Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji serwera QNAP Turbo NAS TS-x79 z oprogramowaniem VMware ESXi 5.0

Wprowadzenie

W tym dokumencie przedstawiono podstawową instrukcję konfiguracji serwera QNAP Turbo NAS z serii TS-x79 jako magazynu danych iSCSI dla oprogramowania VMware ESXi 5.0. Serwer Turbo NAS z serii TS-x79 oferuje najlepszą w tej klasie architekturę systemową oraz łączność sieciową 10 GbE, które zaspokajają wymagania związane z wirtualizacją serwerów. Dzięki wbudowanej funkcji iSCSI serwer Turbo NAS jest znakomitym rozwiązaniem pamięci masowej do środowiska wirtualizacji VMware.

Zalecenia

Korzystając z poniższych wskazówek (przedstawionych na ilustracji 1), można skonfigurować serwer QNAP Turbo NAS jako magazyn danych iSCSI w zwirtualizowanym środowisku.

1. Utwórz każdy obiekt docelowy iSCSI z tylko jedną jednostką LUN.

Każdy obiekt docelowy iSCSI utworzony na serwerze QNAP Turbo NAS ma dwa wątki usługi obsługujące wysyłanie i odbieranie jednostek danych protokołu (PDU). Jeżeli obiekt docelowy jest hostem wielu jednostek LUN, żądania wejścia/wyjścia są generowane przez ten sam zestaw wątków, co powoduje wąskie gardła w transmisji danych. W związku z tym zaleca się przypisywanie tylko jednej jednostki LUN do obiektu docelowego iSCSI.

2. Utwórz iSCSI LUN przy użyciu „natychmiastowej alokacji”

Podczas tworzenia jednostki iSCSI LUN wybierz „natychmiastową alokację”, aby uzyskać większą wydajność odczytu i zapisu w środowisku o dużej liczbie operacji wejścia/wyjścia. Uwaga: tworzenie jednostki iSCSI LUN potrwa dłużej niż jednostki LUN tworzonej przy użyciu alokowania elastycznego.

3. Zachowaj dane systemu operacyjnego i maszyny wirtualnej w różnych jednostkach LUN

Magazyn danych maszyn wirtualnych powinien przechowywać maszynę wirtualną z dedykowaną wirtualną kartą sieciową. Zamapuj do maszyny wirtualnej inną jednostkę LUN, aby przechowywała jej dane. Użyj innej wirtualnej karty sieciowej do połączenia z danymi.

4. Użyj wielu obiektów docelowych z jednostkami LUN do budowy rozszerzonego magazynu danych, w którym będą przechowywane maszyny wirtualne

Kiedy jednostka LUN zostanie połączona z hostami ESXi, interfejs iSCSI będzie reprezentowany jako pojedyncza kolejka iSCSI na serwerze NAS. Kiedy jednostka LUN jest współdzielona przez wiele dysków maszyny wirtualnej, wszystkie operacje wejścia/wyjścia muszą być szeregowane przez kolejkę iSCSI, a w każdym momencie przez kolejkę może przechodzić ruch danych tylko jednego dysku wirtualnego. W związku z tym ruch danych wszystkich pozostałych dysków wirtualnych oczekuje w kolejce. Może to powodować zatory w jednostce LUN i odpowiadającej jej kolejce iSCSI, a w konsekwencji obniżenie wydajności maszyny wirtualnej. Wobec tego można utworzyć większą liczbę obiektów docelowych z jednostkami LUN jako rozszerzony magazyn danych, który umożliwi obsługę dostępu maszyn wirtualnych przez więcej kolejek iSCSI. W tym przykładzie użyjemy czterech jednostek LUN jako rozszerzonego magazynu danych w środowisku VMware.

5. W przypadku normalnego magazynu danych ogranicz liczbę maszyn wirtualnych do 10

Jeżeli chcesz mieć tylko jedną jednostkę LUN pełniącą funkcję magazynu danych, zalecamy wdrożenie maksymalnie 10 maszyn wirtualnych na każdy magazyn danych. Rzeczywista dopuszczalna liczba maszyn wirtualnych może się różnić w zależności od środowiska.

Uwaga:
Magazyn danych współdzielony przez wiele hostów ESX ma klastrowy system plików VMFS, a w jego algorytmach rozproszonego blokowania są używane rezerwacje SCSI. Operacje administracyjne, takie jak tworzenie lub usuwanie dysku wirtualnego, rozszerzanie woluminu VMFS oraz tworzenie lub usuwanie migawek, powodują aktualizację metadanych w systemie plików przy użyciu blokad, a to skutkuje rezerwacjami SCSI. Rezerwacja powoduje dostępność jednostki LUN tylko dla jednego hosta ESX przez krótki czas, co wpływa na wydajność maszyny wirtualnej.

