Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zainstalować i korzystać z OceanKTV?

Wprowadzenie

Odtwarzacz OceanKTV TVplayer to platforma karaoke z aplikacjš HybridDesk Station. Umożliwia użytkownikowi œpiewanie w gronie znajomych i rodziny przy użyciu serwera NAS. OceanKTV to aplikacja karaoke zainstalowana w systemie QTS, umożliwiajšca użytkownikowi odtwarzanie utworów na żšdanie i zarzšdzanie zawartoœciš karaoke zarówno na serwerze NAS, jak i przez Internet.

Instalacja OceanKTV

Minimalne wymogi dotyczšce korzystania z OceanKTV:

 • Serwer NAS musi obsługiwać HybridDesk Station 3.0.0 lub nowsze wersje.
 • Pamięć NAS musi mieć pojemnoœć co najmniej 4 GB.
 1. Zaloguj się do QTS jako administrator.
 2. PrzejdŸ do „Panel sterowania” > „Aplikacje” > „HybridDesk Station”.
 3. Kliknij „Włšcz”.
 4. PrzejdŸ do „App Center”.
 5. Wyszukaj OceanKTV.
 6. Kliknij „Instaluj”.

Po zakończeniu instalacji na pulpicie QTS zostanie wyœwietlona aplikacja OceanKTV. Szczegółowe informacje dotyczšce zarzšdzania zawartoœciš karaoke, patrz następne sekcje.

Otwieranie OceanKTV w aplikacji HybridDesk Station

 1. SprawdŸ, czy aplikacja HybridDesk Station jest włšczona i OceanKTV zainstalowano na QTS.
 2. Podłšcz monitor do serwera NAS przez złšcze HDMI.
 3. Wybierz konto NAS, a następnie wprowadŸ swoje hasło.
 4. Kliknij na pulpicie OceanKTV.
 5. Podłšcz mikrofon do NAS

Importowanie utworów i definiowanie reguł

Aby zaimportować utwory, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz OceanKTV.
 2. Przełšcz w tryb zarzšdzania.
 3. Kliknij „Importuj”.
 4. Wybierz folder, który zawiera utwory, które chcesz importować.
 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję „Uwzględnij podfoldery”.
 6. Kliknij „Dalej”.
 7. Okreœl reguły klasyfikacji dla importowanych utworów.
 8. Kliknij „Dalej”.
 9. Kliknij „Zastosuj”
 10. Kliknij przycisk „OK”.

OceanKTV umożliwia zdefiniowanie i okreœlenie reguł klasyfikacji, spełniajšcyh potrzeby użytkownika. Można okreœlić symbole w celu oddzielenia różnych nazw artystów i informacji o utworach. Można także wybrać opcję podania informacji przy użyciu nazw plików i nazw folderów, lub ustawić domyœlne wartoœci dla importowancyh utworów.

Poniższe ilustracje ilustrujš kilka różnych podejœć.

Reguły klasyfikacji i przykłady

[Pozostaw wszystkie pola puste]‘
Jeœli pozostawisz wszystkie pola puste bez okreœlenia jakichkolwiek reguł, aplikacja OceanKTV użyje nazw plików jako tytułów utworów.

[Podaj informacje przy użyciu nazw plików]‘
Możesz podać informacje dotyczšce danego utworu, korzystajšc z nazwy jego pliku, a następnie wybrać symbol, aby rozdzielić różne kolumny. Pamiętaj, że dla każdego pola musisz wybrać Ÿródło informacji, a następnie nazwać importowane pliki zgodnie z okreœlonymi regułami.

Na przykład: jeœli wybierzesz opcję korzystania z symbolu (-) w celu rozdzielenia kolumn, i nazwiesz plik jako Adele-Hello-English-female-pop-L, po importowaniu Adele będzie imieniem artysty, Hello tytułem utworu, Englishi językiem, female płciš artysty, pop gatunkiem, a L œcieżkš wokalnš.

[Okreœl informacje przy użyciu nazw plików i nazw folderów]‘

Możesz podać informacje o utworze zarówno przy użyciu nazw plików, jak i nazw folderów. Pamiętaj, że musisz okreœlić Ÿródło informacji dla każdego pola.

Na przykład: możesz użyć nazw folderu i folderu nadrzędnego jako gatunek i rodzaj artysty, iraz użyć nazwy pliku w celu okreœlenia nazwy artysty, tytułu utworu i języka. Jeœli œcieżka pliku to „OceanKTV/Pop/Female”, a nazwa pliku to Adele-Hello-English, Pop to gatunek, Female rodzaj artysty, Adele nazwa artysty, Hello tyuł utworu, a English to język.

 

[Ustaw wartoœci domyslne i okreœl informacje przy użyciu nazw plików]‘

Dla wszystkich importowanych utworów można ustawić wartoœci domyœlne, jeœli sš one współdzielone przez wszystkie utwory.

Na przykład: jeœli utwory znajdujšce się w folderze importowanych sš w języku angielskim, a ich artyœci sš kobietami, można wybrać opcję „Użyj wartoœci domyœlnej” i „Niestandardowe”, a następnie podać wartoœci. W nazwach plików można okreœlić także inne informacje.

