarzšdzanym serwerze NAS umożliwi serwerowi NAS rejestrowanie każdego połšczenia użytkownika za poœrednictwem SMB/AFP/NFS i iSCSI, co z kolei zwiększy liczbę danych przesyłanych do Q’center. Konfiguracje te nie tylko zwiększajš wymogi dla procesora, ale także wymogi IOPS dysku serwera Q’center.

Q’center rejestruje wszystkie dzienniki i rejestry użycia na zarzšdzanych serwerze NAS. Domyœlny okres przechowywania dziennika to 6 miesięcy, a wydłużenie tego okresu spowoduje zwiększenie wymogów pojemnoœci pamięci masowej serwera Q’center.

Poniższa tabela przedstawia porównanie zarzšdzania 100 serwerami NAS z włšczonymi i wyłšczonymi dziennikami połšczeń:

Dziennik połšczeń na 100 serwerach NAS Wyłšczone Włšczone
Użycie procesora (%) 4.84% 19%
Użycie pamięci (GB) 2.47 4
Przepływnoœć sieciowa (KB/s) 126.73 307.11
Liczba operacji we/wy na sekundę (IOPS) dysku 233 350

Konfigurujšc zarzšdzane serwery NAS i Q’center, należy upewnić się, czy zarzšdzany serwer NAS wymaga złożonej konfiguracji pamięci masowej lub włšczenia dzienników połšczeń. W celu wsparcia zarzšdzania zwiększonymi wymogami przepustowoœci zalecana jest pamięć podręczna SSD i łšcznoœć 10GbE. Ponadto jeœli serwer Q’center będzie monitorował dodatkowy serwer, należy rozważyć rozbudowę woluminu/dysku wirtualnego z zainstalowanym Q’center lub skrócenie czasu przechowywania dziennika na serwerze Q’center.

Data wydania: 2017-09-27
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
71% ludzi uważa, że to pomaga.