Topologia wdrożenia

Do wdrożenia konfiguracji serwera Turbo NAS ze środowiskiem VMware ESXi 5.0 są potrzebne następujące elementy:

  • Jeden host ESXi 5.0
  • Trzy porty karty sieciowej na hoście ESXi
  • Dwa przełączniki Ethernet
  • QNAP Turbo NAS TS-EC1279U-RP

Konfiguracja sieciowa hosta ESXi:

Wirtualna karta sieciowa Adres IP / maska podsieci Uwaga
Wirtualna karta sieciowa vmnic 0 10.8.12.28/23 Zarządzanie przy użyciu konsoli (niekonieczne)
Wirtualna karta sieciowa vmnic 1 10.8.12.85/23 Dedykowany interfejs do magazynu danych maszyny wirtualnej
Wirtualna karta sieciowa vmnic 2 168.95.100.101/16 Dedykowany interfejs do jednostki LUN z danymi maszyny wirtualnej

Konfiguracja sieciowa serwera TS-EC1279U-RP Turbo NAS:

Interfejs sieciowy Adres IP / maska podsieci Uwaga
Ethernet 1 10.8.12.125/23 Dedykowany interfejs do magazynu danych maszyny wirtualnej
Ethernet 2 168.95.100.100/16 Dedykowany interfejs do jednostki LUN z danymi maszyny wirtualnej
Ethernet 3   Nieużywany w tej prezentacji
Ethernet 4   Nieużywany w tej prezentacji

Konfiguracja iSCSI serwera TS-EC1279U-RP Turbo NAS:

Obiekt docelowy iSCSI iSCSI LUN Uwaga
DataTarget DataLUN Do przechowywania danych maszyny wirtualnej
VMTarget1 VMLUN1 Do rozszerzonego magazynu danych maszyny wirtualnej
VMTarget2 VMLUN2 Do rozszerzonego magazynu danych maszyny wirtualnej
VMTarget3 VMLUN3 Do rozszerzonego magazynu danych maszyny wirtualnej
VMTarget4 VMLUN4 Do rozszerzonego magazynu danych maszyny wirtualnej

Przełączniki

Przełączniki Port Uwaga
A 0 Do połączenia z gniazdem Ethernet 1 serwera Turbo NAS
A 1 Do połączenia z kartą vmnic 1 serwera ESXi
B 0 Do połączenia z gniazdem Ethernet 2 serwera Turbo NAS
B 1 Do połączenia z kartą vmnic 2 serwera ESXi

Uwaga: Adaptery iSCSI powinny być w sieci prywatnej.

Wdrożenie

Konfiguracja ustawień sieciowych serwera Turbo NAS

Zaloguj się na stronie administracji serwera Turbo NAS w przeglądarce internetowej. Wybierz pozycje „Administracja systemu” > „Sieć” > „TCP/IP”. Skonfiguruj autonomiczne ustawienia sieciowe interfejsów Ethernet 1 i Ethernet 2.

  • Adres IP Ethernet 1: 10.8.12.125
  • Adres IP Ethernet 2: 168.95.100.100

Uwaga: Włącz tryb trunkingu „Balance-alb” lub tryb agregacji 802.3ad (wymaga to przełącznika zgodnego ze standardem 802.3ad), aby zezwolić na agregację łączy ruchu przychodzącego i wychodzącego.

Tworzenie obiektów docelowych iSCSI z jednostkami LUN do maszyny wirtualnej i jej danych na serwerze NAS

Zaloguj się na stronie administracji serwera Turbo NAS w przeglądarce internetowej. Wybierz „Zarządzanie dyskami” > „iSCSI” > „Zarządzanie obiektami docelowymi” i utwórz pięć obiektów docelowych iSCSI — każdy z natychmiastową alokacją LUN (zobacz ilustrację 6). Jednostki VMLUN (1–4) zostaną scalone jako rozszerzony magazyn danych, który będzie przechowywać maszynę wirtualną. DataLUN o pojemności 200 GB z natychmiastową alokacją będzie służyć jako pamięć masowa danych maszyny wirtualnej.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia obiektów docelowych iSCSI i jednostek LUN na serwerze Turbo NAS zawiera artykuł „Jak utworzyć usługę obiektów docelowych iSCSI i korzystać z niej na serwerze QNAP NAS?” pod adresem www.qnap.com/i/pl/trade_teach/. Po utworzeniu obiektów docelowych iSCSI i jednostek LUN na serwerze Turbo NAS użyj programu VMware vSphere Client, aby zalogować się na serwerze ESXi.

Konfiguracja ustawień sieciowych serwera ESXi

Uruchom program VMware vSphere Client i wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Networking” (Obsługa sieci), kliknij „Add Networking” (Dodaj obsługę sieci), aby dodać przełącznik wirtualny vSwitch z portem VMkernel (VMPath) na potrzeby połączenia z magazynem danych maszyn wirtualnych. Maszyna wirtualna będzie używać tego portu iSCSI do komunikacji z serwerem NAS. Adres IP tego portu iSCSI to 10.8.12.85. Następnie dodaj kolejny przełącznik vSwitch z portem VMkernel (DataPath) do obsługi połączenia transmisji danych maszyny wirtualnej. Adres IP tego portu iSCSI to 168.95.100.101.