Po zdefiniowaniu reguł kliknij „Dalej”, aby wyœwietlić podglšd informacji o utworach. Dane można bezpoœrednio modyfikować

Po weryfikacji danych kliknij przycisk „Zastosuj”, a następnie „OK”, aby rozpoczšć importowanie utworów.

Aby monitorować import, kliknij „Zadanie w tle”. Można tutaj wyœwietlić datę importu, liczbę utworów i bieżšcy postęp.

Wyszukiwanie i importowanie utworów z serwisu YouTube

Aby wyszukiwać utwory, wpisz w polu wyszukiwania słowa klucze (np. tytuły utworów lub nazwiska artystów). OceanKTV wyœwietla wyniki wyszukiwania w następujšcych trzech kategoriach: utwory lokalne, listy odtwarzania YouTube i utwory YouTube.

OceanKTV wyœwietli listę pięciu wyników wyszukiwania (jeœli dostępne) dla każdej kategorii. Możesz kliknšć „Wyœwietl wszystko”, aby zobaczyć więcej wyników. Aby dodać utwory, kliknij „+” obok utworu lub listy odtwarzania.

 

Wyœwietlanie historii importowania

Aby wyœwietlić Historię importowania, kliknij w prawym górnym rogu.

Możesz także wyœwietlić następujšce szczegóły dotyczšce każdego zadania importowania w Historii importowania:

 1. Nazwa zadania: Importowane zadania sš nazywane tak, że w ich nazwie znajduje się data i godzina importowania.
 2. Œcieżka: œcieżka pliku Ÿródłowego
 3. Importowanie elementów: Liczba utworów importowanych w rzeczywistoœci
 4. Łšcznie pozycji: liczba utworów wybranych dla zadania importowania
  Uwaga: OceanKTV nie importuje utworów, które już były importowane. Dlatego niektóre wybrane utwory nie mogš być importowane.
 5. Stan:
  • Ukończono: zadanie importowania zakończone
  • Usunięto: zadanie importowania zostało usunięte
 6. Działanie: Kliknij aby wyœwietlić szczegóły importowania, kliknij , aby usunšć wszystkie utwory w zadaniu importowania
   

Wyœwietlanie i edycja utworów

Importowane utwory i informacje o nich można wyœwietlać w opcji Ostatnio importowane i Utwory. Dany utwór można dodać do folderu Ulubione, lub wybrać utwór, następnie kliknšć dla następujšcych czynnoœci:

 1. Edytuj: Modyfikuj informacje o utworze
 2. Podglšd: Jeœli dany utwór został importowany z serwisu YouTube, OceanKTV otworzy oryginalnš stronę YouTube; natomiast jeœli utwór został importowany lokalnie, aplikacja OceanKTV bezpoœrednio odtworzy wideo.
 3. Dodaj do listy odtwarzania: Dodaj utwór do tworzonej listy odtwarzania
 4. Zastosuj na liœcie odtwarzania: Dodaj utwór do listy odtwarzania i usuń wszystkie duplikaty z innych list odtwarzania
  * Na przykład, jeœli lista odtwarzania A i lista odtwarzania B zawierajš utwór Hello, wybór opcji [Zastosuj na liœcie odtwarzania] i przypisanie utworu do Listy odtwarzania C spowoduje dodanie utworu do Listy odtwarzania C i usunięcie duplikatów zarówno na liœcie odtwarzania A, jak i B.
 5. Usuń: Usuń utwór

Œpiewanie z OceanKTV

Po importowaniu utworów, przełšcz się w tryb œpiewania dla następujšcych czynnoœci i funkcji:

 • Polecane
  W tej sekcji można znaleŸć popularne utwory z serwisu YouTube. Sš one podzielone na wiele kategorii, zapewniajšc łatwe przeglšdanie.
 • Ulubione
  Dodanie ulubionych utworów w tej sekcji zapewni szybki dostęp do nich. Utwory można także w dowolnym czasie usunšć.
 • Listy odtwarzania
  Sekcja ta obejmuje zarówno listy odtwarzania z serwisu YouTube, jak i listy odtwarzania utworzone przez użytkownika. Każdy typ listy odtwarzania ma swój własny kolor.
 • Szybkie żšdanie
  W sekcji tej znajdujš się często żšdane utwory i utwory żšdane niedawno.
 • Żšdaj utworów
  W tej sekcji można szybko zażšdać utworów importowanych do aplikacji OceanKTV i utworów znalezionych w serwisie YouTube.
 • Do odtwarzania, Odtwarzane i Pilot
  Aby korzystać z tych funkcji, kliknij ikony w prawym górnym rogu.
  • Do odtworzenia: Lista wszystkich utworów wczeœniej odtworzonych lub odtwarzanych aktualnie
  • Odtworzone: Lista wszystkich wczeœniej odtworzonych utworów
  • Zdalne sterowanie — Zapewnia wiele przydatnych funkcji, np. usuwanie œcieżek wokalnych, dostosowywanie dŸwięków i echa, a także dodawanie braw.

Wybór wyjœcia Audio

Podłšcz urzšdzenia audio do portów HDMI serwera NAS. Kliknij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Ustawienia”. W opcji „Wyjœcie audio” wybierz urzšdzenie dla wyjœcia audio, a następnie kliknij „Zastosuj”.


Data wydania: 2017-09-08
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com