Włączanie adaptera programowego iSCSI w ESXi

Wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Storage Adapters” (Adaptery pamięci masowej) > „iSCSI Software Adapter” (Programowy adapter iSCSI). Następnie kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) w panelu „Details” (Szczegóły).

Kliknij „Configure” (Konfiguruj), aby włączyć adapter programowy iSCSI.

Wiązanie portów iSCSI z adapterem iSCSI

Wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Storage Adapters” (Adaptery pamięci masowej) > „iSCSI Software Adapter” (Programowy adapter iSCSI). Następnie kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) w panelu „Details” (Szczegóły). Przejdź do karty „Network Configuration” (Konfiguracja sieci) i kliknij „Add” (Dodaj), aby dodać porty VMkernel: VMPath i VMdata.

Łączenie z obiektami iSCSI

Wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Storage Adapters” (Adaptery pamięci masowej) > „iSCSI Software Adapter” (Programowy adapter iSCSI). Następnie kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) w panelu „Details” (Szczegóły). Przejdź do karty „Dynamic Discovery” (Wykrywanie dynamiczne) i kliknij „Add” (Dodaj), aby dodać jeden z adresów IP serwera NAS (10.8.12.125 lub 168.95.100.100). Następnie kliknij „Close” (Zamknij), aby ponownie przeskanować programowy adapter magistrali iSCSI.

Po ponownym przeskanowaniu programowego adaptera magistrali iSCSI połączona jednostka LUN będzie widoczna na panelu „Details” (Szczegóły).

Wybieranie preferowanej ścieżki dla każdej jednostki LUN

Kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z jednostek VMLUN (1–4), a następnie kliknij polecenie „Manage Path…” (Zarządzaj ścieżką), aby określić ich ścieżki.

Zmień wybór ścieżki na „Fixed (VMware)” (Stała (VMware)).

Następnie wybierz dedykowaną ścieżkę (10.8.12.125) i kliknij „Preferred” (Preferowana), aby ustawić ścieżkę do połączenia maszyny wirtualnej.

Powtórz powyższe czynności, aby skonfigurować preferowaną ścieżkę (168.95.100.100) dla jednostki DataLUN (200 GB).

Tworzenie i włączanie magazynu danych

Po połączeniu obiektów docelowych iSCSI można dodać magazyn danych w jednostce LUN. Wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Storage” (Pamięć masowa), kliknij „Add storage…” (Dodaj pamięć masową) i wybierz jedną z jednostek VMLUN (1 TB), aby włączyć nowy magazyn danych (VMdatastore). Po kilku sekundach magazyn danych będzie widoczny na serwerze ESXi.

Scalanie pozostałych jednostek VMLUN z magazynem danych

Wybierz host. Wybierz „Configuration” (Konfiguracja) > „Hardware” (Sprzęt) > „Storage” (Pamięć masowa), kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn danych VMdatastore i kliknij polecenie „Properties” (Właściwości).

Kliknij przycisk „Increase” (Zwiększ).

Wybierz pozostałe trzy jednostki VMLUN i scal je jako magazyn danych.

Po scaleniu wszystkich jednostek VMLUN pojemność magazynu danych VMdatastore osiągnie 4 TB.

Tworzenie maszyny wirtualnej i przechowywanie jej w magazynie danych VM

Kliknij prawym przyciskiem myszy host, aby utworzyć nową maszynę wirtualną, i wybierz VMdatastore jako docelową pamięć masową. Kliknij „Next” (Dalej) i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby utworzyć maszynę wirtualną.

Dołączanie DataLUN do maszyny wirtualnej

Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną właśnie maszynę wirtualną, a następnie kliknij polecenie „Edit Settings…” (Edytuj ustawienia), aby dodać nowy dysk. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.

Wybierz opcję „Raw Device Mappings” (Bezpośrednie mapowanie urządzeń; RDM) i kliknij przycisk „Next” (Dalej).

Wybierz DataLUN (200 GB) i kliknij „Next” (Dalej). Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać nowy dysk twardy.

Po kilku sekundach w maszynie wirtualnej zostanie dodany nowy dysk twardy.

Maszyna wirtualna jest gotowa do użytku.

Wszystkie ustawienia maszyny wirtualnej zostały wprowadzone. Teraz uruchom maszynę wirtualną i zainstaluj aplikacje lub zapisz dane dostępu na dysku RDM. Jeżeli chcesz utworzyć nową maszynę wirtualną, zapisz drugą maszynę wirtualną w magazynie danych VMdatastore i utwórz nową jednostkę LUN na serwerze Turbo NAS na potrzeby dostępu do jej danych.

Data wydania: 2013-07-15
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.